Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela  
 
ODLUKU O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18 i 33/20)

I.
Zabranjuje se novo zapošljavanje službenika i namještenika u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u cijelosti ili većinskim dijelom u državnom proračunu, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: javne službe).
 
II.
Iznimno od točke I. ove Odluke, zapošljavanje u javnim službama je moguće ako se redovito obavljanje poslova ne može osigurati preraspodjelom između postojećih zaposlenika i ako su osigurana financijska sredstva, i to u sljedećim slučajevima:
– ako su ispunjeni uvjeti za primjenu klauzule 2 za 1, odnosno zapošljavanje jednog zaposlenika pod uvjetom da je tijekom prethodnih 12 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva za novo zapošljavanje prestao ugovor o radu za dva zaposlenika, neovisno o radnom mjestu na koje su dva zaposlenika bila raspoređena,
– ako se radi o zaposlenicima u sustavima zdravstva, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi, kulture, znanosti i obrazovanja, 
zaštite prirode, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom te na poslovima vještačenja, u slučajevima u kojima se ne može osigurati redovito obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno kada se njihovo obavljanje ne može povjeriti vanjskim pružateljima usluga,
– zapošljavanja sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima kojima je utvrđeno odgovarajuće zapošljavanje za određene poslove,
– zapošljavanja na određeno vrijeme na poslovima provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, zajmova međunarodnih financijskih institucija i drugih bespovratnih sredstava iz ostalih inozemnih izvora,
– zapošljavanja na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega poslova ili sezonskih poslova za plaćanje kojih su osigurana sredstva iz vlastitih prihoda, odnosno iz izvora koji ne utječu na visinu proračunskog deficita,
– zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene, odnosno ako se radi o radnim mjestima koja su upražnjena zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika, ili
– zapošljavanja premještajem zaposlenika iz državne u javnu službu.
 
III.
Javne službe dužne su prije raspisivanja javnih natječaja sukladno točki II. ove Odluke pribaviti suglasnost nadležnog ministarstva, odnosno drugog središnjeg tijela državne uprave (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje, osim u slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika.
Zahtjev za dobivanje suglasnosti iz stavka 1. ove točke podnosi se na Obrascu zahtjeva za suglasnost na novo zapošljavanje, koji se nalazi u Prilogu 1. ove Odluke i njezin je sastavni dio.
Suglasnost iz stavka 1. ove točke, čelnik nadležnog tijela daje najkasnije u roku od deset radnih dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ove točke, a prema procjeni opravdanosti uzimajući u obzir obrazloženje potrebe novog zapošljavanja, odnosno u istom roku daje obrazloženje odbijanja davanja suglasnosti na novo zapošljavanje.
Suglasnost iz stavka 1. ove točke daje se na Obrascu suglasnosti nadležnog tijela, koji se nalazi u Prilogu 2. ove Odluke i njezin je sastavni dio.
Javne službe su dužne prilikom unosa podataka o novom zapošljavanju u sustav Centralnog obračuna plaća, obvezno unijeti i podatke o suglasnosti iz stavka 3. ove točke, radi učinkovite provedbe ove Odluke, a na zahtjev Financijske agencije javne službe su dužne dostaviti preslike Zahtjeva za dobivanje suglasnosti i Suglasnosti nadležnog tijela, u roku od tri radna dana od zaprimanja zahtjeva.
 
IV.
Redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova (čišćenje, priprema hrane i pića, pranje i peglanje, zaštitarska djelatnost, prijevoz, održavanje i ostali prateći poslovi za obavljanje osnovne djelatnosti) na radnim mjestima namještenika koja ostanu upražnjena zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu, osigurat će se preraspodjelom poslova, odnosno radnog vremena između postojećih namještenika sukladno posebnim propisima i ugovorima o radu.
Kada se ne može osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za obavljanje osnovne djelatnosti, na način iz stavka 1. ove točke, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim pružateljima usluga sukladno posebnim propisima, ukoliko je financijski povoljnije za javnu službu.
Kada se ne može osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za obavljanje osnovne djelatnosti ni na način iz stavka 2. ove točke, dozvoljeno je zapošljavanje uz suglasnost čelnika nadležnog tijela na način propisan točkom III. ove Odluke.
 
V.
Zadužuje se Financijska agencija da:
– prilagodi sustav Centralnog obračuna plaća provedbi ove Odluke, i
– mjesečno i polugodišnje izvještava Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske o provedbi ove Odluke.
Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske je obvezan polugodišnje, na temelju podataka iz stavka 1. ove točke, izvještavati Vladu Republike Hrvatske o provedbi ove Odluke.
 
 
VI.
Ova Odluka ne odnosi se na:
– zapošljavanje na poslovima upravljanja i kontrole korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, koje se provodi uz pribavljanje suglasnosti nadležnog ministarstva u skladu s Prilogom 1. ove Odluke, i
– zapošljavanje na poslovima u funkciji ispunjenja reformskih mjera iz Nacionalnog programa reformi, a čiji broj i radna mjesta utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

VI.a
Ova Odluka ne odnosi se na:
– zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi i kulture, a čiji broj utvrđuje nadležno tijelo posebnom odlukom uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.
 
 
VII.
Ova Odluka ne odnosi se na postupke zapošljavanja koji su započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, odnosno za zapošljavanja za koja je već dobivena suglasnost nadležnog tijela, a za koje se raspiše javni natječaj do kraja 2016. godine.
 
VIII.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 114/14 i 32/15).
 
IX.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG 1.

ZAHTJEV ZA SUGLASNOST NA NOVO ZAPOŠLJAVANJE

I. OPĆI PODACI

Naziv javne službe (podnositelja zahtjeva): __________________
Osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva: _____________
Adresa podnositelja zahtjeva (mjesto, ulica i broj): ____________
Kontakt (broj tel./faks i e-mail adresa): _____________________
Naziv nadležnog tijela kojem se upućuje zahtjev: ______________

II. SUGLASNOST NA NOVO ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. _/_) traži se suglasnost na novo zapošljavanje, a vezano uz (odabir označiti znakom »X«:
– primjenu klauzule 2 za 1, odnosno zapošljavanje jednog zaposlenika pod uvjetom da je prestao ugovor o radu za dva zaposlenika
– zapošljavanje u sustavima zdravstva, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi, znanosti i obrazovanja te na poslovima vještačenja, u slučajevima u kojima se ne može osigurati redovito obavljanje poslova osnovne djelatnosti, odnosno kada se njihovo obavljanje ne može povjeriti vanjskim pružateljima usluga
– zapošljavanje sukladno posebnim propisima i međunarodnim ugovorima kojima je utvrđeno odgovarajuće zapošljavanje za određene poslove
– zapošljavanje na određeno vrijeme, ako se radi o poslovima provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, zajmova međunarodnih financijskih institucija i drugih bespovratnih sredstava iz ostalih inozemnih izvora
– zapošljavanja na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega poslova ili sezonskih poslova za plaćanje kojih su osigurana sredstva iz vlastitih prihoda, odnosno iz izvora koji ne utječu na visinu proračunskog deficita
– zapošljavanje premještajem zaposlenika iz državne u javnu službu.

III. OBRAZLOŽENJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA

 
 
 
 
 
Elementi analize
 
 
 
 
 
Opis
 
 
 
 
 
Broj sistematiziranih i popunjenih radnih mjesta:
 
 
 
 
 
Na dan 1. siječnja 2015.
 
 
 
 
 
Na dan podnošenja zahtjeva
 
 
 
 
 
– U organizacijskoj jedinici u kojoj se planira zapošljavanje
 
 
 
 
 
– Ukupno, u instituciji podnositelja zahtjeva
 
 
 
 
 
Poslovi za koje se traži novo zapošljavanje i njihov utjecaj na redovito obavljanje poslova osnovne djelatnosti
 
 
 
 
 
(Objasniti pomoću kvantitativnih pokazatelja i drugih podataka zbog čega je potrebno novo zapošljavanje. Objasniti zašto preraspodjelom poslova između postojećih zaposlenika nije moguće osigurati učinkovito obavljanje javne službe.)


 
 
 
 
 
Povezanost zahtjeva za novo zapošljavanje s proračunom, odnosno financijskim planom:
 
 
 
 
 
Naziv
 
 
 
 
 
Brojčana oznaka
 
 
 
 
 
– Razdjel/glava
 
 
 
 
 
– Program
 
 
 
 
 
– Aktivnost/projekt
 
 
 
 
 
– Stavka
 
 
 
 
 
– Visina sredstava osiguranih za financiranje rashoda za novo zapošljavanje (kn)
 
 
 
 
 
u tekućoj godini
 
 
 
 
 
prijedlog za sljedeću godinu n
 
 
 
 
 
prijedlog za sljedeću godinu n+1


 
 
 
 
 
Ostale važne napomene
 
 
 
 
 
(U slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme potrebno je jasno naznačiti o kojim se poslovima radi, odnosno iz kojih se izvora financiraju. U slučaju zapošljavanja premještajem navesti iz kojeg se državnog tijela zaposlenik premješta te ime i prezime zaposlenika. Navesti sve ostale bitne informacije koje prethodno nisu navedene.)Klasa:
Urbroj:
Mjesto i datum:

Ime i prezime odgovorne osobe
potpis

PRILOG 2.

(podaci o nadležnom tijelu)

SUGLASNOST NADLEŽNOG TIJELA

Na temelju točke III. stavaka 1. i 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. _/_) na predloženo novo zapošljavanje iz točke II. Zahtjeva za suglasnost na novo zapošljavanje, kojeg je dostavio (naziv podnositelja zahtjeva) dana (datum zahtjeva), (klasa: __________, urbroj:__________), (čelnik nadležnog tijela) daje suglasnost (odnosno ako se suglasnost ne može dati potrebno je obrazložiti).
Klasa:
Urbroj:
Mjesto i datum:
Ime i prezime odgovorne osobe
potpis


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 50/17 od 26.05.2017.)

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

 


(„Narodne novine“, broj 37/18 od 20.04.2018.)

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 71/18 od 04.08.2018.)

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 91/18 od 12.10.2018.)

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA


(„Narodne novine“, broj 33/20 od 20.3.2020.)

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.