Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16.) i članka 30. Statuta Općine Gorjani (»Službeni glasnik« broj 60/14.), Općinsko vijeće Općine Gorjani na 2. sjednici održanoj 18. srpnja 2017. godine, donijelo je
 
ODLUKU O OPĆINSKIM (LOKALNIM) POREZIMA OPĆINE GORJANI

(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 123/17 i 5/20)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se općinski porezi, kao prihodi Općine Gorjani, kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Gorjani slobodno raspolaže.
 
Članak 2.
Općina Gorjani uvodi sljedeće poreze:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na korištenje javnih površina.

 
II. POREZ NA POTROŠNJU
 
Članak 3.
Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%.
Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza iz ovog članka je je Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava.
 
III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
 
Članak 4.
Porez na kuće za odmor plaća se u visini 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.
Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza iz ovog članka je Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava.
 
IV. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
 
Članak 5.
Pod javnim površinama podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišno-knjižnoj evidenciji kojih je vlasnik i kojima po posebnim propisima upravlja Općina Gorjani (ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine, parkovi, parkirališta i dr.)
Porez na korištenje javnih površina na području Općine Gorjani naplaćuje se u iznosu 5,00 kn/m2 dnevno, ako se javna površina koristi duže od 5 dana, odnosno 50,00 kuna dnevno, neovisno o obimu korištenja, ako se javna površina koristi kraće od 5 dana.
Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza iz ovog članka je Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava.
 
VI. KAZNENE ODREDBE

Članak
6.
Protiv prekršitelja odredbi članka 4. stavak 4. i članka 9. ove Odluke primijenit će se kaznene odredbe iz članka 56. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16.).
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak
7.
U slučaju nepravovremenog plaćanja obveza utvrđenih ovom Odlukom zaračunava se i naplaćuje zakonska zatezna kamata.
 
Članka 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Gorjani (»Službeni glasnik« Općine Gorjani broj 20/01).
 
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Gorjani.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O OPĆINSKIM (LOKALNIM) POREZIMA OPĆINE GORJANI


(„Narodne novine“, broj 5/20 od 15.1.2020.)

Članak 9.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i Službenom glasniku Općine Gorjani. Dostavit će se i Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Gorjani.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Gorjani.