Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 139/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 2011. godine donijela
 
UREDBU O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA
 
(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Uredbom propisuje se izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava), postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave, način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava te oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.
 
Članak 2.
Odredbe ove Uredbe odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: obveznik) te na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija.
 
II. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
 
Izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 
Članak 3.
(1) Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna, čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnik jedinice lokalne samouprave i čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: čelnik) te predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Izjavom potvrđuje:
– zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
– učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.
(2) Izjava se daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave prema ovoj Uredbi dužni prethodno popuniti, te na temelju raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i vlastite procjene.
(3) Izjava se može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.
 
Članak 4.
(1) Izjava sadrži proračunsku godinu na koju se odnosi, ime, prezime i funkciju čelnika, naziv obveznika, tekst Izjave, mjesto i datum njezina davanja i potpis čelnika.
(2) Izjava se izrađuje sukladno obrascima u prilozima 1.a i 1.b ove Uredbe.
 
Članak 5.
(1) Čelnik može od odgovornih osoba unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika tražiti davanje Izjave na temelju popunjenog Upitnika, raspoloživih informacija i vlastite procjene, iz njihova djelokruga, uz koju prilažu Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti ako uoče slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i popunjeni Upitnik za njihov djelokrug.
(2) Čelnik može imenovati jednog ili više koordinatora za popunjavanje Upitnika, sastavljanje Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti te Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine na razini obveznika.
(3) Koordinator(i) iz stavka 2. ovoga članka odgovara na pitanja iz Upitnika na razini obveznika i pritom koristi dostavljene popunjene upitnike i drugu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka ako je čelnik tražio davanje Izjave od odgovornih osoba unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika.
 
Članak 6.
(1) Uz Izjavu se prilaže:
– popunjeni Upitnik,
– Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
– Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine,
– Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana
(2) Preslik Izjave i dokumentacije koja se prilaže uz Izjavu, izjave odgovornih osoba unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika iz članka 5. ove Uredbe i svi drugi dokumenti na temelju kojih se daje Izjava dokumentiraju se u Predmetu o fiskalnoj odgovornosti za određenu godinu (u daljnjem tekstu: Predmet).
(3) Predmet iz stavka 2. ovoga članka ne dostavlja se uz Izjavu, već se čuva kod obveznika.
 
Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
 
Članak 7.
(1) Upitnik obuhvaća pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja na temelju propisanoga zakonodavnog okvira.
(2) Na temelju pitanja iz Upitnika provodi se samoprocjena rada sustava po područjima iz stavka 1. ovoga članka, cilj koje je potvrda da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.
(3) Upitnik sadrži i načine testiranja područja iz stavka 1. ovoga članka kojima se procjenjuje do koje se mjere postupa u skladu s propisanim zakonodavnim okvirom.
(4) Testiranja iz stavka 3. ovoga članka provode se tijekom cijele proračunske godine.
(5) Dokazi o obavljenim testiranjima dokumentiraju se u Predmetu koji sadrži i preslik, odnosno referencu pregledane poslovne dokumentacije.
(6) Upitnik se sastavlja na odgovarajućem obrascu iz priloga 2.a ili priloga 2.b ove Uredbe.
 
Članak 8.
(1) Na sva pitanja iz Upitnika mora se odgovoriti potvrdno, djelomično potvrdno ili negativno.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako pitanje nije primjenjivo na obveznika, na pitanje se odgovara: »nije primjenjivo (N/P)«.
(3) Potvrdan odgovor daje se onda ako su usvojeni potrebni procesi, procedure, odnosno kontrole, te ako postoje potrebni pisani dokumenti ili interni akti koji su primijenjeni u najmanje 98% poslovnih aktivnosti na koje se pitanje odnosi.
(4) Negativan odgovor daje se onda ako se potrebni procesi, procedure, odnosno kontrole ne provode ni u jednoj poslovnoj aktivnosti na koje se pitanje odnosi, odnosno ako se provode u manje od 90% poslovnih aktivnosti na koje se pitanje odnosi i ne postoje potrebni pisani dokumenti ili interni akti, s tim da je u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti potrebno evidentirati slabost, odnosno nepravilnost.
(5) Djelomično potvrdan odgovor daje se u slučajevima predviđenima u Upitniku i onima koji nisu obuhvaćeni stavcima 3. i 4., s tim da je u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti potrebno evidentirati slabost, odnosno nepravilnost.
 
(6) Odgovori iz stavaka 3., 4. i 5. testiraju se na uzorku i na način definiran u Upitniku za svako pojedino pitanje.
 
Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti
 
Članak 9.
(1) Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti sastoji se od planova otklanjanja slabosti i nepravilnosti za svako područje iz Upitnika u kojem su uočene slabosti i nepravilnosti, a sadrži opis slabosti i nepravilnosti uočenih tijekom postupka popunjavanja Upitnika, akcijski plan s popisom aktivnosti koje je potrebno poduzeti za rješavanje slabosti i nepravilnosti, očekivani datum otklanjanja slabosti i nepravilnosti, te podatke o odgovornim osobama za otklanjanje slabosti i nepravilnosti.
(2) Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti sastavlja se na obrascu iz priloga 3. ove Uredbe.
(3) Za svako područje iz Upitnika u kojem su uočene slabosti i nepravilnosti popunjava se posebni obrazac iz priloga 3. ove Uredbe.
 
Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine
 
Članak 10.
(1) U Izvješću o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine navodi se jesu li aktivnosti iz Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti realizirane, daje se obrazloženje nerealiziranih ili djelomično realiziranih aktivnosti i utvrđuje se novi očekivani datum otklanjanja slabosti i nepravilnosti.
(2) Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine sastavlja se na obrascu iz priloga 4. ove Uredbe.
(3) Za svako područje iz Upitnika u kojem su uočene slabosti i nepravilnosti i za koje je popunjen posebni obrazac Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti iz priloga 3. ove Uredbe, popunjava se posebni obrazac Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnosti utvrđenima prethodne godine iz priloga 4. ove Uredbe.
 
Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola

Članak 11.
(1) U Mišljenju unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti navodi se mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja, broj planiranih i obavljenih revizija u prethodnoj godini, podaci o obavljenim revizijama u prethodnoj godini i provedenim preporukama, uključujući i preporuke iz ranijih razdoblja koje su provedene u prethodnoj godini i podaci o neprovedenim preporukama.
(2) Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana temelji se na obavljenim revizijama i praćenju provedbe preporuka unutarnje revizije.
(3) Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana sastavlja se na obrascu iz priloga 5. ove Uredbe.
 
Postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 
Članak 12.
(1) Ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, do 31. ožujka tekuće godine, za ministarstvo, odnosno drugo državno tijelo, Ministarstvu financija dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.
(2) Načelnici općina, gradonačelnici, odnosno župani, do 31. ožujka tekuće godine, Ministarstvu financija dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.
(3) Čelnici obveznika koji su izravno odgovorni Hrvatskome saboru dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe Hrvatskome saboru, uz godišnje izvješće o radu, radi provjere njihovog sadržaja.
(4) Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, do 28. veljače tekuće godine, nadležnom ministarstvu dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.
(5) Predsjednici uprava trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, do 31. ožujka tekuće godine, nadležnom ministarstvu dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.
(6) Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska, do 31. ožujka tekuće godine, nadležnom ministarstvu dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.
(7) Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 28. veljače tekuće godine, načelniku, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.
(8) Predsjednici uprave trgovačkih društava u vlasništvu jedne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.
(9) Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač jedna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja.
(10) Predsjednici uprave trgovačkih društava u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu one jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu, radi provjere njihovog sadržaja, a svim ostalim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u vlasništvu dostavljaju na znanje presliku dostavljene dokumentacije.
(11) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju jednake udjele u vlasništvu trgovačkih društava koja su zajednički osnovale, a od kojih niti jedna nema najveći udio u vlasništvu, obvezne su međusobno se dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predsjednici uprave trgovačkih društava, do 31. ožujka tekuće godine, radi provjere sadržaja, dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu. O dogovoru su dužne najkasnije do 28. veljače tekuće godine pisanim putem izvijestiti trgovačko društvo i Ministarstvo financija.
(12) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su osnivači drugih pravnih osoba obvezne su međusobno se dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čelnici drugih pravnih osoba, do 31. ožujka tekuće godine, radi provjere sadržaja, dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe za prethodnu godinu. O dogovoru su dužne najkasnije do 28. veljače tekuće godine pisanim putem izvijestiti pravnu osobu i Ministarstvo financija.
(13) Ako se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dogovore sukladno stavcima 11. i 12. ovoga članka, svaka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja ima udio u vlasništvu trgovačkog društva ili je osnivač pravne osobe, ima obvezu provjeriti sadržaj Izjava i druge akte iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe trgovačkog društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravne osobe kojoj su osnivači više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 12.a
(1) Iznimno od članka 12. ove Uredbe, prilikom postupka primopredaje čelnici sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, koja se zajedno s prilozima iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe predaje čelniku, koji preuzima dužnost, i ulaže u Predmet iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe.
(2) Ako je datum primopredaje raniji od 31. kolovoza, uz Izjavu sastavljenu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, predaje se i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti te prilozi iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe sastavljeni za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.
(3) Odgovorne osobe unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika iz članka 5. ove Uredbe prilikom odlaska s mjesta odgovorne osobe unutarnje ustrojstvene jedinice obveznika i postupka primopredaje, ako to čelnik od njih zatraži, sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma odlaska s mjesta odgovorne osobe, koja se zajedno s prilozima iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe predaje čelniku i ulaže u Predmet iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe.

 
Provjera sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 
Članak 13.
(1) Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svakog obveznika provjeravaju formalni sadržaj Izjave i Upitnika koje im obveznici dostavljaju sukladno članku 12. ove Uredbe.
(2) Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom proračunske godine provjeravaju za svakog obveznika, a na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika, Izjavu i Upitnik koje im obveznici dostavljaju sukladno članku 12. ove Uredbe.
(3) Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave provjeravaju, na odabranom uzorku dostavljenih izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, provedbe aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, koje im obveznici dostavljaju, sukladno članku 12. ove Uredbe.
(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje sukladno članku 12. ove Uredbe temeljem najvećeg udjela u vlasništvu odnosno dogovora provjeravaju Izjave i Upitnike te Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine koje im dostavljaju trgovačka društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima su osnivači više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o provedenim provjerama obavještavaju druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u vlasništvu, odnosno koje su osnivači.
 
Način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima
 
Članak 14.
Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su odmah, a najkasnije u roku od sedam (7) radnih dana, o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama iz članka 13. ove Uredbe izvijestiti nadležne institucije, odnosno Ministarstvo financija sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima, koji donosi ministar financija.
 
Članak 14.a
(1) Obveznik je obvezan Izjavu iz članka 3. ove Uredbe, priloge i svu ostalu dokumentaciju temeljem koje se daje Izjava čuvati najmanje sedam godina od završetka godine u kojoj se Izjava daje.
(2) Obveznici iz članka 12. ove Uredbe kojima se dostavljaju izjave i drugi akti iz članka 6. ove Uredbe obvezni su čuvati ih najmanje sedam godina od završetka godine u kojoj se Izjava daje.

 
III. IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA
 
Oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 
Članak 15.
O primjeni fiskalnih pravila, sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, izvještava se polugodišnje i godišnje, uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna.
 
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
 
Članak 16.
(1) Ministarstvo financija, uz polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna, dostavlja Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, i to za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine.
(2) Uz polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna, Vlada do 15. rujna tekuće proračunske godine podnosi Hrvatskom saboru na donošenje i polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila.
 
Članak 17.
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila sadrži:
– projekciju nominalnog i realnog bruto domaćeg proizvoda (u daljnjem tekstu: BDP) i projekciju inflacije koje su bile ishodište za izradu državnog proračuna za tekuću proračunsku godinu,
– nove projekcije nominalnog i realnog BDP-a te projekciju inflacije ako su projekcije objavljene u smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje ili u drugim odgovarajućim dokumentima koje usvaja Vlada,
– podatke o ostvarenjima BDP-a i inflacije te ostalih makroekonomskih pokazatelja koji upućuju na trendove u gospodarskoj aktivnosti (industrijska proizvodnja, promet u trgovini na malo, indeks građevinskih radova, turistički dolasci i noćenja te robni izvoz i uvoz) u prvom polugodištu tekuće proračunske godine,
– opis rizika zadovoljenja fiskalnog pravila za tekuću proračunsku godinu.

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
 
Članak 18.
(1) Ministarstvo financija, uz godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna, izrađuje godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i dostavlja ga Vladi do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.
(2) Uz godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna, Vlada do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu podnosi Hrvatskom saboru na donošenje i godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila.
 
Članak 19.
(1) Do trenutka kad primarni fiskalni saldo općeg proračuna u nominalnom iznosu bude jednak nuli ili pozitivan, godišnji će izvještaj o primjeni fiskalnih pravila sadržavati:
– rashode općeg proračuna za godinu koja prethodi godini za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila,
– plan rashoda općeg proračuna za godinu za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila,
– rashode općeg proračuna za godinu za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila,
– iznos nominalnog BDP-a za godinu koja prethodi godini za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila, koji je korišten prilikom izrade državnog proračuna, odnosno izmjena i dopuna državnog proračuna za godinu za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila,
– iznos nominalnog BDP-a za godinu za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila, koji je korišten prilikom izrade državnog proračuna, odnosno izmjena i dopuna državnog proračuna za godinu za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila,
– izračun razlike udjela planskih rashoda općeg proračuna iz alineje 2. ovoga stavka u iznosu nominalnog BDP-a iz alineje 5. ovoga stavka (iskazanog u postotku) i udjela rashoda općeg proračuna iz alineje 1. ovoga stavka u iznosu nominalnog BDP-u iz alineje 4. ovoga stavka (iskazanog u postotku),
– izračun razlike udjela rashoda općeg proračuna iz alineje 3. ovoga stavka u iznosu nominalnog BDP-a iz alineje 5. ovoga stavka (iskazanog u postotku) i udjela rashoda općeg proračuna iz alineje 1. ovoga stavka u iznosu nominalnog BDP-u iz alineje 4. ovoga stavka (iskazanog u postotku).
(2) Od trenutka kad primarni fiskalni saldo općeg proračuna u nominalnom iznosu bude jednak nuli ili pozitivan, godišnji će izvještaj o primjeni fiskalnih pravila sadržavati:
– opis metodologije izračuna ciklički prilagođenoga primarnog fiskalnog salda,
– opis izračuna ciklički prilagođenoga primarnog fiskalnog salda, koji uključuje i pretpostavke na kojima se izračun temelji,
– izračunani ciklički prilagođeni primarni fiskalni saldo.
 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
(1) Obrasci: Izjava o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje onda ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti (prilog 1.a), Izjava o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje onda ako su uočene slabosti i nepravilnosti (prilog 1.b), Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (prilog 2.), Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (prilog 3.), Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine (prilog 4.) i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola (prilog 5.) tiskani su uz ovu Uredbu i sastavni su dio ove Uredbe.
(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka dostupni su i na internetskoj stranici Ministarstva financija.
 
Članak 21.
(1) Izjava iz članka 3. ove Uredbe prvi se put sastavlja za 2011. godinu u 2012. godini prema rokovima utvrđenima člankom 12. ove Uredbe.
(2) Sukladno članku 7. ove Uredbe testiraju se aktivnosti koje su se provodile u 2011. godini, bez obzira na to što su se one mogle odnositi na 2010. ili 2012. godinu.
(3) Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine prvi se put dostavlja uz Izjavu za 2012. godinu u 2013. godini prema rokovima utvrđenima člankom 12. ove Uredbe.
(4) Izvještaji o primjeni fiskalnih pravila prvi se put sastavljaju za 2012. godinu prema rokovima utvrđenima člancima 16. i 18. ove Uredbe.
 
Članak 22.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
PRILOG 1.a

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*[1]
ZA _________ GODINU

Ja, (ime i prezime, titula i funkcija), čelnik (naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/proračunskog korisnika državnog proračuna/izvanproračunskog korisnika državnog proračuna/proračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/izvanproračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave),
na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene, potvrđujem:
– zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
– učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.
(mjesto i datum izdavanja)

Potpis čelnika
(ime i prezime, titula i funkcija)

PRILOG 1.b

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*[2]
ZA _________ GODINU

Ja, (ime i prezime, titula i funkcija), čelnik (naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/proračunskog korisnika državnog proračuna/izvanproračunskog korisnika državnog proračuna/proračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/izvanproračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave),
izjavljujem da sam na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene uočio slabosti i nepravilnosti u područjima
(navesti područja i pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na koja je odgovoreno djelomično potvrdno i negativno), a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti.
Izjavljujem da navedene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.
Slijedom navedenog potvrđujem:
– zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
– učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.
(mjesto i datum izdavanja)

Potpis čelnika
(ime i prezime, titula i funkcija)

 
PRILOG 2.a

Obveznik ___________________________________

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU _______
 
 
Redni broj
Pitanje
Odgovor
Referenca1
N/P
DA
NE2
PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
1.
Strateški plan je sastavljen i objavljen na web stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)
 
 
 
link na web-stranicu
2.
Programi iz financijskog plana povezani su s ciljevima iz strateškog plana (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)vezne tablice
ovo pitanje nije primjenjivo za godinu u kojoj se donosi odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika za prva tri mjeseca naredne godine
3.
Za ciljeve iz strateškog plana utvrđeni su i procijenjeni rizici (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)tablica rizika
4.
Upravno tijelo nadležno za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon primitka uputa za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od Ministarstva financija izradilo je i dostavilo proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s limitima odnosno s visinama financijskog plana po proračunskim korisnicima za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koje su raspoređene na:
– visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i
– visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti
(odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)
 
 
 
preslika odnosno referenca dopisa i upute
5.
Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija izradilo i dostavilo proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti upute s limitima, odnosno s visinama financijskog plana po proračunskim korisnicima za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koje su raspoređene na:
– visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i
– visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti,
a u razdoblju privremenog financiranja, ministarstvo je, nakon primitka uputa za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca proračunske godine od Ministarstva financija, izradilo i dostavilo upute s limitima plana za prva tri mjeseca proračunske godine korisnicima iz svoje nadležnosti (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)
 
 
 
preslika odnosno referenca dopisa i upute
6.
Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana, a u razdoblju privremenog financiranja, sadrži procjenu prihoda i primitaka iskazanih po vrstama, rashoda i izdataka predviđenih za prva tri mjeseca proračunske godine, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama
 
 
 
preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca
7.
Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana
 
 
 
preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca
8.
Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini te ostala obrazloženja i dokumentaciju
 
 
 
preslika odnosno referenca obrazloženja financijskog plana usvojenog do 31. prosinca
pitanje nije primjenjivo za proračunske korisnike državnog proračuna za godinu u kojoj se donosi odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika za prva tri mjeseca naredne godine
9.
Financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana, a u razdoblju privremenog financiranja, financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna sadrži procjenu prihoda i primitaka iskazanih po vrstama, rashoda i izdataka predviđenih za prva tri mjeseca proračunske godine, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama
 
 
 
preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca
10.
Usklađeni prijedlog financijskog plana ministarstva sastavljen je temeljem prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)
 
 
 
provesti analizu na način da se zbroje prihodi i rashodi iz financijskih planova proračunskih korisnika te prihodi i rashodi iz financijskog plana nadležnog ministarstva bez proračunskih korisnika te usporede s podacima u usklađenom financijskom planu
11.
Godišnji plan rada je sastavljen u skladu sa strateškim i financijskim planom i objavljen na web stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)link na web stranicu
12.
Uz opći i posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavničkom tijelu na usvajanje upućen je i plan razvojnih programa koji sadrži ciljeve te prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna
 
 
 
preslika odnosno referenca plana razvojnih programa
13.
Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uputio je prijedlog proračuna i projekcija predstavničkom tijelu na donošenje u zakonom predviđenom roku
 
 
 
preslika odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je prijedlog proračuna i projekcija predan predstavničkom tijelu
14.
Doneseni proračun objavljen je u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
 
 
broj i naziv službenog glasila i datum objave
15.
Uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za iduću proračunsku godinu, donijele su se i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine
 
 
 
broj i naziv službenog glasila i datum objave za proračune
preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca za proračunske i izvanproračunske korisnike
pitanje nije primjenjivo za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna za godinu u kojoj se donosi odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika za prva tri mjeseca naredne godine
16.
Čelnik je u roku 30 dana od stupanja na snagu državnog proračuna donio odluku o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)preslika odluke
17.
Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu
 
 
 
preslika odnosno referenca dopisa
18.
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave se zaduživala/ davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
 
 
preslike odnosno reference dobivenih i danih suglasnosti

1
 Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje
2 Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Napomena:
Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.
Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.
Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

Redni broj
Pitanje
Odgovor
Referenca
N/P
DA
NE3
DJELOMIČNO4
IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA
19.
Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima
 

 
 
preslika odnosno referenca pisane procedure
20.
Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost ministra financija/Vlade Republike Hrvatske odnosno općinskog načelnika /gradonačelnika /župana (odgovaraju proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)
 

 
 
preslike odnosno reference dobivenih suglasnosti na uzorku od najviše 20
21.
Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta
 

 

na uzorku od najviše 10 investicijskih projekata dokazati povezanost s proračunom i projekcijama, odnosno s financijskim planom i priložiti preslike odnosno reference provedenih vrednovanja
22.
Preraspodjele su izvršene u skladu s odredbama Zakona o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)
 

 
 
preslika odnosno referenca dopisa s odobrenom preraspodjelom
23.
Postoji jasna procedura naplate prihoda
preslika odnosno referenca pisane procedure iz koje su vidljive vrste prihoda koje se naplaćuju, mjere naplate koje će poduzimati, vremensko razdoblje nakon kojeg se pokreće pojedina mjera naplate, slučajeve u kojima treba pribaviti instrumente osiguranja plaćanja, praćenje naplate po poduzetim mjerama, osobe koje će obavljati navedene poslove i slično
24.
Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun prema važećim propisima
 

 
 
na uzorku od 10% dospjelih nenaplaćenih potraživanja sa stanjem 31. prosinca dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslike odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena), a najviše 100
25.
Svi namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćivali su se u nadležni proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim onih koji su izuzeti od obveze uplate temeljem odluke o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)
 

 
 
dokaz o uplati namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u nadležni proračun i preslika odnosno referenca odluke
26.
Ministarstvo odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pratila je korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od uplate u proračun
 

 
 
dokaz o načinu praćenja
27.
Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom
izvještaj o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz kojeg se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih proračunom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu)
usporedba izvršenja i financijskog plana iz koje se vidi da nije utrošeno više sredstva od odobrenih financijskim planom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu) za proračunske i izvanproračunske korisnike
28.

 

 
 
nasumično odabrano najmanje pet isplata

po svakoj od vrsta rashoda na razini definiranoj u Tablici: Testiranja uz pitanje 24. danoj u dodatku 1 Upitnika
29.
Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih
 

 
 
uzorak od 5% ukupnog broja svih transfera i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih transfera, a najviše 100
29.1.
Dostupne su preslike odnosno reference ugovora koji su podloga za isplate
 

 
 
preslike odnosno reference ugovora
29.2.
Obavljene su provjere na licu mjesta na odabranom uzorku od onih krajnjih korisnika kojima su na godišnjoj razini izvršene isplate iznad 20.000,00 kuna
 

 
 
preslika odnosno referenca zapisnika izvršene kontrole određenog broja krajnjih korisnika (uzorak) koji su na godišnjoj ostvarili iznad 20.000,00 kuna od proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
29.3.
Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta
 

 
 
preslika odnosno referenca izviješća
30.
Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere
 

 
 
provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine
30.1.
Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom
 

 
 
priložiti odgovarajući dokaz
30.2.
Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora
 

 
 
priložiti odgovarajući dokaz
30.3.
Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora
 

 
 
priložiti odgovarajući dokaz
30.4.
Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru
 

 
 
priložiti odgovarajući dokaz
30.5.
Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora
 

 
 
priložiti odgovarajući dokaz
30.6.
Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora
 

 
 
priložiti odgovarajući dokaz
30.7.
Oprema je instalirana i u upotrebi
 

 
 
priložiti odgovarajući dokaz
31.
Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja
 

 
 
preslika odnosno referenca pisane procedure
32.
Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe
 

 
 
preslika odnosno referenca na pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga gradiva
33.
Imenovana je osoba za nepravilnosti (odgovaraju ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)
preslika odnosno referenca odluke o imenovanju ili link na web stranicu gdje su objavljeni podaci o osobi za nepravilnosti

3
 Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti
4 Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Napomena:
Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.
Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.
Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.
U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni broj
Pitanje
Odgovor
Referenca
N/P
DA
NE5
DJELOMIČNO6
JAVNA NABAVA
dokazati na uzorku od 5% ugovora/objava/provedenih postupaka javne nabave
34.
U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni
 
 
 
 
preslike odnosno reference ugovora, navesti članak u kojem stoje odredbe o instrumentima urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni
35.
Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom
preslike odnosno reference dokumentacije o provedenim postupcima i preslike odnosno reference ugovora
36.
Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 kuna provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi
 
 
 
 
oznake i datum objave
37.
Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi
 
 
 
 
oznake i datum objave
38.
Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) dostupan je popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi
 
 
 
 
adresa internetske stranice ili broj i naziv službenog glasila ili druga oznaka mjesta gdje je popis objavljen
39.
Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi
 
 
 
 
adresa internetskih stranicama gdje je objavljen plan nabave
40.
U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi.
 
 
 
 
preslika odnosno referenca potvrda i internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
41.
U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude
 
 
 
 
imena osoba koje su sudjelovale u pripremi tehničke dokumentacije i preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
42.
Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bili su različiti od osoba koje prate provedbu ugovora
 
 
 
 
preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i imena osoba koje prate provedbu ugovora
43.
Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi
 
 
 
 
adresa internetskih stranicama gdje je objavljen registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
44.
Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave
 
 
 
 
preslika odnosno referenca ovitka predmeta
45.
Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi
 
 
 
 
preslike odnosno reference dokumentacije o nabavi i sklopljenih ugovora
46.
Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi
 
 
 
 
preslika odnosno referenca izvješća
47.
Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
preslika odnosno referenca akta

5
 Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti
6 Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Napomena:
Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.
Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.
Ako je provođenje postupaka javne nabave objedinjeno na razini osnivača, obveznik odgovara »NIJE PRIMJENJIVO – N/P«.
Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

Redni broj
Pitanje
Odgovor
Referenca
N/P
DA
NE7
DJELOMIČNO8
RAČUNOVODSTVO
48.
Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju
 
 
 
 
uzorak 1% svih dokumenata temeljem kojih su evidentirani poslovni događaji (ulazni računi, obračuni i dr.), a najviše 100
49.
Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/ radova se nabavlja, uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena
 
 
 
 
uzorak 1% svih narudžbenica, a najviše 100
50.
U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju
 
 
 
 
uzorak 5% svih ugovora i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih ugovora
51.
Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe
 
 
 
 
preslike odnosno reference dokumenata na uzorku 5% svih dokumenata, a najviše 100
52.
Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge
 
 
 
 
preslika odnosno referenca izvještaja ili druge dokumentacije na uzorku 1% izvršenih usluga, a najviše 100
53.
O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove
 
 
 
 
preslike odnosno reference odobrenih privremenih odnosno konačnih situacija na uzorku 5% svih ugovora
54.
Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima
 
 
 
 
uzorak 1% svih računa, a najviše 100
55.
Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni
 
 
 
 
uzorak 1% svih računa po ugovorima sklopljenim temeljem postupaka javne nabave, a najviše 100
56.
Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom
 
 
 
 
Uzorak 1% svih računa, a najviše 100
57.
Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan, što je naznačeno na računu
 
 
 
 
uzorak 1% svih računa, a najviše 100
58.
Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje
 
 
 
 
uzorak 1% svih računa, a najviše 100
59.
Nakon provjere suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe računi se u glavnoj knjizi evidentiraju po proračunskim klasifikacijama (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)
 
 
 
 
uzorak 1% svih računa, a najviše 100
60.
Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)
 
 
 
 
uzorak 1% svih uplata, a najviše 100
61.
Za primljene i dane donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti imovine, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u obujmu imovine (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)
 
 
 
 
uzorak 5% svih donacija i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih primljenih i danih donacija
62.
Povjerenstva za popis osnovao je čelnik proračuna/proračunskog korisnika. Odredio je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama
 
 
 
 
preslika odnosno referenca odluke o provođenju popisa
63.
Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga čelniku
 
 
 
 
preslika odnosno referenca izvještaja
64.
Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)
 
 
 
 
klasifikacijska oznaka Pravilnika o čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva odnosno odgovarajući dokaz
65.
Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)
 
 
 
 
dio analitičke evidencije po izvorima financiranja i programima (projektima i aktivnostima) ili referenca iz pitanja 23.
66.
Uspostavljena je evidencija svih ugovora
 
 
 
 
preslika odnosno referenca dijela evidencije
67.
Vodi se analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom
 
 
 
 
preslika odnosno referenca dijela evidencije

Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Napomena:
Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.
Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.
Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni broj
Pitanje
Odgovor
Referenca
N/P
DA
NE9
IZVJEŠTAVANJE I OSTALO
68.
Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)
 
 
 
preslike odnosno reference referentnih stranica financijskih izvještaja
69.
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještavala je Ministarstvo financija o zaduženjima/danim suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)
 
 
 
preslika odnosno referenca dopisa
70.
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik pomoći izravnanja) dostavila je izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – nositelji decentraliziranih funkcija)
 
 
 
preslika odnosno referenca dopisa
71.
Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene Zakonom o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)
 
 
 
preslika odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je polugodišnji i godišnji izvještaj predan predstavničkom tijelu te broj i naziv službenog glasila i datum objave izvještaja
72.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo odnosno u slučaju da ga predstavničko tijelo nije donijelo, u roku od 60 dana od dana podnošenja navedenog izvještaja predstavničkom tijelu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)
 
 
 
preslika odnosno referenca dopisa
73.
Provedene su suštinske i formalne kontrole dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornost (odgovaraju nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se dostavljaju izjave o fiskalnoj odgovornosti)preslika odnosno referenca dopisa ili pismena o izvršenim kontrolama
74.
Uspostavljen je sustav dokumentiranja podataka o rizicima i izvještavanja o najznačajnijim rizicima i postoji jasna procedura o upravljanju rizicima (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacijepreslika registra rizika, izvještaja i internog akta (sva tri zahtjeva treba ispuniti)
75.
Internim aktom (uputom, sporazumom) uređen je način komunikacije, izvještavanja i drugih aktivnosti s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz nadležnosti (odgovaraju ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)preslika odnosno referenca akta

9
 Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Napomena:
Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.
Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.
Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

PRILOG 2.b
 
Obveznik ___________________________________

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I DRUGE PRAVNE OSOBE UTVRĐENE U REGISTRU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OBVEZNIKA DAVANJA IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA _______ GODINU[8]

Redni
broj

Pitanje
Odgovor
 
Referenca10
N/P
DA
 
NE11
 
DJELOMIČNO12
IZVRŠAVANJE
1.

Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz poslovnih aktivnost trgovačkog društva

 
 
 
 

 

na uzorku od 10% dospjelih nenaplaćenih potraživanja sa stanjem 31. prosinca dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslike odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena), a najviše 100

2.

Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji

 
 
 
 
 
nasumično odabrano 1% svih isplata, a najviše 50
3.

Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija i sponzorstava do krajnjeg korisnika te korištenje istih

 
 
 
 

 

uzorak od 5% ukupnog broja svih transfera i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih transfera

4.

Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere

 
 
 
 

 

provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine

4.1.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom

 
 
 
 
 
priložiti odgovarajući dokaz
4.2.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora

 
 
 
 
 
priložiti odgovarajući dokaz
4.3.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora

 
 
 
 
 
priložiti odgovarajući dokaz
4.4.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru

 
 
 
 
 
priložiti odgovarajući dokaz
4.5.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora

 
 
 
 
 
priložiti odgovarajući dokaz
4.6.

Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora

 
 
 
 
 
priložiti odgovarajući dokaz
4.7.
Oprema je instalirana i u upotrebi
 
 
 
 
 
priložiti odgovarajući dokaz
5.
Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima
 
 
 
 
 
preslika odnosno referenca na akt o čuvanju gradiva
 
Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore. [9]

Redni
broj

Pitanje
Odgovor
Referenca
N/P
DA
 
NE13
 
DJELOMIČNO14
JAVNA NABAVA

 

dokazati na uzorku od 5% ugovora/objava/provedenih postupaka javne nabave

6.

U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni

 
 
 
 

 

preslike odnosno reference ugovora, navesti članak u kojem stoje odredbe o instrumentima urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni

7.

Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom

 

preslike odnosno reference dokumentacije o provedenim postupcima i preslike odnosno reference ugovora

8.

Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 kuna provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

 
 
 
 
 
oznake i datum objave
9.

Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi

 
 
 
 
 
oznake i datum objave
10.

Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) je dostupan popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi

 
 
 
 

 

adresa internetske stranice ili broj i naziv službenog glasila ili druga oznaka mjesta gdje je popis objavljen

11.

Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi

 
 
 
 

 

adresa internetskih stranicama gdje je objavljen plan nabave

12.

U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi.

 
 
 
 

 

preslika odnosno referenca potvrda i internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

13.

U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude

 
 
 
 

 

imena osoba koje su sudjelovale u pripremi tehničke dokumentacije i preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

14.

Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu ugovora

 
 
 
 

 

preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i imena osoba koje prate provedbu ugovora

15.

Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi

 
 
 
 

 

adresa internetskih stranicama gdje je objavljen registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

16.

Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave

 
 
 
 
 
preslika odnosno referenca ovitka predmeta
17.

Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi

 
 
 
 

 

preslike odnosno reference dokumentacije o nabavi i sklopljenih ugovora

18.

Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi

 
 
 
 
 
preslika odnosno referenca izvješća
19.

Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

 
preslika odnosno referenca akta
 
Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako je provođenje postupaka javne nabave centralizirano, obveznik odgovara »NIJE PRIMJENJIVO – N/P«.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. [10]

Redni
broj

Pitanje
Odgovor
Referenca
N/P
DA
 
NE15
 
DJELOMIČNO16
RAČUNOVODSTVO
20.

Prihodi i rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o naplati odnosno plaćanju.

 
 
 
 

uzorak 1% svih dokumenata temeljem kojih su evidentirani poslovni događaji (ulazni računi, obračuni i dr.), a najviše 100

21.

U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju

 
 
 
 

uzorak 5% svih ugovora i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih ugovora

22.

Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe

 
 
 
 

preslike odnosno reference dokumenata na uzorku 5% svih dokumenata, a najviše 100

23.

Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge

 
 
 
 

preslika odnosno referenca izvještaja ili druge dokumentacije na uzorku 1% izvršenih usluga, a najviše 100

24.

O izvedenim radovima postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove

 
 
 
 

preslike odnosno reference odobrenih privremenih odnosno konačnih situacija na uzorku 5% svih ugovora

25.

Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima

 
 
 
 
uzorak 1% svih računa, a najviše 100
26.

Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom

 
 
 
 
uzorak 1% svih računa, a najviše 100
27.

Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu

 
 
 
 
uzorak 1% svih računa, a najviše 100
28.

Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje

 
 
 
 
uzorak 1% svih računa, a najviše 100
29.

Povjerenstva za popis osnovala je odgovorna osoba za zastupanje. Odredila je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama

 
 
 
 
preslika odnosno referenca odluke o provođenju popisa
30.

Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga je odgovornoj osobi za zastupanje

 
 
 
 
preslika odnosno referenca izvještaja
31.
Uspostavljena je evidencija svih ugovora
 
 
 
 
preslika odnosno referenca dijela evidencije
32.

Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom

 
 
 
 
preslika odnosno referenca dijela evidencije
 
Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore. [11]

Redni
broj

Pitanje
Odgovor
Referenca
N/P
DA
 
NE17
IZVJEŠTAVANJE
33.

Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Zakonom o računovodstvu i na temelju njega donesenim propisima

 
 
 

 

preslike odnosno reference referentnih stranica financijskih izvještaja

 
Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

[1]* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti.

[2]* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti.

[3]1Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje.

2Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[4]3Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

4Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[5]5Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

6Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[6]7Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

8Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[7]9Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[8]10Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje

11Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

12Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[9]13Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

14Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[10]15Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

16Za svaki djelomično potvrdan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

[11]17Za negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

PRILOG 3.

Obveznik ___________________________________

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI
ZA PRORAČUNSKU GODINU _________

Naziv područja
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:
[Opisati slabosti i nepravilnosti]
1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Aktivnost
Očekivani datum otklanjanja
Odgovorna osoba
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:
[Opisati slabosti i nepravilnosti]
2.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Aktivnost
Očekivani datum otklanjanja
Odgovorna osoba
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:
[Opisati slabosti i nepravilnosti]
3.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Aktivnost
Očekivani datum otklanjanja
Odgovorna osoba
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]

PRILOG 4.

Obveznik ___________________________________

IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA
ZA PRORAČUNSKU GODINU _________

Naziv područja
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:
[Opisati slabosti i nepravilnosti]
1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Aktivnost
Očekivani datum otklanjanja
Odgovorna osoba
Realizacija
Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane
aktivnosti
Novi očekivani datum otklanjanja
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]
2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:
2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:
[Opisati slabosti i nepravilnosti]
2.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Aktivnost
Očekivani datum otklanjanja
Odgovorna osoba
Realizacija
Obrazloženje za nerealizirane/
djelomično realizirane
aktivnosti
Novi očekivani datum otklanjanja
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]
3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:
3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:
[Opisati slabosti i nepravilnosti]
3.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti
Aktivnost
Očekivani datum otklanjanja
Odgovorna osoba
Realizacija
Obrazloženje za nerealizirane/djelomično realizirane
aktivnosti
Novi očekivani datum otklanjanja
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]
 
PRILOG 5.

Obveznik ___________________________________

MIŠLJENJE UNUTARNJE REVIZIJE
O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA ZA PODRUČJA KOJA SU BILA REVIDIRANA U ____________ GODINI
I. MIŠLJENJE O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA

ZA REVIDIRANA PODRUČJA

[dati mišljenje o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola na osnovi: obavljenih revizija u prethodnoj godini, uzimajući u obzir provedene preporuke unutarnje revizije (uključujući i preporuke iz ranijih razdoblja provedene u prethodnoj godini) i neprovedene preporuke unutarnje revizije]

II. BROJ PLANIRANIH I OBAVLJENIH REVIZIJA U ____GODINI

Ukupno
planirane revizije
Ukupno
obavljene revizije
Obrazloženje
[navesti broj]
[navesti broj]
[obrazložiti razliku ostvarenog i planiranog]

III. PODACI O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE U____ GODINI

Rb
Obavljena revizija
Datum
konačnog
revizijskog izvješća
Područje revidiranja
Izraženomišljenje
Pozitivni nalazi
Utvrđene slabosti
Preporuke za unaprjeđenje
Preporuka

provedena
1.
[naziv revizije]
[datum izvješća]
[navesti područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti]
[navesti kategoriju mišljenja]
[navesti ključne kontrole koje funkcioniraju]
[navesti ključne slabosti/nalaze]
[navesti ključne preporuke]
[navesti DA ili NE uz navođenje razloga neprovođenja]
2.

IV. PODACI O PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE IZ RANIJIH RAZDOBLJA KOJE SU PROVEDENE U _____ GODINI

Rb
Obavljena revizija
Datum konačnog revizijskog izvješća
Područje revidiranja
Provedene preporuke iz ranijih razdoblja
1.
[naziv revizije]
[datum izvješća]
[navesti područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti]
[navesti ključne preporuke]
2.

V. PODACI O NEPROVEDENIM PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE IZ RANIJIH RAZDOBLJA
 
Rb
Obavljena revizija
Datum
konačnog
revizijskog izvješća
Područje

revidiranja
Preporuke kojima je istekao rok provedbe
Razlog neprovođenja preporuke
Poduzete mjere
1.
[naziv revizije]
[datum izvješća]
[navesti područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti]
[navesti ključne preporuke]
[navesti razlog]
[navesti koje su mjere poduzete u vezi s neprovedenom preporukom]
2.


Mjesto i datum:_________________
_______________________________________________
[potpis rukovoditelja unutarnje revizije]

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST


UREDBA O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA


(„Narodne novine“, broj 106/12 od 26.09.2012.)

Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENI UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA


("Narodne novine", broj 130/13 od 28.10.2013.)

Članak 1.
 
U Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine«, br. 78/2011 i 106/2012), u obrascu Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2) iz članka 20., pitanja 6. i 14. iz područja planiranja proračuna/financijskog plana mijenjaju se i glase:
»6. Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.
14. Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.«.
Pitanje 66. iz područja izvještavanja mijenja se i glasi:
»66. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo, odnosno u slučaju da ga predstavničko tijelo nije donijelo, u roku od 60 dana od dana podnošenja navedenog izvještaja predstavničkom tijelu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave).«.
 

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

(„Narodne novine“, broj 19/15 od 20.02.2015.)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
(1) Trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti prvi puta sastavljaju Izjavu u 2015. godini za 2014. godinu prema rokovima utvrđenima člankom 6. ove Uredbe.
(2) Trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti prvi put dostavljaju Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine uz Izjavu za 2015. godinu u 2016. godini prema rokovima utvrđenima člankom 6. ove Uredbe.

Članak 12.
Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

(„Narodne novine“, broj 119/15 od 30.10.2015.)

Članak 6.

Prilog 2.a iz članka 20. stavka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine«, br. 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15) zamjenjuje se novim Prilogom 2.a, a Prilog 5. novim Prilogom 5. koji su sastavni dio ove Uredbe.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.
Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.