Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
ZAŠTITA ZRAKA
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI ZRAKA („Narodne novine“, broj 127/19) NN 127/2019, (2553
ZAKON O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA („Narodne novine“, broj 127/19) NN 127/2019, (2554
UREDBA O PREPORUČENIM I GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA KAKVOĆE ZRAKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 101/96 i 2/97) NN 101/1996, (1971
UREDBA O NACIONALNIM OBVEZAMA SMANJENJA EMISIJA ODREĐENIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU U REPUBLICI HRVATSKOJ ("Narodne novine", broj 76/18) NN 76/2018, (1553
UREDBA O UTVRĐIVANJU POPISA MJERNIH MJESTA ZA PRAĆENJE KONCENTRACIJA POJEDINIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU I LOKACIJA MJERNIH POSTAJA U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA („Narodne novine“, broj 65/16) NN 65/2016, (1598
UREDBA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA (“Narodne novine”, broj 90/14) NN 90/2014, (1812
UREDBA O RAZINAMA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU („Narodne novine“, broj 77/20) NN 77/2020, (1465
UREDBA O KAKVOĆI BIOGORIVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 141/05, 145/10 i 33/11) NN 141/2005, (2651
UREDBA O KVALITETI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA I NAČINU PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA TE METODOLOGIJI IZRAČUNA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U ŽIVOTNOM VIJEKU ISPORUČENIH GORIVA I ENERGIJE („Narodne novine“, broj 57/17) 496.903
UREDBA O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA SADRŽAJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA U ODREĐENIM BOJAMA I LAKOVIMA KOJI SE KORISTE U GRADITELJSTVU I PROIZVODIMA ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA ("Narodne novine", broj 69/13) NN 69/2013, (1366
UREDBA O ODREĐIVANJU ZONA I AGLOMERACIJA PREMA RAZINAMA ONEČIŠĆENOSTI ZRAKA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 01/14) NN 1/2014, (24
UREDBA O PROVEDBI FLEKSIBILNIH MEHANIZAMA KYOTSKOG PROTOKOLA („Narodne novine“, broj 142/08) NN 142/2008, (3940
UREDBA O NAČINU TRGOVANJA EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA („Narodne novine“, broj 89/20) NN 89/2020, (1678
UREDBA O PRAĆENJU EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA, POLITIKE I MJERA ZA NJIHOVO SMANJENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 5/17) NN 5/2017, (163
PODZAKONSKI AKT(I)
UREDBA O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA („Narodne novine“, broj 83/21) NN 83/2021, (1527
UREDBA O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA SADRŽAJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA U ODREĐENIM BOJAMA I LAKOVIMA KOJI SE KORISTE U GRADITELJSTVU I PROIZVODIMA ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA („Narodne novine“, broj 86/21) NN 86/2021, (1586
UREDBA O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA („Narodne novine“, broj 42/21) NN 42/2021, (827
UREDBA O KVALITETI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA („Narodne novine“, broj 131/21) NN 131/2021, (2197
PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA TE METODOLOGIJI IZRAČUNA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U ŽIVOTNOM VIJEKU ISPORUČENIH GORIVA I ENERGIJE I NAČINU PROVOĐENJA PROJEKATA SMANJENJA EMISIJA NASTALIH ISTRAŽIVANJEM I PROIZVODNJOM NAFTE I PLIN („Narodne novine“, broj 131/21) NN 131/2021, (2200
PRAVILNIK O PRAĆENJU EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA („Narodne novine“, broj 47/21) NN 47/2021, (962
STRATEGIJA NISKOUGLJIČNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. S POGLEDOM NA 2050. GODINU („Narodne novine“, broj 63/21) NN 63/2021, (1205
ODLUKA O PRIHVAĆANJU PLANA SMANJIVANJA EMISIJA SUMPOROVOG DIOKSIDA, DUŠIKOVIH OKSIDA I KRUTIH ČESTICA KOD VELIKIH UREĐAJA ZA LOŽENJE I PLINSKIH TURBINA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne novine", broj 151/08) NN 151/2008, (4117
ODLUKA O POSTOTKU BIOGORIVA U UKUPNOM UDJELU GORIVA U 2007. GODINI I KOLIČINI BIOGORIVA KOJE SE MORA STAVITI U PROMET NA DOMAĆE TRŽIŠTE U 2007. GODINI (“Narodne novine”, broj 43/07) NN 43/2007, (1437
ODLUKA O POSTOTKU BIOGORIVA U UKUPNOM UDJELU GORIVA U 2008. GODINI I KOLIČINI BIOGORIVA KOJE SE MORA STAVITI U PROMET NA DOMAĆE TRŽIŠTE U 2008. GODINI („Narodne novine“, broj 52/08) NN 52/2008, (1760
ODLUKA O PRIHVAĆANJU PETOG NACIONALNOG IZVJEŠĆA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA OKVIRNOJ KONVENCIJI UJEDINJENIH NARODA O PROMJENI KLIME („Narodne novine“, broj 24/10) NN 24/2010, (574
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2017. GODINE („Narodne novine“, broj 139/13) NN 139/2013, (2979
ODLUKA O DONOŠENJU IZVJEŠĆA O STANJU KAKVOĆE ZRAKA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE OD 2008. DO 2011. GODINE ("Narodne novine", broj 95/13) NN 95/2013, (2140
ODLUKA O DRAŽBOVATELJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA DRAŽBE EMISIJSKIH JEDINICA I IZBORU DRAŽBENOG SUSTAVA („Narodne novine“, broj 84/14) NN 84/2014, (1669
ODLUKA O VISINI JEDINIČNE NAKNADE NA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA ZA OPERATERE POSTROJENJA ISKLJUČENIH IZ SUSTAVA TRGOVANJA EMISIJSKIM JEDINICAMA ZA 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 105/14) NN 105/2014, (2024
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA MEĐUSEKTORSKU KOORDINACIJU ZA NACIONALNI SUSTAV ZA PRAĆENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA („Narodne novine“, broj 06/14) NN 6/2014, (96
ODLUKA O DONOŠENJU ŠESTOG NACIONALNOG IZVJEŠĆA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA OKVIRNOJ KONVENCIJI UJEDINJENIH NARODA O PROMJENI KLIME („Narodne novine“, broj 18/14) NN 18/2014, (347
ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA MEĐUSEKTORSKU KOORDINACIJU ZA POLITIKU I MJERE ZA UBLAŽAVANJE I PRILAGODBU KLIMATSKIM PROMJENAMA ("Narodne novine", broj 9/18) NN 9/2018, (213
ODLUKA O VISINI JEDINIČNE NAKNADE NA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA ZA OPERATERE POSTROJENJA ISKLJUČENIH IZ SUSTAVA TRGOVANJA EMISIJSKIM JEDINICAMA ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 96/15) NN 96/2015, (1855
PRAVILNIK O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA (“Narodne novine”, broj 72/20) NN 72/2020, (1410
PRAVILNIK O IZOBRAZBI OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST PRIKUPLJANJA, PROVJERE PROPUŠTANJA, UGRADNJE I ODRŽAVANJA ILI SERVISIRANJA OPREME I UREĐAJA KOJI SADRŽE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ ILI FLUORIRANE STAKLENIČKE PLINOVE ILI O NJIMA OVISE („Narodne novine“, broj 03/13) NN 3/2013, (58
PRAVILNIK O UZAJAMNOJ RAZMJENI INFORMACIJA I IZVJEŠĆIVANJU O KVALITETI ZRAKA I OBVEZAMA ZA PROVEDBU ODLUKE KOMISIJE 2011/850/EU („Narodne novine“, broj 3/16) NN 3/2016, (23
PROGRAM STAVLJANJA U PROMET NA DOMAĆE TRŽIŠTE MOTORNOG BENZINA I DIZELSKOG GORIVA S KOLIČINOM SUMPORA DO NAJVIŠE 10 mg/kg ("Narodne novine", broj 81/09) NN 81/2009, (1957
PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLE ILI SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA I PRAĆENJA EMISIJA U ZRAK IZ STACIONARNIH IZVORA (“Narodne novine”, broj 79/06) NN 79/2006, (1933
PRAVILNIK O NAČINU BESPLATNE DODJELE EMISIJSKIH JEDINICA POSTROJENJIMA I O PRAĆENJU, IZVJEŠĆIVANJU I VERIFIKACIJI IZVJEŠĆA O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ POSTROJENJA I ZRAKOPLOVA („Narodne novine“, broj 89/20) NN 89/2020, (1683
PRAVILNIK O PRAĆENJU EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 134/12) NN 134/2012, (2863
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA REGISTRA EUROPSKE UNIJE („Narodne novine“, broj 26/15) NN 26/2015, (557
OBRAČUNSKA RAZINA ZA TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ IZ MONTREALSKOG PROTOKOLA, DODATAK B., SKUPINA II. i SKUPINA III. (“Narodne novine”, broj 30/01) NN 30/2001, (544
PROGRAM MJERENJA RAZINE ONEČIŠĆENOSTI U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA („Narodne novine“, broj 73/16) NN 73/2016, (1746
PROGRAM POSTUPNOG SMANJIVANJA EMISIJA ZA ODREĐENE ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2010. GODINE, S PROJEKCIJAMA EMISIJA ZA RAZDOBLJE OD 2010. DO 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 152/09) NN 152/2009, (3712
PLAN RASPODJELE EMISIJSKIH KVOTA STAKLENIČKIH PLINOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 76/09) NN 76/2009, (1847
PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2018. GODINU („Narodne novine“, broj 130/17) NN 130/2017, (2998
Propisi u praksi
PROČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA REP. HRVATSKE =======================>
Zakon o...
Prijava