Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine donijela
 
UREDBU O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA TURIZMA
 
(„Narodne novine“, broj 21/12)
 
I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti tih jedinica, način planiranja poslova, radno vrijeme, kao i druga pitanja važna za rad Ministarstva.
 
Članak 2.
Unutarnje ustrojstvo i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Ministarstva kao i potreban broj državnih službenika i namještenika, uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
II. UNUTARNJE USTROJSTVO
 
Članak 3.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva:
1. Kabinet ministra
2. Glavno tajništvo
3. Uprava za turističko tržište i međunarodnu suradnju
4. Uprava za razvoj i konkurentnost turizma
5. Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom
6. Uprava za pravne poslove
7. Samostalna služba za fondove EU
8. Samostalni odjel za odnose s javnošću
9. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.
 
III. DJELOKRUG I USTROJSTVO UPRAVNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA U SASTAVU MINISTARSTVA
 
1. KABINET MINISTRA
 
Članak 4.
Kabinet ministra obavlja administrativne, stručne i protokolarne poslove za ministra i zamjenika ministra; poslove u svezi s kontaktom i komunikacijom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti; koordinira poslove sa Samostalnim odjelom za odnose s javnošću; obavlja poslove u svezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja i druge stručne i administrativne poslove u svezi s ostvarivanjem programa rada i aktivnostima ministra i zamjenika ministra.
 
2. GLAVNO TAJNIŠTVO
 
Članak 5.
Glavno tajništvo kao posebna ustrojstvena jedinica, za potrebe Ministarstva obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, pravne, informatičke, opće poslove, te poslove nabave.
U Glavnom tajništvu se obavljaju poslovi usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, koordiniraju poslovi na izradi i ostvarivanju plana rada, predlažu planovi nabave, te planovi zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika.
U Glavnom tajništvu se obavljaju i poslovi u svezi s izvršavanjem državnog proračuna i izradom financijskog plana, te prati ostvarivanje donesenog financijskog plana, izrađuju financijska i druga izvješća, vodi knjigovodstvena evidencija, obavljaju računovodstveni i drugi poslovi sukladno posebnim propisima.
Za obavljanje poslova Glavnog tajništva ustrojavaju se:
2.1. Služba za ljudske potencijale, za pravne, informatičke i opće poslove, te nabavu
2.2. Služba za proračun i financije.
 
2.1. Služba za ljudske potencijale, za pravne, informatičke i opće poslove, te nabavu
 
Članak 6.
Služba za ljudske potencijale, za pravne, informatičke i opće poslove, te nabavu obavlja pravne i stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa za potrebe Ministarstva. Obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, upravne i stručne poslove koji se odnose na planiranje i zapošljavanje, praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu. Obavlja upravnopravne poslove u svezi s prijmom u državnu službu, rasporedom na radna mjesta, vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, sudjeluje u izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika, obavlja poslove pisarnice, pismohrane i druge upravno stručne i uredske poslove. Obavlja sve administrativne i stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave i informatizacije. Obavlja poslove koordinacije planiranja i svih poslova koji prethode zaključenju ugovora o nabavi robe, radova i usluga. Osigurava nesmetani rad informatičkog sustava Ministarstva i predlaže mjere za njegovo usavršavanje. Koordinira rad između odjela i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, surađuje s drugim državnim tijelima; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tajnika, ministra i zamjenika ministra.
Za obavljanje poslova Službe ustrojavaju se:
2.1.1. Odjel za ljudske potencijale, pravne poslove i nabavu
2.1.2. Odjel za opće i informatičke poslove.
 
2.1.1. Odjel za ljudske potencijale, pravne poslove i nabavu
 
Članak 7.
Odjel za ljudske potencijale, pravne poslove i nabavu obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ministarstva vezane za pripremu plana prijma u državnu službu, za prijam u državnu službu, raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe, te izrađuje rješenja vezana uz državnu službu; obavlja poslove u svezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika; vodi očevidnik državnih službenika i namještenika i druge evidencije službenika i namještenika; izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga Uredbe o unutarnjem ustroju Ministarstva i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva; obavlja poslove vezane za provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika; utvrđuje individualne potrebe za školovanjem; obavlja koordinaciju edukacije po ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva; obavlja poslove u svezi sa žalbama o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, te obavlja druge poslove u vezi s postupkom koji je prethodio žalbi službenika, poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Odjela; odgovara na upite Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u svezi s radnopravnim sporovima; obavlja poslove u svezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnost; izrađuje objedinjeni plan nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, priprema i provodi sve postupke nabave za potrebe cijelog Ministarstva u pogledu nabave robe, radova i usluga; u suradnji s imenovanim stručnim povjerenstvima definira načine, procedure i predmete nabave, sukladno propisima koji reguliraju javnu nabavu; ovisno o predmetu nabave priprema i izrađuje tendersku dokumentaciju za provođenje postupaka nabave, daje stručnu podršku povjerenstvima za nabavu i sudjeluje u njihovom radu; vodi brigu da se nabava odvija sukladno planu proračuna i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene, definira komercijalne i obvezno-pravne odnose Ministarstva i pravnih subjekata, te fizičkih osoba iz djelokruga rada Odjela; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, prati izvršenje ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sukladno propisima koji reguliraju javnu nabavu vodi sve evidencije o postupcima nabave i zaključenim ugovorima; vodi skladišno poslovanje potrošnog materijala i sitnog inventara.
 
2.1.2. Odjel za opće i informatičke poslove
 
Članak 8.
Odjel za opće i informatičke poslove obavlja administrativne i tehničke poslove vezane za primitak i raspoređivanje pošte, vođenje urudžbenog zapisnika i upisnika predmeta upravnog postupka, internu dostavu, otpremu pošte, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pismohranu i čuvanje registraturne građe, te druge upravno-stručne i administrativne poslove pisarnice i pismohrane; poslove provođenja preventivnih mjera za zaštitu od požara; provođenje zaštite na radu; vođenje očevidnika o ozljedi na radu; vođenje evidencija o ugovorima i policama osiguranja službenika i namještenika; poslove iz područja obrane iz nadležnosti Ministarstva u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, te u situacijama katastrofa i kriza; poslove u svezi s korištenjem i održavanjem službenih automobila i opreme, te druge poslove koji proizlaze iz upravljanja, korištenja i održavanja službenih automobila Ministarstva; vodi propisane očevidnike; poslove čajne kuhinje; obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu; izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu; brine za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme, te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na internet; brine za razvoj i održavanje javnih i internih informatičkih usluga, kao što su mrežne informatičke usluge; sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstva; sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva; brine za sigurnost informatičkog sustava; vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme; osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava; organizira i sudjeluje u provedbi edukacije korisnika informacijskog sustava.
 
2.2. Služba za proračun i financije
 
Članak 9.
Služba za proračun i financije obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna i izradu financijskih planova, priprema interne upute kojima se detaljnije uređuju postupci, nadležnosti i odgovornosti u procesu planiranja, programiranja, izrade i realizacije financijskog plana; donosi dinamički plan izvršavanja državnog proračuna za Ministarstvo, obavlja administrativne poslove u svezi s izvršavanjem državnog proračuna; sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Unosi zahtjeve za isplatu proračunskih sredstava u sustav Državne riznice, evidentira naplatu prihoda prema izvorima financiranja i korištenje sredstava za pokriće planiranih rashoda, kontrolira naplatu i korištenje sredstava od vlastitih prihoda i analizira financijske pokazatelje.
Obavlja upravne i stručne poslove vezane za propise iz područja računovodstva i obračuna plaća, obavlja poslove evidencije financijskih promjena u Glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama, izrađuje polugodišnja izvješća, glavna financijska izvješća, statistička izvješća i ostala izvješća sukladno zakonskim i ostalim propisima, provodi pravodobno i zakonito knjiženje svih poslovnih događaja, brine o rokovima plaćanja svih obveza, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno odredbama zakona i ostalih propisa, te vodi knjige ulaznih i izlaznih računa. Prati primjenu propisa koji se odnose na obračun plaća i naknada, provodi evidencije iz djelokruga obračuna plaća i naknada sukladno zakonskim propisima. Vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, priprema i izrađuje periodične obračune, završni račun, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava. Priprema izvješća, analize i prijedloge, kontrolira povlačenje sredstava iz vanjskih izvora i plaćanja iz državnog proračuna, ustrojava informatičko praćenje tijeka financijskih sredstava, te obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.
Za obavljanje poslova Službe ustrojavaju se:
2.2.1. Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove
2.2.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu.
 
2.2.1. Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove
 
Članak 10.
Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove obavlja stručne poslove vezane za pripremu i izradu državnog proračuna sukladno zakonskim propisima, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, kontrolira ispravnost dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, kontrolira, evidentira i knjiži ovjerenu računovodstvenu dokumentaciju u poslovne knjige Ministarstva, usklađuje stanja na knjigovodstvenim karticama, prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, usklađuje obveze i potraživanja s poslovnim partnerima, obavlja rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima, usklađenima s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, prati uplate, surađuje s Ministarstvom financija u svezi rada sustava riznice i Financijskom agencijom u svezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modelom plaćanja kroz sustav riznice, obavlja poslove praćenja pripreme i provedbe pomoći Europske unije te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih. U okviru svoje nadležnosti također obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, obavlja kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava po posebnim propisima i pomoći Europske unije, te obavlja i druge poslove iz ovog područja koje mu povjeri nadležna osoba.
 
Članak 11.
 
2.2.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu; koordinira izradu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, sudjeluje i pomaže rukovodećim službenicima ustrojstvenih jedinica Ministarstva u uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima poslovanja Ministarstva; usmjeren je na uspostavljanje unutarnje kontrole i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima u svrhu izvršavanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole; koordinira razvoj financijskog upravljanja i pruža potporu ostalim rukovoditeljima u razvoju financijskog upravljanja u cijeloj organizaciji; u suradnji s ostalim rukovoditeljima osmišljava razvoj prethodnih i naknadnih kontrola u procesima planiranja, realizacije i praćenje realizacije proračunskih sredstava; po potrebi inicira izradu internih akata kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa/projekata, praćenja realizacije programa/projekata, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstva i o ostvarenim ciljevima; u suradnji s ostalim rukovoditeljima potiče razvoj računovodstvenih sustava, odnosno pruža potporu rukovoditeljima u osmišljavanju evidencija o troškovima i drugim relevantnim financijskim informacijama, kao i o sadržaju i strukturi internih izvješća za potrebe pravovremenog i učinkovitog financijskog upravljanja; ukazuje na nedostatke; inicira mjere za otklanjanje nedostataka; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijsku kontrolu, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

 
3. UPRAVA ZA TURISTIČKO TRŽIŠTE I MEĐUNARODNU SURADNJU
 
Članak 12.
Uprava za turističko tržište i međunarodnu suradnju utvrđuje tržišnu turističku politiku i mjere za njeno provođenje; koordinira mjere i aktivnosti javnog, privatnog i civilnog segmenta na pripremi turističke godine; prati i analizira turističku politiku regionalnih i lokalnih destinacija; utvrđuje kvantitativne i druge ciljeve, pretpostavke i mjere razvoja turizma; prati i analizira djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; prati, prikuplja i obrađuje statističke i druge relevantne podatke o osnovnim pokazateljima, kretanjima i stanju u turizmu u Hrvatskoj i na međunarodnom tržištu; formira relevantne baze podataka; sudjeluje u izradi brošura, informativnih letaka, te izrađuje druge oblike statističkih izvješća i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; definira smjernice marketinških i promotivnih aktivnosti na domaćem i stranom tržištu; koordinira marketinške i promotivne aktivnosti sa subjektima u javnom, privatnom i civilnom segmentu turističkog sektora; predlaže i provodi mjere za poticanje i povećanje tržišne konkurentnosti turističkog gospodarstva; prati i analizira tržišnu konkurentnost turističke ponude te provodi mjere poticanja proizvodnje i usluga za plasman u turizmu; koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskoga gospodarstva, te kao temelj za definiranje daljnje strategije razvoja hrvatskog turizma i gospodarstva uopće; sudjeluje u izradi strategije razvoja turizma i njenom provođenju; sudjeluje u izradi strategije socijalnog turizma, i u okviru toga, turizma za mlade u dijelu poticanja djelovanja za mlade; prati i analizira položaj, učinke i doprinos turizma ukupnom gospodarstvu; prati i analizira mjere iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovanje gospodarskih subjekata; prati i analizira globalna kretanja turističkih tokova na domaćem i stranom tržištu; prati i analizira tržišnu konkurentnost domaće turističke ponude u odnosu na konkurentske zemlje; prati kretanja, poslovanje i tržišnu konkurentnost pojedinih dijelova turističke ponude i predlaže mjere za njeno poboljšanje; prati i analizira faktore koji utječu na kvalitetu i tržišnu konkurentnost turističke ponude i s drugim nadležnim resorima koordinira mjere na pripremi turističke ponude i uspješnog odvijanja turističkog prometa; poduzima mjere i aktivnosti usmjerene na produljenje turističke sezone i bolju iskorištenost kapaciteta s naglaskom na smještajne kapacitete u vlasništvu građana; prati i analizira faktore i razvoj turističke ponude i potražnje na međunarodnom tržištu; prati i analizira kretanja i karakteristike potražnje pojedinih turističkih tržišta i njihove moguće kratkoročne učinke; predlaže mjere za poticanje i povećanje učinaka pojedinih tržišta ili segmenata potražnje; prati i analizira kretanje zaposlenosti i poduzima mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; izrađuje, provodi i prati Program obrazovanja i obuke kadrova u turizmu; sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova EU u području ljudskih potencijala; prati i prijavljuje projekte na natječaje programa fondova EU u području ljudskih potencijala te provodi kandidirane projekte; surađuje sa strukovnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike; predlaže i provodi konkretne programe poticaja iz djelokruga Uprave; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svog djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe iz svog djelokruga; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa; izrađuje standarde i provodi kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata u neposrednom postupku; provodi postupak kategorizacije objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene standarda i provedbe propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji uredima državne uprave u županijama; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« i objekata u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu iz nadležnosti ureda državne uprave u županiji; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u postupcima razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata; sudjeluje u izradi zakona i ostalih propisa.
Predlaže politiku razvoja međunarodne suradnje i suradnje s EU te mjere za njezino unaprjeđenje; koordinira s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sve aktivnosti vezane uz sveukupnu međunarodnu suradnju, osobito uz europske poslove; predlaže politiku razvoja bilateralne i multilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje, predlaže sadržaj ugovora o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih ugovora, analizira i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu Svjetske turističke organizacije; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu ostalih međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; zaprima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; Uprava je središnje mjesto kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove i međunarodne fondove i projekte; prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne posebne programe EU; koordinira s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva aktivnosti vezane uz cjelokupnu suradnju s EU; prati uvjete dolaska stranih turista, prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; sudjeluje u pripremi i radu svih međunarodnih sastanaka, stručnih skupova i posjeta; vodi baze podataka relevantne za međunarodnu suradnju i europske poslove; izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaje; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Uprave; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga i poslove po nalogu ministra i zamjenika ministra.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
3.1. Sektor za standarde u turizmu
3.2. Sektor za međunarodnu suradnju
3.3. Služba za turističko tržište i ljudske potencijale u turizmu.
 
3.1. Sektor za standarde u turizmu
 
Članak 13.
Sektor za standarde u turizmu izrađuje standarde i provodi kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata u neposrednom postupku; provodi postupak kategorizacije, postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene standarda i provedbe propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji uredima državne uprave u županijama; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« i objekata u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu iz nadležnosti ureda državne uprave u županiji; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u postupcima razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata; sudjeluje u izradi zakona i ostalih propisa; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
3.1.1. Služba za kategorizaciju
3.1.2. Služba za kvalitetu i nadzor kategorizacije.
 
3.1.1 Služba za kategorizaciju
 
Članak 14.
Služba za kategorizaciju sudjeluje u izradi i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata i posebne oznake u neposrednom postupku; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; u neposrednom postupku kategorizacije daje stručna mišljenja i surađuje s nadležnim uredima državne uprave u županijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svojega djelokruga; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
3.1.1.1. Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«
3.1.1.2. Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma.
 
 
3.1.1.1. Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«
 
Članak 15.
Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli« sudjeluje u izradi i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i posebne oznake u neposrednom postupku; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; u neposrednom postupku kategorizacije daje stručna mišljenja i surađuje s nadležnim uredima državne uprave u županijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupina: »Hoteli«; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svojeg djelokruga; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
2.2.2.2. Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma
 
Članak 16.
Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma sudjeluje u izradi i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata u neposrednom postupku; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; u neposrednom postupku kategorizacije daje stručna mišljenja i surađuje s nadležnim uredima državne uprave u županijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svojeg djelokruga; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.1.2. Služba za kvalitetu i nadzor kategorizacije
 
Članak 17.
Služba za kvalitetu i nadzor kategorizacije sudjeluje u izradi propisa i provodi postupak za dodjelu oznake kvalitete; prati tehničke i druge standarde i oznaku kvalitete; predlaže mjere za unaprjeđivanje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluge; prati međunarodne propise i propise konkurentskih turističkih zemalja s područja kvalitete; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima kvalitete; provodi propise o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim oznakama ugostiteljskih objekata u neposrednom postupku; provodi prvostupanjski upravni postupak, vezano uz razvrstavanje, kategorizaciju i dodjelu oznake kvalitete, ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; izrađuje preglede, analize i različita izvješća iz svojega djelokruga; provodi prvostupanjski upravni postupak, vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; provodi drugostupanjski upravni postupak, vezano uz žalbe na rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« i objekata u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu iz nadležnosti ureda državne uprave u županiji; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u postupcima razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata; sudjeluje u izradi propisa kojima se uređuju pitanja organizacije i obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji; izrađuje zaključke, rješenja i ostale akte, vezano uz postupak kategorizacije; obavlja pripremu očevida; izrađuje preglede, analize i različita izvješća iz svojega djelokruga; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.2. Sektor za međunarodnu suradnju
 
Članak 18.
Sektor za međunarodnu suradnju predlaže politiku razvoja međunarodne suradnje i suradnje s EU te mjere za njezino unaprjeđenje; koordinira s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sve aktivnosti vezane uz sveukupnu međunarodnu suradnju, osobito uz europske poslove; predlaže sadržaj ugovora o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih ugovora, analizira ih i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže aktivnosti i redovito sudjeluje u radu Svjetske turističke organizacije (UNWTO) te ima stalnog predstavnika pri UNWTO-u; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu ostalih međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije; Sektor je mjesto kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije (EU) i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne programe EU; prati uvjete dolaska stranih turista; prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; sudjeluje u pripremi i radu svih međunarodnih sastanaka, posjeta, konferencija; vodi baze podataka o međunarodnim aktima i projektima iz područja turizma; vodi baze podataka o predstavnicima Ministarstva, uključenima u razne oblike međunarodne suradnje; u svom radu redovno surađuje s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova; izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
3.2.1. Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju
3.2.2. Služba za poslove EU i međunarodne fondove i projekte.
 
3.2.1. Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju
 
Članak 19.
Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju vodi sve poslove bilateralne i multilateralne suradnje Ministarstva; predlaže politiku njihovog razvoja i mjere za njihovo unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih akata, analizira ih i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže i organizira sazivanje mješovitih radnih sastanaka na temelju bilateralnih, odnosno multilateralnih ugovora, sporazuma i memoranduma; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija, inicijativa i udruženja; prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije; organizira međunarodne skupove, sastanke, posjete, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora, osobito u pripremi stručnih podloga, sudjelovanja u organizaciji međunarodnih tematskih skupova i sastanaka; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz poslove bilateralne i multilateralne suradnje; sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih gospodarskih odbora koji uključuju turizam; aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, prati susrete unutar Ministarstva turizma s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice, te o njima redovno vodi bilješke; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim i multilateralnim ugovorima/sporazumima iz područja turizma, te stranoj stručnoj literaturi na temu turizma s međunarodnih skupova, odnosno izdanja međunarodnih i regionalnih organizacija; prati uvjete dolaska stranih turista; prati međunarodne propise drugih zemalja koji reguliraju turističke tokove; prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
3.2.1.1. Odjel za bilateralnu suradnju
3.2.1.2. Odjel za multilateralnu suradnju.
 
3.2.1.1. Odjel za bilateralnu suradnju
 
Članak 20.
Odjel za bilateralnu suradnju predlaže politiku razvoja bilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj suradnji i njihovu provedbu te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; predlaže i organizira sazivanje mješovitih radnih sastanaka na temelju bilateralnih ugovora, sporazuma i memoranduma; predlaže ostale aktivnosti s ciljem poticanja daljnjeg razvoja suradnje između država; redovno prati kretanja i trendove na području turizma drugih zemalja; ažurira podatke iz područja turizma drugih zemalja (pokazatelje, izmjene strukture vlasti, promjene tijela nadležnih za turizam i sl.); aktivno prati bilješke iz diplomatsko- konzularnih predstavništava Republike Hrvatske i unosi relevantne informacije u interne bilješke i dokumente; prati susrete unutar Ministarstva s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice, te o njima redovno vodi bilješke; dostavlja bilješke iz svoga djelokruga rada unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, odnosno Ministarstvu vanjskih i europskih poslova; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim ugovorima, sporazumima odnosno memorandumima iz područja turizma; prati uvjete dolaska stranih turista i međunarodne propise drugih zemalja koji reguliraju turističke tokove; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.2.1.2. Odjel za multilateralnu suradnju
 
Članak 21.
Odjel za multilateralnu suradnju predlaže politiku multilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma i drugih akata iz područja multilateralne suradnje te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; predlaže aktivnosti i sudjeluje u provedbi multilateralnih ugovora, sporazuma i drugih međunarodnih akata; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija, inicijativa i udruženja (Radna zajednica Alpe Jadran, Jadransko-jonska inicijativa, Srednjeeuropska inicijativa /SEI/, Unija za Mediteran itd.); prati i analizira utjecaj međunarodnih turističkih organizacija na razvoj turizma; prikuplja i priprema materijale (i upitnike) za međunarodne organizacije, te organizira međunarodne skupove, sastanke, posjet, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, osobito u pripremi stručnih podloga, sudjelovanja u organizaciji međunarodnih tematskih skupova i sastanaka; vodi baze podataka o potpisanim multilateralnim ugovorima, sporazumima i drugim međunarodnim aktima iz područja turizma, te strane stručne literature na temu turizma s međunarodnih skupova, odnosno izdanja međunarodnih i regionalnih organizacija, kao što su npr. UNWTO, Radna zajednica Alpe-Jadran, Jadransko-jonska inicijativa i sl.; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.2.2. Služba za poslove EU i međunarodne fondove i projekte
 
Članak 22.
Služba za poslove EU i međunarodne fondove i projekte je središnje mjesto kontakta i koordinacije za sve poslove s EU; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama (kao npr. Vijeće Europe); koordinira sve aktivnosti vezane uz poslove i cjelokupnu suradnju s EU na razini Ministarstva, i dostavlja podatke o provedbi pojedinih mjera drugim tijelima državne uprave; zaprima sve dokumente za rasprave u okviru raznih tijela EU i prosljeđuje ih nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na daljnje postupanje; usko surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva kao i ostalim predstavnicima javnog ali i privatnog sektora radi prikupljanja relevantnih mišljenja, analiza, izvješća koja se dostavljaju tijelima EU; prati javne rasprave i donošenje direktiva na razini EU s utjecajem na turizam; sudjeluje u pripremi i dostavi dokumenata Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, kao i u radu Savjetodavnog odbora za turizam EK, Europskog turističkog foruma, te ostalih stručnih skupova koji se organiziraju u EU na temu turizma; koordinira aktivnosti vezane uz poslove i cjelokupnu suradnju s EU na razini Ministarstva i dostavlja podatke o provedbi pojedinih mjera drugim tijelima državne uprave; sudjeluje u aktivnostima vezano za praćenje, usporedbu i prilagodbu novih mjera EU vezanih uz turizam; vodi baze podataka europskih direktiva i smjernica s neposrednim ili posrednim obavezama za turizam, o promjenama u kojima se izvještavaju ostale/nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva, kao sve zainteresirane dionike u turizmu; redovito izvještava hrvatsku javnost o glavnim događanjima vezanima uz turizam (stručni skupovi, rasprave i dr.); prati politike i uvjete financiranja za područje turizma iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne programe EU; predstavlja Ministarstvo u zajedničkim odborima za praćenje IPA programa; pruža stručnu pomoć i koordinira pripremu projektnih prijedloga u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u pratećim aktivnostima na prijavi projektnih prijedloga Ministarstva na javne pozive za dodjelu sredstava iz međunarodnih izvora; kandidira projektne prijedloge Ministarstva na javne pozive za dodjelu sredstava iz stranih izvora; sudjeluje u pripremanju stručnih podloga za pripremu nacionalnih dokumenata kao podloga za korištenje međunarodnih fondova i sudjelovanje u međunarodnim projektima; ocjenjuje zahtjeve za partnerstvom i/ili podrškom projektima drugih domaćih i inozemnih subjekata, te za njih priprema mišljenja i pisma potpore; aktivno sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata te pri tome surađuje i s drugim tijelima državne uprave, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima javne vlasti na regionalnoj i lokalnoj razini, razvojnim agencijama, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i drugim dionicima; pribavlja potrebnu dokumentaciju za ocjenu zahtjeva za partnerstvom i/ili podrškom projektima od predlagatelja; sustavno komunicira s korisnicima međunarodnih izvora financiranja na svim razinama; vodi baze podataka europskih direktiva i smjernica s neposrednim ili posrednim obavezama za turizam, o promjenama u kojima se izvještavaju ostale/nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva, kao sve zainteresirane dionike u turizmu; redovito izvještava hrvatsku javnost o glavnim događanjima u EU vezanim uz turizam te međunarodnim projektima i programima; vodi bazu podataka o svim projektima s područja turizma, financiranim iz inozemnih izvora uključujući stanje kandidiranih i izvođenih projekata, načina financiranja i sufinanciranja; izrađuje upute, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.3. Služba za turističko tržište i ljudske potencijale u turizmu
 
Članak 23.
Služba za turističko tržište i ljudske potencijale u turizmu utvrđuje turističku tržišnu politiku i mjere za njeno provođenje; koordinira mjere i aktivnosti javnog, privatnog i civilnog sektora na pripremi turističke godine; prati i analizira turističku politiku županija; prati i analizira učinke i doprinos turizma ukupnom gospodarstvu te koordinira izradu satelitske bilance hrvatskoga turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskog gospodarstva kao temelj za definiranje daljnje strategije razvoja hrvatskog turizma i gospodarstva uopće; definira smjernice marketinških i promotivnih aktivnosti na domaćem i stranom tržištu; koordinira marketinške i promotivne aktivnosti sa subjektima u javnom, privatnom i civilnom segmentu turističkog sektora; sudjeluje u izradi strategije razvoja turizma i njenom provođenju; sudjeluje u izradi strategije socijalnog turizma, i u okviru toga, turizma za mlade; utvrđuje kvantitativne i druge ciljeve, pretpostavke i mjere kratkoročnog razvoja turizma; prati i analizira djelovanje zakona i mjera ukupne gospodarske politike na položaj turizma; predlaže i provodi mjere za poticanje i povećanje tržišne konkurentnosti turističkog gospodarstva; prati i analizira tržišnu konkurentnost turističke ponude te provodi mjere poticanja proizvodnje i usluga za plasman u turizmu; prati tržišnu konkurentnost i poslovanje pojedinih segmenata ponude i predlaže mjere za njeno poboljšanje; prati, prikuplja i obrađuje statističke i druge relevantne podatke o osnovnim pokazateljima, kretanjima i stanju u turizmu u Hrvatskoj i na međunarodnom tržištu; formira relevantne baze podataka; sudjeluje u izradi brošura, informativnih letaka, te izrađuje druge oblike statističkih izvješća i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; poduzima mjere i aktivnosti usmjerene na produljenje turističke sezone i bolju iskorištenost kapaciteta s naglaskom na smještajne kapacitete u vlasništvu građana; predlaže i provodi konkretne programe poticaja iz djelokruga Službe; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa; priprema smjernice marketinških i promotivnih aktivnosti na domaćem i stranom tržištu; koordinira marketinške i promotivne aktivnosti sa subjektima u javnom, privatnom i civilnom turističkom sektoru; prati i analizira kretanje zaposlenosti te predlaže mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; sudjeluje u izradi operativnih programa i grantova za međunarodne fondove u području ljudskih potencijala; prati i prijavljuje projekte na natječaje programa međunarodnih fondova u području ljudskih potencijala te provodi kandidirane projekte; surađuje sa stručnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike; prati i analizira mjere iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovanje pojedinih grupacija; prati i analizira globalni razvoj, kretanja, karakteristike i promjene turističke ponude i potražnje na domaćem i stranom tržištu; prati i analizira karakteristike, kretanje, važnost i potencijale pojedinih turističkih tržišta i segmenata potražnje; prati i analizira faktore koji utječu na kretanje potražnje s pojedinih tržišta ili pojedinih segmenata; prati i analizira konkurentnost domaće turističke ponude u odnosu na konkurentske zemlje; priprema i provodi politiku poticajnih mjera za poboljšanje turističkog prometa; predlaže mjere za poboljšanje ukupne turističke ponude, te s drugim nadležnim resorima koordinira mjere na pripremi i odvijanju turističkog prometa; prati i analizira faktore koji utječu na kvalitetu ukupne hrvatske turističke ponude i njezinu konkurentnost na tržištu; prati i analizira globalna kretanja i pokazatelje poslovanja i razvoja turizma; prati i analizira rezultate i značajke poslovanja gospodarskih subjekata, pojedinih grupacija i turizma u cjelini; prati i analizira učinkovitost i konkurentnost gospodarskih subjekata i grupacija u međunarodnom konkurentskom okruženju; prati i analizira kretanja na svjetskom turističkom tržištu; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
3.3.1. Odjel za turističko tržište
3.3.2. Odjel za ljudske potencijale u turizmu.
 
3.3.1. Odjel za turističko tržište
 
Članak 24.
Odjel za turističko tržište utvrđuje turističku politiku i mjere za njeno provođenje; prati i analizira djelovanje zakona i mjera ukupne gospodarske politike na položaj turizma; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; prati, prikuplja i obrađuje statističke i druge relevantne podatke o osnovnim pokazateljima, kretanjima i stanju u turizmu u Hrvatskoj i na međunarodnom tržištu; formira relevantne baze podataka; sudjeluje u izradi brošura, informativnih letaka, te izrađuje druge oblike statističkih izvješća i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; definira smjernice marketinških i promotivnih aktivnosti na domaćem i stranom tržištu; koordinira mjere i aktivnosti javnog, privatnog i civilnog segmenta na pripremi turističke godine; koordinira marketinške i promotivne aktivnosti sa subjektima u javnom, privatnom i civilnom segmentu turističkog sektora; surađuje sa stručnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike; predlaže mjere za poboljšanje ukupne turističke ponude i s drugim nadležnim resorima koordinira mjere na pripremi turističke godine i odvijanju turističkog prometa; sudjeluje u izradi strategije razvoja turizma i njenom provođenju; sudjeluje u izradi strategije socijalnog turizma, i u okviru toga, turizma za mlade; prati i analizira učinke i doprinos turizma ukupnom gospodarstvu te koordinira izradu satelitske bilance hrvatskog turizma kao temeljnog pokazatelja utjecaja turizma na ukupni razvoj hrvatskoga gospodarstva kao temelj za definiranje daljnje strategije razvoja hrvatskog turizma i gospodarstva uopće; prati i analizira turističku politiku županija; prati i analizira mjere iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave na poslovanje pojedinih grupacija; predlaže i provodi programe poticaja za jačanje turističkog tržišta iz djelokruga Odjela; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.3.2. Odjel za ljudske potencijale u turizmu
 
Članak 25.
Odjel za ljudske potencijale u turizmu aktivno surađuje s tijelima i institucijama nadležnima za obrazovanje i edukaciju kao i s obrazovnim institucijama radi usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; surađuje s gospodarskim subjektima i komorama u području obrazovanja i obuke kadrova u turizmu; surađuje s međunarodnim institucijama na projektima obrazovanja kadrova u turizmu; prati i analizira kretanje zaposlenosti i odgovarajuće osposobljenosti u odnosu na potrebe turističkog tržišta; predlaže mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; sudjeluje u radu Sektorskog vijeća za turizam; izrađuje, provodi i prati Program obrazovanja i obuke kadrova u turizmu; prati statistiku vezanu uz redovno obrazovanje kadrova u turizmu; prati statistiku zapošljavanja u turizmu; prati i analizira međunarodnu praksu u području obrazovanja kadrova u turizmu; surađuje s gospodarskim subjektima, komorama, strukovnim udrugama u kreiranju i provedbi programa obrazovanja i obuke kadrova u turizmu; sudjeluje u izradi operativnih programa i grantova za EU i međunarodne fondove u području ljudskih potencijala; prati i aplicira projekte na natječaje programa međunarodnih fondova u području ljudskih potencijala te provodi kandidirane projekte; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4. UPRAVA ZA RAZVOJ I KONKURENTNOST TURIZMA
 
Članak 26.
Uprava za razvoj i konkurentnost turizma koordinira poslove u svezi s donošenjem i provedbom strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnog plana razvoja hrvatskog turizma; koordinira poslove u svezi s razvojnim studijama i planovima pojedinih segmenata turističke ponude, te prati njihovu provedbu; pruža stručnu pomoć i potiče donošenje glavnih planova razvoja turizma nižeg ustroja; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama u procesu izrade, donošenja i praćenja razvojnih dokumenata u turizmu; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam; sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na turizam; koordinira poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, analizira i prati stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanim uz jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova EU, te surađuje u poslovima njihove operativne provedbe u okviru svoga djelokruga.
Uprava prati stanje u prostoru, vezano za turizam; sudjeluje u donošenju dokumenata prostornog uređenja i građenja u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanima za klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode u dijelu koji se odnosi na turizam; prati mjere vezane za nacionalnu politiku zaštite turističke resursne osnove, te surađuje s nadležnim tijelima u donošenju propisa iz tih područja; sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu dokumenata vezanih uz zaštitu turističkih resursa; utvrđuje i vrjednuje turističku resursnu osnovu te predlaže njezinu zaštitu; daje očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na značajnije projekte u turizmu u svezi sa zaštitom turističke resursne osnove; analizira i vrjednuje stanje zaštite turističke resursne osnove u turističkim mjestima i zaštićenim dijelovima prirode te predlaže prioritetne mjere.
Uprava usmjerava proces restrukturiranja turističkog gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; predlaže razvojne mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu; potiče ubrzanje procesa realizacije projekata nad bivšom vojnom imovinom, kao i drugom državnom imovinom u planiranim turističkim zonama (tzv. brownfield projekti), te u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave, institucijama i lokalnom samoupravom sudjeluje u tom procesu; u okviru svoga djelokruga domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganja u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, te prati njihovu provedbu; potiče i usmjerava realizaciju novih (tzv. greenfield) projekata u turizmu, te sudjeluje u postupku stvaranja modela i pretpostavki za njihovu bržu realizaciju, poglavito na državnom zemljištu i na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave.
Uprava prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu (kopnu) i moru, te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja; prati i predlaže statističku obradu iz područja posebnih oblika turizma; prati i po potrebi sudjeluje u izradi i provođenju razvojnih planova, programa i projekata lokalne i područne (regionalne) samouprave iz nadležnosti Uprave; predlaže i provodi konkretne programe razvoja iz djelokruga Uprave; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane za nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju posebne oblike turizma; surađuje s odgovarajućim udruženjima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje posebnih oblika turizma; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva; razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju maloga gospodarstva; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; predlaže unaprjeđenje mjera poticanja investicijske aktivnosti poduzetnika; predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Uprave; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru, kao partnerima u kreiranju poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); surađuje s nadležnim tijelima državne uprave i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; predlaže i provodi politiku koncesija na temelju posebnih propisa koji reguliraju turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje se namjerava dati u koncesiju, sudjeluje u pripremi ugovora o koncesiji; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s korisnicima koncesije, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz koncesije; obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama; vodi brigu o naplati koncesija; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja turističke (javne i poslovne) infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; priprema i provodi programe poticanja razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma; sudjeluje u pripremi ugovora o dodijeljenim sredstvima Fonda na temelju provedenih javnih natječaja; ustrojava i vodi evidenciju ugovora i prati njihovo izvršenje; obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; priprema i provodi godišnje programe rada Fonda, te priprema godišnja izvješća o realizaciji programa; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga, za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Uprave; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga i poslove po nalogu ministra i zamjenika ministra.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
4.1. Sektor za strateško planiranje, restrukturiranje turističkoga gospodarstva, razvojne projekte i konkurentnost turizma
4.2. Sektor za razvoj posebnih oblika turizma te poduzetništva u turizmu
4.3. Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma.
 
4.1. Sektor za strateško planiranje, restrukturiranje turističkoga gospodarstva, razvojne projekte i konkurentnost turizma
 
Članak 27.
Sektor za strateško planiranje, restrukturiranje turističkoga gospodarstva, razvojne projekte i konkurentnost turizma koordinira poslove u svezi s donošenjem i provedbom strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnog plana razvoja hrvatskog turizma; koordinira poslove u svezi s razvojnim studijama i planovima pojedinih segmenata turističke ponude, te prati njihovu provedbu; pruža stručnu pomoć i potiče donošenje glavnih planova razvoja turizma nižeg ustroja; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama u procesu izrade, donošenja i praćenja razvojnih dokumenata u turizmu; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam; sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na turizam; koordinira poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, analizira i prati stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanim uz jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova EU, te surađuje u poslovima njihove operativne provedbe u okviru svoga djelokruga.
Sektor prati stanje u prostoru, vezano za turizam; sudjeluje u donošenju dokumenata prostornog uređenja i građenja u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode u dijelu koji se odnosi na turizam; prati mjere vezane za nacionalnu politiku zaštite turističke resursne osnove, te surađuje s nadležnim tijelima u donošenju propisa iz tih područja; sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu dokumenata vezanih uz zaštitu turističkih resursa; utvrđuje i vrjednuje turističku resursnu osnovu te predlaže njezinu zaštitu; daje očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na značajnije projekte u turizmu u svezi sa zaštitom turističke resursne osnove; analizira i vrjednuje stanje zaštite turističke resursne osnove u turističkim mjestima i zaštićenim dijelovima prirode te predlaže prioritetne mjere.
Sektor usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; predlaže razvojne mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu; potiče ubrzanje procesa realizacije projekata nad bivšom vojnom imovinom, kao i drugom državnom imovinom u planiranim turističkim zonama (tzv. brownfield projekti), te u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave, institucijama i lokalnom samoupravom sudjeluje u tom procesu, u okviru svoga djelokruga domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganja u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, te prati njihovu provedbu; potiče i usmjerava realizaciju novih (tzv. greenfield) projekata u turizmu, te sudjeluje u postupku stvaranja modela i pretpostavki za njihovu bržu realizaciju, poglavito na državnom zemljištu i na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
4.1.1. Služba za strateško planiranje, konkurentnost i održivi razvoj turizma
4.1.2. Služba za restrukturiranje turističkoga gospodarstva i razvojne projekte.
 
4.1.1. Služba za strateško planiranje, konkurentnost i održivi razvoj turizma
 
Članak 28.
Služba za strateško planiranje, konkurentnost i održivi razvoj turizma koordinira poslove u svezi s donošenjem i provedbom strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnoga plana razvoja hrvatskog turizma; koordinira poslove u svezi s razvojnim studijama i planovima pojedinih segmenata turističke ponude, te prati njihovu provedbu; pruža stručnu pomoć i potiče donošenje glavnih planova razvoja turizma nižeg ustroja; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama u procesu izrade, donošenja i praćenja razvojnih dokumenata u turizmu; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam; sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na turizam; koordinira u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, analizira i prati stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati stanje u prostoru vezano za turizam; sudjeluje u donošenju dokumenata prostornog uređenja i građenja u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode u dijelu koji se odnosi na turizam; prati mjere vezane za nacionalnu politiku zaštite turističke resursne osnove, te surađuje s nadležnim tijelima u donošenju propisa iz tih područja; sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu dokumenata vezanih uz zaštitu turističkih resursa; utvrđuje i vrjednuje turističku resursnu osnovu te predlaže njezinu zaštitu; daje očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na značajnije projekte u turizmu u svezi sa zaštitom turističke resursne osnove; analizira i vrednuje stanje zaštite turističke resursne osnove u turističkim mjestima i zaštićenim dijelovima prirode te predlaže prioritetne mjere; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova EU, te surađuje u poslovima njihove operativne provedbe u okviru svoga djelokruga; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
4.1.1.1. Odjel za strateško planiranje i konkurentnost turizma
4.1.1.2. Odjel za zaštitu turističke resursne osnove i održivi razvoj.
 
4.1.1.1. Odjel za strateško planiranje i konkurentnost turizma
 
Članak 29.
Odjel za strateško planiranje i konkurentnost turizma koordinira poslove u svezi s donošenjem i provedbom strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnog plana razvoja hrvatskog turizma; koordinira poslove u svezi s razvojnim studijama i planovima pojedinih segmenata turističke ponude, te prati njihovu provedbu; pruža stručnu pomoć i potiče donošenje glavnih planova razvoja turizma nižeg ustroja; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama u procesu izrade, donošenja i praćenja razvojnih dokumenata u turizmu; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na turizam; sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na turizam; koordinira poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, analizira i prati stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanim uz jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova EU, te surađuje u poslovima njihove operativne provedbe u okviru svoga djelokruga; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.1.1.2. Odjel za zaštitu turističke resursne osnove i održivi razvoj
 
Članak 30.
Odjel za zaštitu turističke resursne osnove i održivi razvoj prati stanje u prostoru vezano za turizam; dostavlja podatke i zahtjeve iz područja turizma za prostorno planiranje; sudjeluje u donošenju dokumenata prostornog uređenja i građenja u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru; sudjeluje u izradi prihvatnih (nosivih) kapaciteta turističkih destinacija; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanima za klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u procedurama vezanim za strateške procjene planova i programa i procjene utjecaja zahvata na okoliš; prati mjere vezane za nacionalnu politiku zaštite turističke resursne osnove, te surađuje s nadležnim tijelima u donošenju propisa iz tih područja; sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu dokumenata vezanih uz zaštitu turističkih resursa; utvrđuje i vrjednuje turističku resursnu osnovu te predlaže njezinu zaštitu; daje očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na značajnije projekte u turizmu u svezi sa zaštitom turističke resursne osnove; analizira i vrjednuje stanje zaštite turističke resursne osnove u turističkim mjestima i zaštićenim dijelovima prirode te predlaže prioritetne mjere; surađuje s drugim tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima te nevladinim udrugama; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova EU, te surađuje u poslovima njihove operativne provedbe u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.1.2. Služba za restrukturiranje turističkoga gospodarstva i razvojne projekte
 
Članak 31.
Služba za restrukturiranje turističkoga gospodarstva i razvojne projekte sudjeluje u poslovima vezanim za donošenje i provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnog plana razvoja hrvatskog turizma; usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; predlaže razvojne mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu; potiče ubrzanje procesa realizacije projekata nad bivšom vojnom imovinom, kao i drugom državnom imovinom u planiranim turističkim zonama (tzv. brownfield projekti), te u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave, institucijama i lokalnom samoupravom sudjeluje u tom procesu; u okviru svoga djelokruga domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganja u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, te prati njihovu provedbu; potiče i usmjerava realizaciju novih (tzv. greenfield) projekata u turizmu, te sudjeluje u postupku stvaranja modela i pretpostavki za njihovu bržu realizaciju, poglavito na državnom zemljištu i na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova EU, te surađuje u poslovima njihove operativne provedbe u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
4.1.2.1. Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva
4.1.2.2. Odjel za strateške razvojne projekte u turizmu.
 
4.1.2.1. Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva
 
Članak 32.
Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva sudjeluje u poslovima vezanim uz donošenje i provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnog plana razvoja hrvatskog turizma; usmjerava proces restrukturiranja turističkog gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; predlaže razvojne mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu; potiče ubrzanje procesa realizacije projekata nad bivšom vojnom imovinom, kao i drugom državnom imovinom u planiranim turističkim zonama (tzv. brownfield projekti), te u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave, institucijama i lokalnom samoupravom sudjeluje u tom procesu, u okviru svoga djelokruga domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova EU, te surađuje u poslovima njihove operativne provedbe u okviru svoga djelokruga; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.1.2.2. Odjel za strateške razvojne projekte u turizmu
 
Članak 33.
Odjel za strateške razvojne projekte u turizmu sudjeluje u poslovima vezanim uz donošenje i provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma, te glavnog plana razvoja hrvatskog turizma, predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganja u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, te prati njihovu provedbu; potiče i usmjerava realizaciju novih (tzv. greenfield) projekata u turizmu, te sudjeluje u postupku stvaranja modela i pretpostavki za njihovu bržu realizaciju, poglavito na državnom zemljištu i na zemljištu u vlasništvu lokalne samouprave; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima razvoja novih projekata u turizmu; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova EU, te surađuje u poslovima njihove operativne provedbe u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.2. Sektor za razvoj posebnih oblika turizma te poduzetništva u turizmu
 
Članak 34.
Sektor za razvoj posebnih oblika turizma te poduzetništva u turizmu sudjeluje u poslovima vezanima uz donošenje i provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma, sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata iz svoga djelokruga; prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu (kopnu) i moru (ruralnog, kulturnog, zdravstvenog, kongresnog, planinskog, eno-gastronomskog, ekoturizma, vjerskog, lovnog, sportsko-rekreacijskog, nautičkog, krstarenja/kruzinga brodovima, ronilačkog, ribolovnog i dr.), te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja; prati i predlaže statističku obradu iz područja posebnih oblika turizma; prati i po potrebi sudjeluje u izradi i provođenju razvojnih planova, programa i projekata lokalne i područne (regionalne) samouprave iz nadležnosti Sektora; predlaže i provodi konkretne programe razvoja iz djelokruga Sektora; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Sektora; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju posebne oblike turizma; surađuje s odgovarajućim udruženjima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje posebnih oblika turizma; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva; razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju maloga gospodarstva; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; predlaže unaprjeđenje mjera poticanja investicijske aktivnosti poduzetnika; u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrt, malo i srednje poduzetništvo predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Sektora; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); surađuje s ministarstvom nadležnim za obrt, malo i srednje poduzetništvo i drugim nadležnim tijelima državne uprave i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih uz korištenje sredstava fondova EU iz djelokruga Sektora; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Sektor bavi; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
4.2.1. Služba za razvoj posebnih oblika turizma
4.2.2. Služba za razvoj poduzetništva u turizmu.
 
4.2.1. Služba za razvoj posebnih oblika turizma
 
Članak 35.
Služba za razvoj posebnih oblika turizma prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu (kopnu) i moru (ruralnog, kulturnog, zdravstvenog, kongresnog, planinskog, eno-gastronomskog, ekoturizma, vjerskog, lovnog, sportsko-rekreacijskog, nautičkog, krstarenja/kruzinga brodovima, ronilačkog, ribolovnog i dr.), te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu unaprjeđenja različitih dijelova/segmenata turističke ponude, odnosno diverzifikacije ukupne turističke ponude i smanjivanja razlika u razvoju turizma između kontinentalnih i primorskih područja/regija; sudjeluje u poslovima vezanima uz donošenje i provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma u dijelu koji se odnosi na razvoj posebnih oblika turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na posebne oblike turizma; prati i predlaže statističku obradu iz područja posebnih oblika turizma; prati i po potrebi sudjeluje u izradi i provođenju razvojnih planova, programa i projekata lokalne i područne (regionalne) samouprave iz nadležnosti Službe; predlaže i provodi konkretne programe razvoja posebnih oblika turizma i turizma uopće; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju posebne oblike turizma; sudjeluje u provođenju koncesijskog sustava na pomorskom dobru; surađuje s odgovarajućim udruženjima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje posebnih oblika turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Službe; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Služba bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.2.2. Služba za razvoj poduzetništva u turizmu
 
Članak 36.
Služba za razvoj poduzetništva u turizmu prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj poduzetništva u sektoru turizma; razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju maloga gospodarstva; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; predlaže unaprjeđenje mjera poticanja investicijske aktivnosti poduzetnika; u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrt, malo i srednje poduzetništvo predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); surađuje s ministarstvom nadležnim za obrt, malo i srednje poduzetništvo i drugim nadležnim tijelima državne uprave, s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo (HAMAG) i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih uz korištenje sredstava fondova EU iz djelokruga Službe; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na programe iz djelokruga Službe; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
4.2.2.1. Odjel za pripremu, provedbu i evidenciju programa razvoja poduzetništva u turizmu
4.2.2.2. Odjel za financijsko praćenje, nadzor provedbe i analizu učinaka programa razvoja poduzetništva u turizmu.

4.2.2.1. Odjel za pripremu, provedbu i evidenciju programa razvoja poduzetništva u turizmu
 
Članak 37.
Odjel za pripremu, provedbu i evidenciju programa razvoja poduzetništva u turizmu prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva; razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; predlaže unaprjeđenje mjera poticanja investicijske aktivnosti poduzetnika; u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrt, malo i srednje poduzetništvo predlaže i provodi konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); surađuje s ministarstvom nadležnim za obrt, malo i srednje poduzetništvo i drugim nadležnim tijelima državne uprave, s HBOR-om, HAMAG-om i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih uz korištenje sredstava fondova EU iz djelokruga Odjela; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga, te priprema informacije s podacima o kojima vodi evidenciju; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.2.2.2. Odjel za financijsko praćenje, nadzor provedbe i analizu učinaka programa razvoja poduzetništva u turizmu
 
Članak 38.
Odjel za financijsko praćenje, nadzor provedbe i analizu učinaka programa razvoja poduzetništva u turizmu obavlja poslove vezane uz financijsko planiranje i praćenje provedbe programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; u okviru svog djelokruga surađuje s drugim tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a posebno sa službom nadležnom za kategorizaciju objekata; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; surađuje s bankama i drugim institucijama uključenima u provedbu programa, te poduzetnicima, korisnicima poticajnih mjera iz programa radi dobivanja podataka i izvješća o neposrednim učincima programa; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na programe iz djelokruga Odjela; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u aktivnostima vezanima za korištenje sredstava fondova EU, u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.3. Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma
 
Članak 39.
Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma predlaže i provodi politiku koncesija na temelju posebnih propisa koji reguliraju turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje se namjerava dati u koncesiju, sudjeluje u pripremi ugovora o koncesiji; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s korisnicima koncesije, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz koncesije; obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama; vodi brigu o naplati koncesija; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja turističke (javne i poslovne) infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; priprema i provodi programe poticanja razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma; sudjeluje u pripremi ugovora o dodijeljenim sredstvima Fonda na temelju provedenih javnih natječaja; ustrojava i vodi evidenciju ugovora i prati njihovo izvršenje; obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; priprema i provodi godišnje programa rada Fonda, te priprema godišnja izvješća o realizaciji programa; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
4.3.1. Odjel za koncesije
4.3.2. Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma.
 
4.3.1. Odjel za koncesije
 
Članak 40.
Odjel za koncesije predlaže i provodi politiku koncesija na temelju posebnih propisa koji reguliraju turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje se namjerava dati u koncesiju, sudjeluje u pripremi ugovora o koncesiji; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s korisnicima koncesije, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz koncesije; obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama; vodi brigu o naplati koncesija; sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada Fonda i godišnjeg izvješća o realizaciji tog programa; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
4.3.2. Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma
 
Članak 41.
Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja turističke (javne i poslovne) infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; priprema i provodi programe poticanja razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma; sudjeluje u pripremi ugovora o dodijeljenim sredstvima Fonda na temelju provedenih javnih natječaja; ustrojava i vodi evidenciju ugovora i prati njihovo izvršenje; obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; priprema i koordinira izradu godišnjeg programa rada Fonda i godišnjeg izvješća o realizaciji tog programa; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5. UPRAVA ZA SUSTAV TURISTIČKIH ZAJEDNICA I UPRAVLJANJE TURISTIČKOM DESTINACIJOM
 
Članak 42.
Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkomdestinacijom provodi sukladno odredbama zakona kojim se regulira sustav turističkih zajednica posredan nadzor nad radom turističkih zajednica na temelju dokumentacije zatražene od turističkih zajednica i putem uvida u dostavljena izvješća Hrvatske turističke zajednice te provodi i neposredan nadzor nad radom sustava turističkih zajednica; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz: upis turističke zajednice u Upisnik turističkih zajednica, upis promjene podataka upisanih u Upisnik turističkih zajednica, brisanje turističke zajednice iz Upisnika turističkih zajednica, raspuštanje skupštine turističke zajednice, imenovanje povjerenika u turističkoj zajednici i zabranu djelovanja turističke zajednice; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Uprave; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; daje prethodne suglasnosti na statute turističkih zajednica; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih državnih tijela, a koji se odnose na sustav turističkih zajednica; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske i standardima EU, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja; prati prikuplja i obrađuje podatke koji se odnose na primjenu propisa iz djelokruga Uprave; prati i analizira mjere za efikasnije upravljanje turističkom destinacijom; surađuje s nadležnim tijelima, udruženjima i institucijama u svezi s razvojem turizma u destinaciji; prati i analizira mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje turističkim zajednicama; daje suglasnost za upravljanje infrastrukturom koja nije obuhvaćena odredbama pravilnika koji propisuje što se smatra javnom turističkom infrastrukturom; prati i analizira mehanizme upravljanja na razini destinacije; predlaže mjere za usklađivanje aktivnosti javnog i privatnog sektora u razvoju upravljanja destinacijom; potiče usmjerava i provodi projekte i programe za unaprjeđenje sustava upravljanja destinacijom; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na promociji hrvatskog turizma u inozemstvu i u izradi programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda vodeći računa o posebnostima svakog turističkog područja; sudjeluje u provođenju i nadziranju svih radnji promocije turističkog proizvoda Republike Hrvatske, te u ocjenjivanju svrhovitosti i djelotvornosti poduzetih promidžbenih radnji; analizira, ocjenjuje i daje prethodnu suglasnost na prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice; obavlja nadzor Hrvatske turističke zajednice u svezi s namjenskim trošenjem sredstava za promociju hrvatskog turizma u dijelu koji se financira iz državnog proračuna; predlaže mjere za povećanje konkurentnosti turističke destinacije; predlaže aktivnosti koje potiču razvoj turističkog proizvoda usmjerenih na uravnoteženi razvoj turizma i na očuvanje i zaštitu okoliša, prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju; prati realizaciju programa i projekata koji se financiraju iz različitih izvora, a odnose se na promociju turističkog proizvoda i upravljanje destinacijom; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga i poslove po nalogu ministra i zamjenika ministra.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
5.1. Sektor za nadzor i praćenje sustava turističkih zajednica
5.2. Sektor za poticanje razvoja sustava upravljanja turističkom destinacijom.
 
5.1. Sektor za nadzor i praćenje sustava turističkih zajednica
 
Članak 43.
Sektor za nadzor i praćenje sustava turističkih zajednica provodi posredan nadzor nad radom turističkih zajednica na temelju dokumentacije zatražene od turističke zajednice osobito nadzor: zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; provodi posredan nadzor nad radom turističkih zajednica putem uvida u dostavljena izvješća Hrvatske turističke zajednice osobito nadzor rada turističkih zajednica u stručnim poslovima neposredno vezanim za provođenje promocije turizma, djelotvornosti, ekonomičnosti i svrhovitosti izvršavanja zadaća turističkih zajednica, svrhovitosti i učinkovitosti korištenja financijskih sredstava, svrhovitosti unutarnjeg ustrojstva i osposobljenosti zaposlenika za obavljanje poslova te namjenskog trošenja sredstava; provodi neposredan nadzor nad radom turističkih zajednica osobito nadzor zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano za raspuštanje skupštine turističke zajednice, imenovanje povjerenika u turističkoj zajednici i zabranu djelovanja turističke zajednice; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga uprave; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; daje prethodne suglasnosti na statute turističkih zajednica; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; koordinira pripremu izrade nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih državnih tijela, a koji se odnose na sustav turističkih zajednica; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske i standardima EU, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja; prati prikuplja i obrađuje podatke o broju ostvarenih noćenja, prosječnoj godišnjoj popunjenosti kapaciteta u privatnom smještaju, broju privatnih iznajmljivača koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, boravišnoj pristojbi, članarini, prihodima koje turističke zajednice ostvaruju od jedinica lokalne samouprave; evidentira podatke o odlukama općinskih i gradskih vijeća o povećanju koeficijenta razreda turističkog mjesta i određivanju zona u turističkim mjestima; vodi evidenciju podataka o zaposlenima u turističkim zajednicama, te evidenciju podataka o osnovanim i ukinutim turističkim zajednicama; obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
5.1.1. Služba za nadzor sustava turističkih zajednica
5.1.2. Služba za praćenje sustava turističkih zajednica.
 
5.1.1. Služba za nadzor sustava turističkih zajednica
 
Članak 44.
Služba za nadzor sustava turističkih zajednica provodi posredan nadzor nad radom turističkih zajednica na temelju dokumentacije zatražene od turističke zajednice osobito nadzor zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; provodi posredan nadzor nad radom turističkih zajednica putem uvida u dostavljena izvješća Hrvatske turističke zajednice osobito nadzor rada turističkih zajednica u stručnim poslovima neposredno vezanim za provođenje promocije turizma, djelotvornosti, ekonomičnosti i svrhovitosti izvršavanja zadaća turističkih zajednica, svrhovitosti i učinkovitosti korištenja financijskih sredstava, svrhovitosti unutarnjeg ustrojstva i osposobljenosti zaposlenika za obavljanje poslova te namjenskog trošenja sredstava; provodi neposredan nadzor nad radom turističkih zajednica osobito nadzor zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz raspuštanje skupštine turističke zajednice, imenovanje povjerenika u turističkoj zajednici i zabranu djelovanja turističke zajednice; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Uprave; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5.1.2. Služba za praćenje sustava turističkih zajednica
 
Članak 45.
Služba za praćenje sustava turističkih zajednica daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; daje prethodne suglasnosti na statute turističkih zajednica; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz upis turističke zajednice u Upisnik turističkih zajednica, upis promjene podataka upisanih u Upisnik turističkih zajednica i brisanje turističke zajednice iz Upisnika turističkih zajednica; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; koordinira pripremu izrade nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih državnih tijela, a koji se odnose na sustav turističkih zajednica; analizira, ocjenjuje i daje prethodnu suglasnost na prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske i standardima EU, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja; prati prikuplja i obrađuje podatke o broju ostvarenih noćenja, prosječnoj godišnjoj popunjenosti kapaciteta u privatnom smještaju, broju privatnih iznajmljivača koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, boravišnoj pristojbi, članarini, prihodima koje turističke zajednice ostvaruju od jedinica lokalne samouprave; evidentira podatke o odlukama općinskih i gradskih vijeća o povećanju koeficijenta razreda turističkog mjesta i određivanju zona u turističkim mjestima; vodi evidenciju podataka o zaposlenima u turističkim zajednicama, te evidenciju podataka o osnovanim i ukinutim turističkim zajednicama; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5.2. Sektor za poticanje razvoja sustava upravljanja turističkom destinacijom
 
Članak 46.
Sektor za poticanje razvoja sustava upravljanja turističkom destinacijom sudjeluje s nadležnim tijelima u destinaciji na unaprjeđenju sadržaja i ponude u turističkim mjestima; prati i analizira mjere za efikasnije upravljanje turističkom destinacijom; surađuje s odgovarajućim udruženjima i institucijama u svezi s razvojem turizma u destinaciji; sustavno prati primjenu zakonskih odredbi o elementima razvoja i unaprjeđenja upravljanja destinacijom; prati rad, predlaže mjere i potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice s ciljem razvoja konkurentnosti proizvoda i destinacije; prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica u dijelu koji se odnosi na upravljanje destinacijom; prati i analizira mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje turističkoj zajednici; daje suglasnost za upravljanje infrastrukturom koja nije obuhvaćena odredbama pravilnika koji propisuje što se smatra javnom turističkom infrastrukturom; potiče suradnju, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude (javni i privatni sektor: turističke tvrtke, turističke zajednice, domicilno stanovništvo, udruge, mediji i drugi); surađuje s odgovarajućim udruženjima i institucijama u svezi s razvojem turizma u destinaciji; prati i analizira mehanizme upravljanja na razini destinacije; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje uvjeta za kvalitetno upravljanje destinacijom; prati i analizira mjere iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi s upravljanjem destinacijom; predlaže mjere za usklađivanje aktivnosti javnog i privatnog sektora u razvoju upravljanja destinacijom; potiče upravljanje složenim i međuzavisnim elementima ponude u destinaciji umrežavanjem različitih javnih i privatnih interesa, kao i upravljanja destinacijom kao cjelinom, s ciljem osiguranja njezine dugoročne konkurentne prednosti; predlaže aktivnosti koje potiču razvoj turističkog proizvoda usmjerenih na uravnoteženi razvoj turizma i na očuvanje i zaštitu okoliša, prirodne i kulturne baštine u destinaciji sukladno održivom razvoju; predlaže i po potrebi sudjeluje u istraživanju na temu strateškog upravljanja turističkim destinacijama; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na promociji hrvatskog turizma u inozemstvu; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u provođenju operativnog istraživanja tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u izradi programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda vodeći računa o posebnostima svakog turističkog područja sukladno strategiji razvoja hrvatskog turizma i marketinškoj strategiji turističkog proizvoda Republike Hrvatske; sudjeluje u provođenju i nadziranju svih radnji promocije turističkog proizvoda Republike Hrvatske, te u ocjenjivanju svrhovitosti i djelotvornosti poduzetih promidžbenih radnji; prati i analizira poduzete mjere i aktivnosti za razvoj i promicanje turizma u turistički nerazvijenim dijelovima Hrvatske; analizira i ocjenjuje prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice u dijelu koji se odnosi na promociju; nadzire Hrvatsku turističku zajednicu u svezi s namjenskim trošenjem sredstava za promociju hrvatskog turizma u dijelu koji se financira iz državnog proračuna; predlaže mjere upravljanja destinacijom usmjerene na povećanje konkurentnosti turističke destinacije; potiče, usmjerava i provodi projekte i programe za unaprjeđenje sustava upravljanja destinacijom; potiče i usmjerava aktivnosti na obrazovanju i usavršavanju svih dionika uključenih u upravljanje destinacijom; analizira i prati ostvarivanje planirane strategije razvoja turizma u destinaciji; predlaže mjere i aktivnosti vezane za razvojno pozicioniranje destinacije, te definiranja razine kvalitete usluge javnog i privatnog sektora i pratećih djelatnosti; potiče sustav planiranja koji određuje okvire za razvoj destinacije, te strategije, ciljeve i mjere kroz praćenje njihovog ostvarenja; predlaže mjere za povećanje konkurentnosti turističke destinacije i unaprjeđenje sadržaja i atraktivnosti turističke destinacije; prati realizaciju programa i projekata koji se financiraju iz različitih fondova, a odnose se na promociju turističkog proizvoda i upravljanje destinacijom; sudjeluje s drugim ustrojstvenim jedinicama u projektima za natječaje programa fondova EU; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa iz djelokruga sektora; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
5.2.1. Služba za poticanje razvoja novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda turističkih destinacija
5.2.2. Služba za praćenje aktivnosti turističke promocije.
 
5.2.1. Služba za poticanje razvoja novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda turističkih destinacija
 
Članak 47.
Služba za poticanje razvoja novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda turističkih destinacija sudjeluje s nadležnim tijelima u destinaciji na unaprjeđenju sadržaja i ponude u turističkim mjestima; prati i analizira mjere za efikasnije upravljanje turističkom destinacijom; surađuje s odgovarajućim udruženjima i institucijama u svezi s razvojem turizma u destinaciji; sustavno prati primjenu zakonskih odredbi o elementima razvoja i unaprjeđenja upravljanja destinacijom; prati rad, predlaže mjere i potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice s ciljem razvoja konkurentnosti proizvoda i destinacije; prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica u dijelu koji se odnosi na upravljanje destinacijom; prati i analizira mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje turističkoj zajednici; daje suglasnost za upravljanje infrastrukturom koja nije obuhvaćena odredbama pravilnika koji propisuje što se smatra javnom turističkom infrastrukturom; potiče suradnju, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude (javni i privatni sektor: turističke tvrtke, turističke zajednice, domicilno stanovništvo, udruge, mediji i drugi); surađuje s odgovarajućim udruženjima i institucijama u svezi s razvojem turizma u destinaciji; prati i analizira mehanizme upravljanja na razini destinacije; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje uvjeta za kvalitetno upravljanje destinacijom; prati i analizira mjere iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi s upravljanjem destinacijom; predlaže mjere za usklađivanje aktivnosti javnog i privatnog sektora u razvoju upravljanja destinacijom; potiče, usmjerava i provodi projekte i programe za unaprjeđenje sustava upravljanja destinacijom; potiče upravljanje složenim i međuzavisnim elementima ponude u destinaciji umrežavanjem različitih javnih i privatnih interesa, kao i upravljanja destinacijom kao cjelinom, s ciljem osiguranja njezine dugoročne konkurentne prednosti; predlaže aktivnosti koje potiču razvoj turističkih proizvoda usmjerenih na uravnoteženi razvoj turizma i na očuvanju i zaštitu okoliša, prirodne i kulturne baštine u destinaciji sukladno održivom razvoju; sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
5.2.1.1. Odjel za poticanje i praćenje razvoja novih proizvoda turističkih destinacija
5.2.1.2. Odjel za koordinaciju i poticanje suradnje javnog i privatnog sektora.
 
5.2.1.1. Odjel za poticanje i praćenje razvoja novih proizvoda turističkih destinacija
 
Članak 48.
Odjel za poticanje i praćenje razvoja novih proizvoda turističkih destinacija sudjeluje s nadležnim tijelima u destinaciji na unaprjeđenju sadržaja i ponude u turističkim mjestima; prati i analizira mjere za efikasnije upravljanje turističkom destinacijom; surađuje s odgovarajućim udruženjima i institucijama u svezi s razvojem turizma u destinaciji; sustavno prati primjenu zakonskih odredbi o elementima razvoja i unaprjeđenja upravljanja destinacijom; prati rad i predlaže mjere i potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice s ciljem razvoja konkurentnosti proizvoda i destinacije; prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica u dijelu koji se odnosi na upravljanje destinacijom; prati i analizira mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje turističkoj zajednici; daje suglasnost za upravljanje infrastrukturom koja nije obuhvaćena odredbama pravilnika koji propisuje što se smatra javnom turističkom infrastrukturom; sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5.2.1.2. Odjel za koordinaciju i poticanje suradnje javnog i privatnog sektora
 
Članak 49.
Odjel za koordinaciju i poticanje suradnje javnog i privatnog sektora potiče suradnju, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude (javni i privatni sektor: turističke tvrtke, turističke zajednice, domicilno stanovništvo, udruge, mediji i drugi); surađuje s odgovarajućim udruženjima i institucijama u svezi s razvojem turizma u destinaciji; prati i analizira mehanizme upravljanja na razini destinacije; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje uvjeta za kvalitetno upravljanje destinacijom; prati i analizira mjere iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi s upravljanjem destinacijom; predlaže mjere za usklađivanje aktivnosti javnog i privatnog sektora u razvoju upravljanja destinacijom; potiče, usmjerava i provodi projekte i programe za unaprjeđenje sustava upravljanja destinacijom; potiče upravljanje složenim i međuzavisnim elementima ponude u destinaciji umrežavanjem različitih javnih i privatnih interesa, kao i upravljanja destinacijom kao cjelinom, s ciljem osiguranja njezine dugoročne konkurentne prednosti; predlaže aktivnosti koje potiču razvoj turističkih proizvoda usmjerenih na uravnoteženi razvoja turizma i na očuvanje i zaštitu okoliša, prirodne i kulturne baštine u destinaciji sukladno održivom razvoju; sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5.2.2. Služba za praćenje aktivnosti turističke promocije
 
Članak 50.
Služba za praćenje aktivnosti turističke promocije surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na promociji hrvatskog turizma u inozemstvu; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u provođenju operativnog istraživanja tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u izradi programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda vodeći računa o posebnostima svakog turističkog područja sukladno strategiji razvoja hrvatskog turizma i marketinškoj strategiji turističkog proizvoda Republike Hrvatske; sudjeluje u provođenju i nadziranju svih radnji promocije turističkog proizvoda Republike Hrvatske, te u ocjenjivanju svrhovitosti i djelotvornosti poduzetih promidžbenih radnji; prati i analizira poduzete mjere i aktivnosti za razvoj i promicanje turizma u turistički nerazvijenim dijelovima Hrvatske; analizira i ocjenjuje prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice u dijelu koji se odnosi na promociju; nadzire Hrvatsku turističku zajednicu u svezi s namjenskim trošenjem sredstava za promociju hrvatskog turizma u dijelu koji se financira iz državnog proračuna; predlaže mjere upravljanja destinacijom usmjerene na povećanje konkurentnosti turističke destinacije; potiče, usmjerava i provodi projekte i programe za unaprjeđenje sustava upravljanja destinacijom; potiče i usmjerava aktivnosti na obrazovanju i usavršavanju svih dionika uključenih u upravljanje destinacijom; analizira i prati ostvarivanje planirane strategije razvoja turizma u destinaciji; analizira i prati ostvarivanje diverzificiranosti usluga; predlaže mjere i aktivnosti vezane za razvojno pozicioniranje destinacije, te definiranja razine kvalitete usluge javnog i privatnog sektora i pratećih djelatnosti; potiče sustav planiranja koji određuje okvire za razvoj destinacije, te strategije, ciljeve i mjere kroz praćenje njihovog ostvarenja; predlaže mjere za povećanje konkurentnosti turističke destinacije i unaprjeđenje sadržaja i atraktivnosti turističke destinacije; predlaže i po potrebi sudjeluje u istraživanju na temu strateškog upravljanja turističkim destinacijama; prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica u dijelu koji se odnosi na promociju destinacije; prati realizaciju programa i projekata koji se financiraju iz različitih fondova, a odnose se na promociju turističkog proizvoda i upravljanje destinacijom; sudjeluje s drugim ustrojstvenim jedinicama u projektima za natječaje programa fondova EU; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga propisa iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6. UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE
 
Članak 51.
Uprava za pravne poslove obavlja normativne, upravno-pravne i druge pravne poslove iz područja turizma i to: predlaže, koordinira i izrađuje plan normativnih aktivnosti Ministarstva; priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa; koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja i surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa EU; priprema odgovore na zastupnička pitanja; provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, osim za smještajne objekte, te vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju uvjeta za pružanje usluga u turizmu, osim za objekte nautičkog turizma; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Uprave; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; predlaže plan i provodi upravni nadzor; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; izrađuje potvrde, uvjerenja, suglasnosti, ugovore i druge akte iz nadležnosti Uprave; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva koje donosi Vlada Republike Hrvatske, vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; priprema odgovore na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Uprave; sudjeluje u izradi pravnih i drugih dokumenata iz djelokruga drugih Uprava; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga i poslove po nalogu ministra i zamjenika ministra.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
6.1. Sektor za normativne poslove
6.2. Sektor za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor
 
6.1. Sektor za normativne poslove
 
Članak 52.
Sektor za normativne poslove priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; predlaže, koordinira i izrađuje plan normativnih aktivnosti Ministarstva, priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću, izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokruga Ministarstva; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja te mišljenja na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa EU; priprema odgovore na zastupnička pitanja; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; po potrebi provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, osim smještajnih objekata, te vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju uvjeta za pružanje usluga u turizmu, osim za objekte nautičkog turizma, te po potrebi poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Uprave te po potrebi provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
6.1.1. Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica
6.1.2. Služba za normativne poslove za usluge u turizmu.
 
6.1.1. Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica
 
Članak 53.
Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Službe, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Službe; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Službe; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja te mišljenja na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa EU; priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Službe; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.1.2. Služba za normativne poslove za usluge u turizmu
 
Članak 54.
Služba za normativne poslove za usluge u turizmu priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju pružanje usluga u turizmu i posebnim oblicima turizma; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Službe, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Službe; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Službe; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja te mišljenja na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa EU; priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Službe; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.2. Sektor za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor
 
Članak 55.
Sektor za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, osim za smještajne objekte, te vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju uvjeta za pružanje usluga u turizmu, osim za objekte nautičkog turizma; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Uprave; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akta iz djelokruga Uprave; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata za djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
6.2.1. Služba za upravno-pravne poslove
6.2.2. Služba za pravne poslove i upravni nadzor.
 
6.2.1. Služba za upravno-pravne poslove
 
Članak 56.
Služba za upravno-pravne poslove provodi drugostupanjski upravni postupak, vezano za žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, osim za smještajne objekte, te vezano za žalbe na rješenja o utvrđivanju uvjeta za pružanje usluga u turizmu, osim za objekte nautičkog turizma; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Uprave; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima iz nadležnosti Službe; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akta iz djelokruga Uprave; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata za djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u donošenju plana upravnog nadzora; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
6.2.1.1. Odjel za upravno-pravne poslove za ugostiteljstvo
6.2.1.2. Odjel za upravno-pravne poslove za usluge u turizmu.
 
6.2.1.1. Odjel za upravno-pravne poslove za ugostiteljstvo
 
Članak 57.
Odjel za upravno-pravne poslove za ugostiteljstvo provodi drugostupanjski upravni postupak, vezano za žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, osim za smještajne objekte; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Odjela; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima iz djelokruga Odjela; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akta iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.2.1.2. Odjel za upravno-pravne poslove za usluge u turizmu
 
Članak 58.
Odjel za upravno-pravne poslove za usluge u turizmu provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju uvjeta za pružanje usluga u turizmu, osim za objekte nautičkog turizma; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Odjela; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima iz djelokruga Odjela; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti i drugih akta iz djelokruga Odjela;vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.2.2. Služba za pravne poslove i upravni nadzor
 
Članak 59.
Služba za pravne poslove i upravni nadzor izrađuje i surađuje u izradi prijedloga potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akata iz djelokruga Uprave; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; predlaže plan upravnog nadzora; provodi upravni nadzor; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Sektora; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
6.2.2.1. Odjel za pravne poslove
6.2.2.2. Odjel za upravni nadzor.
 
6.2.2.1. Odjel za pravne poslove
 
Članak 60.
Odjel za pravne poslove izrađuje i surađuje u izradi prijedloga potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akata iz djelokruga Uprave; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata za djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Službe; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
6.2.2.2. Odjel za upravni nadzor
 
Članak 61.
Odjel za upravni nadzor predlaže plan upravnog nadzora; provodi upravni nadzor; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
7. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FONDOVE EU
 
Članak 62.
Samostalna služba za fondove EU sudjeluje u pripremi strateških programskih dokumenata za korištenje sredstava iz programa EU, pretpristupnih, strukturnih i Kohezijskog fonda EU u dijelu koji se odnosi na turizam; obavlja sve poslove vezane uz pripremu, provedbu, praćenje korištenja i vrednovanje programa i projekata EU namijenjenih turizmu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i EU; središnje je mjesto kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz fondove EU; izvan Ministarstva kontaktira i surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, posebice s onima koji su nadležni za fondove EU, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima; sudjeluje u izradi strateških dokumenata na temelju kojih se koriste sredstva fondova EU, pripremi i provedbi javnih natječaja, ocjeni učinaka i svim drugim aktivnostima kojima koordiniraju ministarstva nadležna za fondove EU, te s tim u svezi sudjeluje u radu međuresornih stručnih skupina; unutar Ministarstva koordinira i surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva po raznim pitanjima u svezi s korištenjem fondova EU; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i provodi politiku korištenja fondova EU za potrebe unaprjeđenja konkurentnosti turističkog sektora imajući u vidu strateške ciljeve razvoja turizma, utvrđujući prije svega prioritetne namjene korištenja sredstava EU za sektor turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u pripremi programa dodjele bespovratnih sredstava za sufinanciranje pripreme projekata, prije svega javne infrastrukture u turizmu kojih su nositelji/investitori gradovi i općine; izgrađuje sustav informiranja i promicanja mogućnosti korištenja sredstava fondova EU u turizmu za njihove potencijalne korisnike u javnom sektoru (jedinice lokalne samouprave) i privatnom sektoru (poduzetnike); daje stručne savjete potencijalnim korisnicima i surađuje s njihovim konzultantima; surađuje sa strukovnim udrugama po raznim pitanjima, a posebno kao partnerima u informiranju poduzetnika o mogućnostima korištenja sredstava fondova EU; sudjeluje u pripremi i provedbi plana stručnog usavršavanja službenika za korištenje fondova EU; za potrebe Ministarstva i ministarstava nadležnih za fondove EU: ustrojava razne evidencije/baze podataka, a prije svega evidenciju svih dokumenata iz svoga djelokruga, te evidenciju projekata kojima su dodijeljena sredstava, sustavno prati i analizira provedbu operativnih programa, natječaja za podnošenje zahtjeva/aplikacije za korištenje sredstava, analizira rezultate natječaja, učinke korištenja sredstava u odnosu na postavljene ciljeve i dr.; priprema interna periodična izvješća o korištenju sredstava fondova EU u sektoru turizma; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
8. SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
 
Članak 63.
Samostalni odjel za odnose s javnošću obavlja poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću; poslove medijskog, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva; poslove pripreme istupa ministra, zamjenika ministra, pomoćnika ministara i drugih djelatnika Ministarstva u javnosti; poslove uređivanja mrežnih stranica (WEB) Ministarstva; poslove uređivanja i izdavanja publikacija Ministarstva i drugih informativnih sadržaja o aktivnostima Ministarstva; poslove suradnje sa Službom za odnose s javnošću u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, osobama ili službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost u Vladinim i nevladinim organizacijama, te druge poslove usmjerene na promidžbu rada pojedinih ustrojstvenih jedinica i Ministarstva u cjelini; obavlja poslove u svezi s izradom prijevoda stručnih materijala i tekstova za potrebe Ministarstva te prevođenjem na sastancima.
 
9. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU
 
Članak 64.
Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u svrhu poboljšanja poslovanja Ministarstva; procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenima s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i operativne planove revizije; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacije i institucija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Samostalnog odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijsku kontrolu, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća toj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.
 
IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
 
Članak 65.
Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar.
Upravama u sastavu Ministarstva upravljaju pomoćnici ministra.
Radom Glavnog tajništva Ministarstva upravlja glavni tajnik Ministarstva.
 
Članak 66.
Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta.
Radom sektora upravlja načelnik sektora.
Radom službe upravlja voditelj službe.
Radom samostalne službe upravlja voditelj samostalne službe.
Radom odjela upravlja voditelj odjela.
Radom samostalnog odjela upravlja voditelj samostalnog odjela.
 
V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA
 
Članak 67.
Poslovi Ministarstva se utvrđuju godišnjim planom rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva.
Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje koje Ministarstvo izrađuje sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.
Godišnji plan rada donosi ministar.
Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.
Godišnji plan rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.
 
VI. RADNO VRIJEME
 
Članak 68.
Tjedno radno vrijeme Ministarstva raspoređuje se u pet radnih dana.
Iznimno, ministar može, ovisno o potrebama određenih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, za te ustrojstvene jedinice, odnosno za pojedine državne službenike i namještenike tih ustrojstvenih jedinica, odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena.
Radno vrijeme u Ministarstvu je u pravilu od 8,30 do 16,30 sati.
Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena.
 
VII. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA
 
Članak 69.
Poslove iz djelokruga Ministarstva, zavisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta u skladu s propisima.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potreban za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 70.
Pitanja od važnosti za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.
Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od važnosti za rad Ministarstva.
Ministar turizma će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, ministar je dužan donijeti rješenja o rasporedu na radna mjesta državnih službenika i namještenika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu toga Pravilnika.
 
Članak 71.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (»Narodne novine«, broj 34/2008).
 
Članak 72.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
 
 
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU TURIZMA
 

 

Redni broj
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice
Broj službenika i namještenika
1.
KABINET MINISTRA
9
2.
GLAVNO TAJNIŠTVO
1
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva
1
2.1.
Služba za ljudske potencijale, za pravne, informatičke i opće poslove, te nabavu
1
2.1.1.
Odjel za ljudske potencijale, pravne poslove i nabavu
6
2.1.2.
Odjel za opće i informatičke poslove
11
2.2.
Služba za proračun i financije
1
2.2.1.
Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove
6
2.2.2.
Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu
3
Glavno tajništvo – ukupno
30
3.
UPRAVA ZA TURISTIČKO TRŽIŠTE I MEĐUNARODNU SURADNJU
- neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave
1
3.1.
Sektor za standarde u turizmu
1
3.1.1.
Služba za kategorizaciju
1
3.1.1.1.
Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«
5
3.1.1.2.
Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma
5
3.1.2.
Služba za kvalitetu i nadzor kategorizacije
8
3.2.
Sektor za međunarodnu suradnju
1
3.2.1.
Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju
1
3.2.1.1.
Odjel za bilateralnu suradnju
4
3.2.1.2.
Odjel za multilateralnu suradnju
4
3.2.2.
Služba za poslove EU i međunarodne fondove i projekte
8
3.3.
Služba za turističko tržište i ljudske potencijale u turizmu
1
3.3.1.
Odjel za turističko tržište
5
3.3.2.
Odjel za ljudske potencijale u turizmu
5
Uprava za turističko tržište i međunarodnu suradnju – ukupno
50
4.
UPRAVA ZA RAZVOJ I KONKURENTNOST TURIZMA
- neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave
1
4.1.
Sektor za strateško planiranje, restrukturiranje turističkoga gospodarstva, razvojne projekte i konkurentnost turizma
1
4.1.1.
Služba za strateško planiranje, konkurentnost i održivi razvoj turizma
1
4.1.1.1.
Odjel za strateško planiranje i konkurentnost turizma
4
4.1.1.2.
Odjel za zaštitu turističke resursne osnove i održivi razvoj
5
4.1.2.
Služba za restrukturiranje turističkoga gospodarstva i razvojne projekte
1
4.1.2.1.
Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva
4
4.1.2.2.
Odjel za strateške razvojne projekte u turizmu
5
4.2.
Sektor za razvoj posebnih oblika turizma te poduzetništva u turizmu
1
4.2.1.
Služba za razvoj posebnih oblika turizma
8
4.2.2.
Služba za razvoj poduzetništva u turizmu
1
4.2.2.1.
Odjel za pripremu, provedbu i evidenciju programa razvoja poduzetništva u turizmu
4
4.2.2.2.
Odjel za financijsko praćenje, nadzor provedbe i analizu učinaka programa razvoja poduzetništva u turizmu
5
4.3.
Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma
1
4.3.1.
Odjel za koncesije
5
4.3.2.
Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma
5
Uprava za razvoj i konkurentnost turizma – ukupno
52
5.
UPRAVA ZA SUSTAV TURISTIČKIH ZAJEDNICA I UPRAVLJANJE TURISTIČKOM DESTINACIJOM
- neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave
1
5.1.
Sektor za nadzor i praćenje sustava turističkih zajednica
1
5.1.1.
Služba za nadzor sustava turističkih zajednica
8
5.1.2.
Služba za praćenje sustava turističkih zajednica
8
5.2.
Sektor za poticanje razvoja sustava upravljanja turističkom destinacijom
1
5.2.1.
Služba za poticanje razvoja novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda turističkih destinacija
1
5.2.1.1.
Odjel za poticanje i praćenje razvoja novih proizvoda turističkih destinacija
4
5.2.1.2.
Odjel za koordinaciju i poticanje suradnje javnog i privatnog sektora
4
5.2.2.
Služba za praćenje aktivnosti turističke promocije
8
Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom – ukupno
36
6.
UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE
- neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave
1
6.1.
Sektor za normativne poslove
1
6.1.1.
Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica
8
6.1.2.
Služba za normativne poslove za usluge u turizmu
8
6.2.
Sektor za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor
1
6.2.1.
Služba za upravno-pravne poslove
1
6.2.1.1.
Odjel za upravno-pravne poslove za ugostiteljstvo
5
6.2.1.2.
Odjel za upravno-pravne poslove za usluge u turizmu
4
6.2.2.
Služba za pravne poslove i upravni nadzor
1
6.2.2.1.
Odjel za pravne poslove
4
6.2.2.2.
Odjel za upravni nadzor
4
Uprava za pravne poslove – ukupno
38
7.
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FONDOVE EU
8
8.
SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
4
9.
SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU
3
MINISTARSTVO TURIZMA – UKUPNO
230