povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Zaštita prirode
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 15/18 i 14/19) 349.501
ZAKON O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 15/18 i 14/19) 351.407
ZAKON O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA („Narodne novine“, broj 14/19) 349.502
ZAKON O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 94/13 i 14/19) 349.503
ZAKON O SIGURNOSTI PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA („Narodne novine“, broj 78/15) 349.504
UREDBA O OSNIVANJU DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 126/02 i 90/14) 349.601
UREDBA O KOORDINACIJI ZA SIGURNOST PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA („Narodne novine“, broj 74/17) 351.405
UREDBA O EKOLOŠKOJ MREŽI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 124/13 i 105/15) 349.802
UREDBA O PROGLAŠENJU REGIONALNOG PARKA »MOSLAVAČKA GORA« („Narodne novine“, broj 68/11) 349.803
UREDBA O PROGLAŠENJU REGIONALNOGA PARKA MURA – DRAVA („Narodne novine“, broj 22/11) 349.802
UREDBA O PROGLAŠENJU POSEBNOG ORNITOLOŠKOG REZERVATA »SJEVEROZAPADNI DIO VRANSKOG JEZERA« („Narodne novine“, broj 68/11) 349.804
UREDBA O PROGLAŠENJU POSEBNOG ORNITOLOŠKOG REZERVATA »VELIKI PAŽUT« („Narodne novine“, broj 142/11) 349.805
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ZAŠTITI POJEDINIH VRSTA GMAZOVA (REPTILIA) («Narodne novine», broj 47/95) 250.201
PRAVILNIK O ZAŠTITI POJEDINIH VRSTA SISAVACA (MAMMALIA) („Narodne novine“, broj 31/95) 250.202
ODLUKA O POSEBNOJ ZAŠTITI BILJNIH VRSTA («Narodne novine» broj 42/72) 349.901
ODLUKA O PROGLAŠENJU PARK-ŠUME KANOVCI („Narodne novine“, broj 20/12) 350.002
ODLUKA O PROGLAŠENJU »GORJANOVIĆEVOG PRAPORNOG PROFILA U VUKOVARU« SPOMENIKOM PRIRODE – GEOLOŠKIM («Narodne novine», broj 45/17) 351.403
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE VRANSKO JEZERO („Narodne novine“, broj 58/12) 350.002
ODLUKA O POSEBNOJ ZAŠTITI BILJNIH VRSTA («Narodne novine» broj 23/77) 350.001
ODLUKA O PROGLAŠENJU »KANJONA RIJEKE CETINE« ZNAČAJNIM KRAJOBRAZOM („Narodne novine“, broj 4/17) 350.004
ODLUKA O PROGLAŠENJU SUNJSKOG POLJA ZAŠTIĆENIM U KATEGORIJI ZNAČAJNI KRAJOBRAZ ("Narodne novine", broj 127/13) 350.002
ODLUKA O ZAVIČAJNIM DIVLJIM VRSTAMA ČIJE JE UZIMANJE IZ PRIRODE I ODRŽIVO KORIŠTENJE DOPUŠTENO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 17/15 i 68/16) 350.003
PRAVILNIK O ZAŠTITI POJEDINIH VRSTA PTICA (AVES) (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 43/95 i 75/02) 350.101
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ŠTETE PROUZROČENE NEDOPUŠTENOM RADNJOM NA ZAŠTIĆENIM ŽIVOTINJSKIM VRSTAMA («Narodne novine», broj 84/96) 350.301
PRAVILNIK O ZAŠTITI TRPOVA (Holothurioidea) («Narodne novine», broj 76/98) 350.401
PRAVILNIK O ZAŠTITI RIJEČNIH RAKOVA (Crustacea, Astacidae) («Narodne novine», broj 76/98) 350.501
PRAVILNIK O ZAŠTITI PIJAVICA (Hirudinea) («Narodne novine», broj 76/98) 350.601
PRAVILNIK O ISKAZNICI INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODE («Narodne novine», broj 93/98) 350.701
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE ISTRAŽIVANJA U POSEBNO ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA MORSKOM DNU ILI MORSKOM PODZEMLJU UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE («Narodne novine», broj 97/98) 350.801
PRAVILNIK O SAKUPLJANJU ZAVIČAJNIH DIVLJIH VRSTA ("Narodne novine", broj 114/17) 350.901
PRAVILNIK O ZAŠTITI PRSTACA (Lithophaga lithophaga) («Narodne novine», broj 86/02) 351.201
PRAVILNIK O ZNAKU ZAŠTITE PRIRODE («Narodne novine», broj 178/03) 351.301
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJI ZA ISPITIVANJE, KONTROLU I PRAĆENJE GMO-a I PROIZVODA KOJI SADRŽE GMO-e («Narodne novine», broj 98/04) 351.401
PRAVILNIK O STRANIM VRSTAMA KOJE SE MOGU STAVLJATI NA TRŽIŠTE TE INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA („Narodne novine“, broj 17/17) 351.402
PRAVILNIK O PRIJELAZIMA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE (“Narodne novine”, broj 5/07) 351.551
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ČUVARA PRIRODE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 64/14 i 31/19) 351.552
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA GLAVNOG ČUVARA PRIRODE I ČUVARA PRIRODE («Narodne novine», broj 119/17) 351.553
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE ("Narodne novine", broj 117/17) 351.554
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 90/14 i 34/18) 351.651
PRAVILNIK O OCJENI PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU („Narodne novine“, broj 146/14) 351.652
PRAVILNIK O OCJENI PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU ("Narodne novine", broj 89/07) 351.652
PRAVILNIK O OCJENI PRIHVATLJIVOSTI PLANA, PROGRAMA I ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU („Narodne novine“, broj 118/09) 351.652
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I PROVOĐENJU STUDIJE O PROCJENI RIZIKA UVOĐENJA, PONOVNOG UVOĐENJA I UZGOJA DIVLJIH SVOJTI („Narodne novine“, broj 35/08) 315.653
PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA, MOBILNIH TELEFONA, REDOVNIH ZRAKOPLOVNIH LINIJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA I SREDSTAVA REPREZENTACIJE („Narodne novine“, broj 36/15) 315.655
PRAVILNIK O CILJEVIMA OČUVANJA I OSNOVNIM MJERAMA ZA OČUVANJE PTICA U PODRUČJU EKOLOŠKE MREŽE („Narodne novine“, broj 15/14) 315.654
NAREDBA O MJERAMA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD NEKONTROLIRANOG UVOĐENJA U OKOLIŠ HIBRIDNOG KUKURUZA »PR34G13« KOJI SADRŽI GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZAM («Narodne novine», broj 97/04) 351.601
NAREDBA O UKLANJANJU STRANE SVOJTE IZ PRIRODE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 39/12) 351.606
NAREDBA O UKLANJANJU STRANE SVOJTE IZ PRIRODE IZ OTOČNIH EKOSUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 49/12) 351.607
NAREDBA O UKLANJANJU STRANE SVOJTE IZ PRIRODE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 33/12) 351.605
UPUTSTVO O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POSEBNO ZAŠTIĆENIH OBJEKATA PRIRODE («Narodne novine» broj 49/66) 351.701
PRAVILNIK O UVJETIMA DRŽANJA, NAČINU OBILJEŽAVANJA I EVIDENCIJI ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA U ZATOČENIŠTVU («Narodne novine», broj 70/09) 351.751
PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU DIVLJIH SVOJTI ZAŠTIĆENIM I STROGO ZAŠTIĆENIM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 99/09 i 144/13 - Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama) 351.752
PRAVILNIK O STROGO ZAŠTIĆENIM VRSTAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/13 i 73/16) 351.753
DEVETA OBJAVA O UPISU U REGISTAR POSEBNO ZAŠTIĆENIH OBJEKATA PRIRODE («Narodne novine» broj 3/72) 351.801
JEDANAESTA OBJAVA O UPISU U REGISTAR POSEBNO ZAŠTIĆENIH OBJEKATA PRIRODE («Narodne novine» broj 23/80) 351.901
PRAVILNIK O PROCJENI RIZIKA ZA NAMJERNO UVOĐENJE GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U OKOLIŠ (“Narodne novine”, broj 136/06) 351.905
STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE PRIRODE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2025. GODINE (“Narodne novine”, broj 72/17) 351.404
PRAVILNIK O POPISU STANIŠNIH TIPOVA, KARTI STANIŠTA TE UGROŽENIM I RIJETKIM STANIŠNIM TIPOVIMA („Narodne novine“, broj 88/14) 351.907
STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 143/08) 351.906
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE »LASTOVSKO OTOČJE« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 154/09 i 149/13) 351.908
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM VIZUALNOM IDENTITETU SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 108/14) 351.909
PRAVILNIK O NAKNADI ŠTETE OD ŽIVOTINJA STROGO ZAŠTIĆENIH VRSTA ("Narodne novine", broj 114/17) 351.908
ODLUKA O PROGLAŠENJU ZELENJAKA – RISVIČKE I CESARSKE GORE ZNAČAJNIM KRAJOBRAZOM („Narodne novine“, broj 120/11) 351.909
ODLUKA O PROGLAŠENJU »STOLJETNE LIPE U DESINIĆU« SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE – POJEDINAČNO STABLO („Narodne novine“, broj 85/12) 351.911
ODLUKA O PROGLAŠENJU »HRASTA GALŽENJAKA« SPOMENIKOM PRIRODE – RIJETKI PRIMJERAK DRVEĆA („Narodne novine“, broj 85/12) 351.912
ODLUKA O PRESTANKU ZAŠTITE ZA ZNAČAJNI KRAJOBRAZ PETEHOVAC („Narodne novine“, broj 69/16) 351.914
ODLUKA O PROGLAŠENJU BARAĆEVIH ŠPILJA ZAŠTIĆENIM U KATEGORIJI ZNAČAJNI KRAJOBRAZ („Narodne novine“, broj 36/16) 351.913
ODLUKA O PRESTANKU ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE STARO STABLO LIPE U NOVIGRADU PODRAVSKOM („Narodne novine“, broj 90/17) 351.406
Parkovi prirode
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROGLAŠENJU ZAPADNOG DIJELA MEDVEDNICE PARKOM PRIRODE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/81 i 25/09) 356.101
ZAKON O PROGLAŠENJU PLANINE BIOKOVO PARKOM PRIRODE («Narodne novine», broj 24/81) 356.201
ZAKON O PROGLAŠENJU PLANINE VELEBIT PARKOM PRIRODE («Narodne novine», broj 24/81) 356.301
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE «TELAŠICA» («Narodne novine» broj 14/88) 356.401
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE "LONJSKO POLJE" («Narodne novine», broj 11/90) 356.501
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE »UČKA« («Narodne novine», broj 45/99) 356.601
ZAKON O PARKU PRIRODE "KOPAČKI RIT" («Narodne novine», broj 45/99) 356.701
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE »PAPUK« («Narodne novine», broj 45/99) 356.801
ZAKON O PROGLAŠENJU ŽUMBERKA I SAMOBORSKOG GORJA PARKOM PRIRODE («Narodne novine», broj 58/99) 356.901
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE "VRANSKO JEZERO" («Narodne novine», broj 77/99) 357.001
ZAKON O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE »LASTOVSKO OTOČJE« («Narodne novine», broj 111/06) 357.002
ZAKON O NACIONALNOM PARKU »KORNATI« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/80, 14/88 i 13/97) 357.003
ZAKON O PROGLAŠENJU NACIONALNOG PARKA »KRKA« (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 5/85, 9/88 i 13/97) 357.004
ZAKON O PROGLAŠENJU PLITVIČKIH JEZERA NACIONALNIM PARKOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 29/49 i 15/97) 357.005
ZAKON O PROGLAŠENJU ŠUME PAKLENICA NACIONALNIM PARKOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 84/49 i 15/97) 357.005
ZAKON O PROGLAŠENJU ŠUME RISNJAK NACIONALNIM PARKOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/53 i 13/97) 357.007
ZAKON O PROGLAŠENJU ZAPADNOG DIJELA OTOKA MLJETA NACIONALNIM PARKOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 49/60 i 13/97) 357.008
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE LONJSKO POLJE" (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 36/96, 55/11 i 90/14) 357.101
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE KOPAČKI RIT" (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/97 i 85/14) 357.201
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE BIOKOVO" (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 44/98 i 85/14) 357.301
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE MEDVEDNICA" (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 118/98 i 85/14) 357.401
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »PARK PRIRODE ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/99 i 85/14) 357.501
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/99 i 85/14) 357.601
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »PARK PRIRODE UČKA« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/99 i 85/14) 357.801
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE »LASTOVSKO OTOČJE« (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 130/06 i 85/14) 357.802
UREDBA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »PARK PRIRODE PAPUK« (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 96/99 i 85/14) 357.901
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE "TELAŠĆICA" («Narodne novine», broj 38/96) 358.001
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE »KOPAČKI RIT« («Narodne novine», broj 77/00) 358.101
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE »BIOKOVO« («Narodne novine», broj 66/01) 358.301
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU KORNATI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/10 i 53/11) 358.302
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE »KOPAČKI RIT« («Narodne novine», broj 24/06) 358.451
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE UČKA («Narodne novine», broj 24/06) 358.551
Prirodni rezervati
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROGLAŠENJU POPLAVNOG PODRUČJA KOPAČKI RIT UPRAVLJENIM PRIRODNOM REZERVATOM («Narodne novine», broj 45/67) 358.701
ZAKON O PROGLAŠENJU HAJDUČKIH I ROŽANSKIH KUKOVA STROGIM PRIRODNIM REZERVATOM («Narodne novine», broj 4/69) 358.801
ZAKON O PROGLAŠENJU BIJELIH I SAMARSKIH STIJENA STROGIM PRIRODNIM REZERVATOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 5/85 i 10/85) 358.901
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PROGLAŠENJU PODRUČJA BIJELI POTOCI-KAMENSKO NA LIČKOJ PLJEŠIVICI MEMORIJALNIM PRIRODNIM SPOMENIKOM I REZERVATOM PRIRODNIH PREDJELA («Narodne novine» broj 45/72) 359.101
ODLUKA O ZAŠTITI PODRUČJA "PODPANJ" KAO POSEBNOG ORNITOLOŠKOG REZERVATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“ broj 5/98, 75/98 i 78/98) 359.201
RJEŠENJE O PROGLAŠENJU REZERVATOM DIJELOVA TOKA RJEČINE («Narodne novine» broj 51/65) 359.301
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRANICA UPRAVLJENOG PRIRODNOG REZERVATA KOPAČKI RIT («Narodne novine» broj 1/69) 359.401
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRANICA PRIRODNOG REZERVATA HAJDUČKI I ROŽANSKI KUKOVI («Narodne novine» broj 45/69) 359.501
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRANICE UŽEG PODRUČJA UPRAVLJENOG PRIRODNOG REZERVATA «KOPAČKI RIT» («Narodne novine» broj 48/71) 359.601
MJERE ZA ZAŠTITU I UREĐENJE SPECIJALNOG ZOOLOŠKOG VRTA REZERVATA «KOPAČKI RIT» («Narodne novine» broj 52/79 i 8/85) 359.701
Spomenici prirode i parkovne arhitekture
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O PROGLAŠENJU VRTA ZGRADE U ZAGREBU, PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 14, SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 29/98) 352.001
ODLUKA O PROGLAŠENJU OBALNOG MAMUTOVCA (SEQUOIA SEMPERVIRENS /D. DON./ ENDL.) SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 29/98) 352.101
ODLUKA O PROGLAŠAVANJU PERIVOJA SRPANJSKIH ŽRTAVA U ZAGREBU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 115/00) 352.201
ODLUKA O PROGLAŠAVANJU PARKA KRALJA PETRA SVAČIĆA U ZAGREBU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 132/00) 352.301
ODLUKA O PROGLAŠAVANJU PARKA OPATOVINA U ZAGREBU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 132/00) 352.401
ODLUKA O PROGLAŠAVANJU PARKA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. U ZAGREBU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE («Narodne novine», broj 132/00) 352.501
ODLUKA O PROGLAŠENJU DRAVSKE ŠUME U VARAŽDINU PARK-ŠUMOM («Narodne novine», broj 73/01) 352.601
ODLUKA O PROGLAŠENJU SKUPINE STABALA BIJELIH TOPOLA (70) SPOMENIKOM PRIRODE – BOTANIČKI («Narodne novine», broj 73/01) 352.621
ODLUKA O PROGLAŠENJU DRAVSKE ŠUME U VARAŽDINU PARK-ŠUMOM («Narodne novine», broj 73/01) 352.651
ODLUKA O PROGLAŠENJU PLATANE NA BRSALJAMA U DUBROVNIKU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE – POJEDINAČNO STABLO („Narodne novine“, broj 34/10) 352.907
ODLUKA O PROGLAŠENJU PERIVOJA SV. JAKOVA U OPATIJI SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE („Narodne novine“, broj 137/10) 352.908
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group