Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 73/15 i 54/20)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti provedbe neovisne kontrole energetskih certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, postupak za podnošenje zahtjeva i davanje ovlaštenja osobama za kontrolu, postupanje ovlaštenih osoba, vođenje registra ovlaštenih osoba, provođenje kontrole, obveze investitora, vlasnika i korisnika zgrade kod provođenja kontrole, obveze ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi kod provođenja kontrole, postupanje po negativnom izvješću o kontroli, nabava usluge kontrole i nadzor nad radom ovlaštenih osoba za kontrolu.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na poslove i postupke iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na samostalne uporabne cjeline zgrade.

Svrha Pravilnika

Članak 2.
(1) Pravilnikom se uspostavlja sustav neovisne kontrole energetskog certifikata zgrada i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.
(2) Ovim Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se sljedeća direktiva:
– Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18. 6. 2010.) u dijelu koji se odnosi na osiguranje neovisnih kvalificiranih i/ili ovlaštenih stručnjaka koji na neovisan način provode kontrolu izdanih energetskih certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
– Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (Tekst značajan za EGP) (SL L 156, 19. 6. 2018).

Pojmovi

Članak 3.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1. samostalna uporabna cjelina zgrade je dio zgrade, kat, stan, apartman, poslovni prostor i slično unutar zgrade koji je predviđen ili preuređen za zasebno korištenje
2. kontrola je postupak koji provodi osoba ovlaštena za kontrolu u svrhu ocjene ispravnosti provedenih postupaka i rezultata energetskog pregleda i predloženih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, ispravnosti izdanog energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi te predloženih mjera za poboljšanje energetskog svojstva zgrade
3. ministar je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva
4. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove graditeljstva
5. ovlaštena osoba je fizička ili pravna osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
6. osoba ovlaštena za kontrolu je pravna osoba koju je Ministarstvo ovlastilo za kontrolu
7. potpis je vlastoručni ili kvalificirani elektronički potpis
8. Zakon je Zakon o gradnji.


Prilozi Pravilniku

Članak 4.
Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge:
– Prilog 1 Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za kontrolu;
– Prilog 2 Obrazac izjave o zapošljavanju i imenovanju osobe
– Prilog 2a Obrazac izjave o drugim stručnim osobama;
– Prilog 3 Tablica za popis izdanih energetskih certifikata zgrada i/ili izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi;
– Prilog 4 Obrazac izvješća o kontroli energetskog certifikata zgrade;
– Prilog 5 Obrazac izvješća o kontroli izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Vrste ovlaštenja

Članak 5.
Ovlaštenje se daje za:
– kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada i
– kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

II. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DAVANJE OVLAŠTENJA

Zahtjev

Članak 6.
(1) Pravna osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnosi Ministarstvu zahtjev za davanje ovlaštenja za kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu iz Priloga 1 ovoga Pravilnika.
(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka mora biti naznačena vrsta ovlaštenja za koju se podnosi zahtjev.
(3) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka moraju biti sadržani podaci o fizičkim osobama zaposlenim u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme u pravnoj osobi podnositelju zahtjeva, koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, te o imenovanoj osobi ovlaštenoj za potpisivanje izvješća o kontroli.
(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba prilaže sljedeće isprave kojima dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta prema obrascu iz Priloga 1 ovoga Pravilnika:
1. izjavu odgovorne osobe u pravnoj osobi o zapošljavanju u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme osoba koje ispunjavaju uvjete za davanje ovlaštenja za provedbu energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom arhitektonske ili građevinske struke za ovlaštenje za kontrolu energetskih certifikata, odnosno strojarske struke za ovlaštenje za kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama i zapošljavanju i imenovanju osobe za potpisivanje izvješća, prema Prilogu 2 ovoga Pravilnika
2. izjavu odgovorne osobe u pravnoj osobi da zapošljava ili na drugi način osigurava stručnu osobu strojarske i stručnu osobu elektrotehničke struke, koje ispunjavaju uvjete za davanje ovlaštenja za provedbu energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom, prema Prilogu 2a ovog Pravilnika
3. presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO), presliku diplome, presliku uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja, preslike Uvjerenja o usavršavanju sukladno Zakonu, za sve osobe iz stavka 3. ovoga članka, te preslike Ugovora kojim se dokazuje da pravna osoba zapošljava ili na drugi način osigurava stručnu osobu strojarske i stručnu osobu elektrotehničke struke, koje ispunjavaju uvjete za davanje ovlaštenja za provedbu energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom
4. popis najmanje 20 izdanih energetskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sustavom ako se traži ovlaštenje za kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada, odnosno popis najmanje 20 izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ako se ovlaštenje traži za kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, prema Prilogu 3 ovoga Pravilnika i
5. dokaz o uplaćenoj pristojbi.

(5) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja podnositelj zahtjeva dužan je, na zahtjev Ministarstva, dostaviti i druge isprave i dokaze.

Članak 7.
(1) Osoba ovlaštena za kontrolu imenuje fizičku osobu kao imenovanu osobu za potpisivanje izvješća o kontrolama energetskih certifikata i/ili izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.
(2) Imenovana osoba iz stavka 1. ovoga članka mora biti zaposlena u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme u toj osobi ovlaštenoj za kontrolu.
(3) Izvješće o kontroli energetskog certifikata i izvješće o kontroli izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije potpisuju sve osobe koje su sudjelovale u njegovoj izradi.


Članak 8.
(1) Ministarstvo u tijeku postupka provjerava potpunost i točnost dostavljenih podataka, te priloženih isprava podnositelja zahtjeva za izdavanje rješenja o ovlaštenju za kontrolu energetskog certifikata zgrade i /ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.
(2) Ministarstvo provodi kontrolu kvalitete energetskih certifikata zgrada, odnosno izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, izdanih od strane podnositelja zahtjeva.
(3) Ako se provjerom podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da u zahtjevu ili priloženim ispravama nedostaje dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta, da dostavljeni podaci ne odgovaraju propisanim podacima ili da nedostaje neki podatak, Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka.

Davanje ovlaštenja

Članak 9.
(1) Ministarstvo, na temelju utvrđenih činjenica i materijalnih dokaza, daje ovlaštenje za neovisnu kontrolu energetskog certifikata zgrade i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.
(2) Podnositelj zahtjeva za davanje ovlaštenja za kontrolu dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za davanje tog ovlaštenja.

Rješenje

Članak 10.
Rješenje kojim se pravnoj osobi daje ovlaštenje za kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi sadrži:
– podatke o ovlaštenoj pravnoj osobi (naziv, adresa sjedišta i osobni identifikacijski broj),
– vrstu ovlaštenja,
– datum i mjesto izdavanja i rok važenja ovlaštenja,
– registarski broj ovlaštenja,
– ime i prezime, stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj i osobni identifikacijski broj imenovanih osoba u pravnoj osobi koje potpisuju izvješća o kontroli,
– imena i prezimena, stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj i osobne identifikacijske brojeve za sve fizičke osobe zaposlene u pravnoj osobi koje provode radnje i postupke kod kontrole.

Članak 11.
(Brisan.) 

Članak 12.
(Brisan.)

Promjene tijekom ovlaštenja

Članak 13.
(1) U slučaju promjene odgovorne osobe u osobi ovlaštenoj za kontrolu, osoba ovlaštena za kontrolu dužna je obavijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od nastale promjene i dostaviti:
– presliku ovlaštenja i
– dokaz o promjeni odgovorne osobe (presliku rješenja o upisu u sudski registar).
(2) U slučaju promjene imenovane osobe u osobi ovlaštenoj za kontrolu, a nova imenovana osoba je već navedena u ranijem rješenju kao fizička osoba koja provodi radnje i postupke kontrole energetskih certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, osoba ovlaštena za kontrolu podnosi zahtjev za promjenu imenovane osobe, u roku od 8 dana od dana nastale promjene.
(3) U slučaju promjene fizičke osobe, zaposlene u osobi ovlaštenoj za kontrolu, odnosno druge osobe, koja provodi radnje i postupke kontrole energetskih certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, osoba ovlaštena za kontrolu podnosi zahtjev za promjenu fizičke osobe, u roku od 8 dana od dana nastale promjene.
(4) Na temelju zahtjeva i utvrđenih činjenica, Ministarstvo izdaje izmjenu rješenja, a promjene iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka unose se u Registar osoba ovlaštenih za kontrolu energetskog certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (u daljnjem tekstu: Registar).


III. POSTUPANJE OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA

Članak 14.
(1) Osoba ovlaštena za kontrolu dužna je kontrolu provoditi sukladno Zakonu i ovom Pravilniku i na propisanim obrascima izrađivati izvješća.
(2) Na osobu ovlaštenu za kontrolu na odgovarajući način se primjenjuju odredbe posebnog propisa i Zakona koje se odnose na ovlaštene osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

IV. REGISTAR OSOBA OVLAŠTENIH ZA KONTROLU ENERGETSKOG CERTIFIKATA I/ILI IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI

Članak 15.
(1) Registar osoba ovlaštenih za kontrolu ustrojava i vodi Ministarstvo putem Informacijskog sustava energetskog certifikata (IEC).
(2) Registar sadrži: klasifikacijski broj, urudžbeni broj i datum davanja ovlaštenja, naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj, adresu sjedišta, broj telefona, vrstu ovlaštenja, ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi i njezin osobni identifikacijski broj, imena i prezimena, stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj i osobne identifikacijske brojeve fizičkih osoba zaposlenih u ovlaštenoj osobi i drugih osoba koje provode kontrolu energetskog certifikata i/ili kontrolu izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije s podacima o njihovom osposobljavanju i usavršavanju, ime i prezime, stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj i osobni identifikacijski broj imenovane osobe koja potpisuje izvješća o provedenim kontrolama energetskog certifikata i/ili izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, te odjeljak za napomene.
(3) Izvadak iz Registra može se objaviti na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

V. PROVOĐENJE KONTROLE

Sustav kontrole

Članak 16.
(1) Energetski certifikat i izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi podliježu neovisnoj kontroli koju provodi osoba ovlaštena za kontrolu.
(2) Ministarstvo će obavijestiti fizičku odnosno pravnu osobu ovlaštenu za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, odnosno redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, koja je izradila energetski certifikat zgrade, odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi koji je predmet kontrole, o pokretanju postupka kontrole te pozvati da Ministarstvu dostavi dokumentaciju potrebnu za provedbu kontrole.
(3) Energetski certifikati i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama za kontrolu odabiru se na jedan od sljedećih načina:
– slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih energetskih certifikata, certifikata određenog energetskog razreda te certifikata određene vrste i namjene zgrade,
– slučajnim odabirom od ukupnog broja izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
– prema pritužbi.
(4) Veličina odabranog uzorka mora biti dostatna za osiguravanje statistički značajnih rezultata kontrole.
(5) Putem Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC) uspostavljenog od strane Ministarstva, vode se registri: ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje, osoba ovlaštenih za kontrolu, osoba koje provode program izobrazbe, izdanih energetskih certifikata s izvješćima o provedenim energetskim pregledima zgrada te izdanih izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama, čime je omogućeno utvrđivanje autora unosa podataka radi praćenja i provjere.

Sadržaj kontrole

Članak 17.
(1) Kontrolom energetskog certifikata zgrade osoba ovlaštena za kontrolu provjerava sadržaj izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade, valjanost i potpunost ulaznih podataka, ispravnost i točnost energetskog certifikata, izračuna rezultata i predloženih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade.
(2) Kontrolom izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, osoba ovlaštena za kontrolu provjerava potpunost izvješća te potpunost predloženih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Dostava izvješća o kontroli

Članak 18.
Osoba ovlaštena za kontrolu dostavlja Ministarstvu izvješće o kontroli izrađeno prema Prilogu 4, odnosno Prilogu 5 ovoga Pravilnika u elektroničkom i pisanom obliku.

VI. OBVEZE INVESTITORA, VLASNIKA I KORISNIKA ZGRADE KOD PROVOĐENJA KONTROLE

Članak 19.
Ako je u postupku provođenja kontrole potrebno obaviti energetski pregled zgrade ili pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, investitor, vlasnik, odnosno korisnik zgrade, dužan je osobi ovlaštenoj za kontrolu omogućiti nesmetani pristup zgradi i ostale uvjete za nesmetan rad.

VII. OBVEZE OVLAŠTENIH OSOBA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE I ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI KOD PROVOĐENJA KONTROLE

Članak 20.
(1) Fizička ili pravna osoba ovlaštena za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, odnosno redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, koja je izradila energetski certifikat zgrade, odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi koji je predmet kontrole, dužna je u roku od 15 dana na pisani poziv Ministarstva dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za provedbu kontrole.
(2) U slučaju da se kontrola ne može provesti bez dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, a ovlaštena osoba ih ne dostavi, energetski certifikat zgrade, odnosno izvješće o provedenom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, ocjenjuje se negativno.

VIII. POSTUPANJE PO NEGATIVNOM IZVJEŠĆU O KONTROLI

Postupanje po negativnom izvješću

Članak 21.
(1) Energetski certifikat zgrade ocjenjuje se negativno ako se u postupku kontrole utvrdi da se potrebna specifična toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke razlikuje za više od 30% od iskazanih vrijednosti na energetskom certifikatu zgrade i/ili se utvrdi da pogreška u izračunu potrebne specifične toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke utječe na promjenu jednog ili više energetskih razreda zgrade i/ili se utvrdi da prijedlog mjera u energetskom certifikatu ne sadrži mjere u skladu s posebnim propisom.
(2) Osim iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, energetski certifikat izdan nakon 30. rujna 2017. ocjenjuje se negativno i ako se u postupku kontrole utvrdi da se primarna energija razlikuje za više od 30% od iskazanih vrijednosti na energetskom certifikatu zgrade.
(3) Izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ocjenjuje se negativno ako se u postupku kontrole utvrdi da izvješće ne sadrži više od 30% potrebnih podataka, a u izvješću nisu obrazloženi razlozi za isto.
(4) Izvješće osobe ovlaštene za kontrolu kojim je energetski certifikat ocijenjen negativno Ministarstvo će dostaviti na očitovanje ovlaštenoj osobi koja je izradila energetski certifikat.
(5) Izvješće osobe ovlaštene za kontrolu kojim je izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ocijenjeno negativno Ministarstvo dostavlja na očitovanje ovlaštenoj osobi koja je izradila izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.
(6) Očitovanje na Izvješće iz stavaka 4. ili 5. ovlaštena osoba dostavlja Ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka.
(7) Ministarstvo očitovanje iz stavka 6. ovoga članka dostavlja osobi ovlaštenoj za kontrolu koja je dužna u roku osam dana od dana primitka očitovanja dostaviti Ministarstvu drugo Izvješće o kontroli energetskog certifikata.
(8) Ako se ovlaštena osoba ne očituje u roku iz stavka 6. ovog članka smatra se da je suglasna sa Izvješćem o kontroli energetskog certifikata odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi koje je izradila osoba ovlaštena za kontrolu.
(9) U slučajevima iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, Ministarstvo na temelju negativne ocjene osobe ovlaštene za kontrolu rješenjem proglašava nevažećim energetski certifikat zgrade, odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.
(10) Ako je u drugom Izvješću o kontroli energetskog certifikata odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi određena obaveza ispravka energetskog certifikata odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi tada se Izvješće o kontroli energetskog certifikata odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi dostavlja ovlaštenoj osobi koja ima rok od 15 dana od dana primitka Izvješća da napravi ispravak energetskog certifikata odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.
(11) Ako ovlaštena osoba ne ispravi energetski certifikat odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi u roku iz stavka 10. ovoga članka tada se rješenjem proglašava nevažećim energetski certifikat zgrade odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.
(12) Ispravljeni energetski certifikat odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi iz stavka 10. ovog članka može ponovo biti predmet neovisne kontrole kako bi se utvrdila njegova ispravnost i točnost.
(13) Ovlaštenoj fizičkoj i pravnoj osobi za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi kojoj su u deset godina, tri energetska certifikata zgrade, odnosno tri izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, proglašena nevažećima, Ministarstvo rješenjem ukida ovlaštenje.


IX. NABAVA USLUGE KONTROLE

Članak 22.
(1) Za obavljanje kontrole osoba ovlaštena za kontrolu sklapa ugovor s Ministarstvom.
(2) Postupak nabave usluge kontrole provodi se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

X. NADZOR

Nadzor

Članak 23.
(1) Ministarstvo provodi nadzor nad radom osoba ovlaštenih za kontrolu i poduzima propisane mjere.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su Ministarstvu dostavljati na njegov zahtjev sve podatke vezane uz provođenje kontrola.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (»Narodne novine«, broj 81/12 i 79/13).
(2) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (»Narodne novine«, broj 81/12 i 79/13) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.
(3) Ovlaštenje pravnoj osobi izdano prema Pravilniku o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (»Narodne novine«, broj 81/12 i 79/13) vrijedi do isteka ovlaštenja.

Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG 1 - PRILOG 6 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI

(„Narodne novine“, broj 54/20 od 6.5.2020.)

Članak 18.
PRILOG 1 zamjenjuje se novim PRILOGOM 1 koji čini sastavni dio ovoga propisa.
U PRILOGU 2 brišu se riječi »vlastoručni« i »i pečat«.
Iza PRILOGA 2 dodaje se PRILOG 2a koji čini sastavni dio ovoga propisa.
U PRILOGU 3 brišu se riječi »vlastoručni« i »i pečat«.
PRILOG 4 zamjenjuje se novim PRILOGOM 4 koji čini sastavni dio ovoga propisa.
PRILOG 5 zamjenjuje se novim PRILOGOM 5 koji čini sastavni dio ovoga propisa.
PRILOG 6 briše se.

Članak 19.
(1) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj 73/15) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.
(2) Ovlaštenje pravnoj osobi izdano prema Pravilniku o kontroli energetskih certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj 73/15) vrijedi do isteka ovlaštenja.


Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.