Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), članka 13. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 148/2013) i članka 5. Zakona o turističkoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 19/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 2014. godine donijela

UREDBU O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA TURIZMA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 55/14 i 17/15)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti tih jedinica, način planiranja poslova, radno vrijeme, kao i druga pitanja važna za rad Ministarstva.

Članak 2.
Unutarnje ustrojstvo i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Ministarstva kao i potreban broj državnih službenika i namještenika, uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva:
1. Kabinet ministra
2. Glavno tajništvo
3. Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU
4. Uprava za konkurentnost
5. Uprava za upravljanje turističkom destinacijom
6. Uprava za pravne poslove
7. Samostalni sektor turističke inspekcije
8. Samostalni odjel za provedbu i praćenje strategije razvoja turizma
9. Samostalni odjel za informiranje i održavanje mrežnih stranica
10. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.

III. DJELOKRUG I USTROJSTVO UPRAVNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA U SASTAVU MINISTARSTVA

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.
Kabinet ministra obavlja administrativne, stručne i protokolarne poslove za ministra i zamjenika ministra; poslove u svezi s kontaktom i komunikacijom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti; koordinira poslove sa Samostalnim odjelom za informiranje i održavanje mrežnih stranica; obavlja poslove u svezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte; obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja i druge stručne i administrativne poslove u svezi s ostvarivanjem programa rada i aktivnostima ministra i zamjenika ministra.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 5.
Glavno tajništvo posebna je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, izrađuje nacrte prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući podatke u središnji popis državnih službenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala, obavlja poslove javne nabave, vodi registar ugovora javne nabave, obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja stručne poslove vezane za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte, poslove vezane za informacijsku sigurnost i poslove uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana i izvršenja državnog proračuna, izrađuje financijska i druga izvješća, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, obavlja računovodstvene i druge srodne poslove sukladno posebnim propisima, obavlja poslove uspostave, koordinacije i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.
Za obavljanje poslova Glavnog tajništva, ustrojavaju se:
2.1. Sektor za ljudske potencijale, za pravne poslove i javnu nabavu, te informatičke i opće poslove,
2.2. Služba za proračun i financije.

 
2.1. Sektor za ljudske potencijale, za pravne poslove i javnu nabavu te informatičke i opće poslove

Članak 6.
Sektor za ljudske potencijale, za pravne poslove i javnu nabavu, te informatičke i opće poslove obavlja upravne i stručne poslove u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, brine o upravljanju ljudskim potencijalima Ministarstva i njihovom razvoju. Priprema prijedlog plana prijma u državnu službu, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, priprema rješenja, te obavlja druge pravne i stručne poslove iz područja ljudskih potencijala. Vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i plana izobrazbe za Ministarstvo. Izrađuje odgovore na tužbe u predmetima vezanim za prava službenika, obavlja poslove u vezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, te druge pravne poslove vezane za ljudske potencijale. Obavlja poslove javne nabave za potrebe Ministarstva, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupcima javne nabave za potrebe Ministarstva, prati odvijanje postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim državnim proračunom u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome te obavlja. poslove pisarnice, pismohrane i druge upravno-stručne i administrativne poslove. Obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost, obavlja stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite i druge poslove iz djelokruga rada Sektora.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
2.1.1. Služba za ljudske potencijale, pravne poslove i javnu nabavu,
2.1.2. Služba za informatičke i opće poslove.
 
2.1.1. Služba za ljudske potencijale, pravne poslove i javnu nabavu

Članak 7.
Služba za ljudske potencijale, pravne poslove i javnu nabavu provodi zakone i druge propise iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, prati i provodi mjere upravljanja i razvoja ljudskim potencijalima Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak, te priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, priprema ugovore o radu i druge ugovore iz svojega djelokruga, priprema prijedlog plana prijma, te u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose provodi postupak prijma u državnu službu, izrađuje stručne podloge za poslove upravljanja, razvoja i stručnog usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, prati statusna stanja državnih dužnosnika, prati rad državnih službenika i namještenika te napredovanje i promicanje u državnoj službi, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva, priprema mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, vodi očevidnik državnih službenika i namještenika i druge evidencije službenika i namještenika; izrađuje i sudjeluje u izradi Nacrta prijedloga uredbe o unutarnjem ustroju Ministarstva i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, obavlja poslove u svezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnost, obavlja poslove u svezi sa žalbama o kojima rješava Odbor za državnu službu, daje očitovanja, poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Službe, predlaže, ustrojava i vodi druge evidencije iz svojega djelokruga, izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano, priprema podatke iz svoje nadležnosti za stručne podloge za izradu strategija, programa i planova Ministarstva; izrađuje provedbene propise vezane za uporabu klasifikacijskih oznaka, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe, vodi evidencije i brine o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva; vodi i ažurira dokumentaciju o nekretninama, vodi očevidnik nekretnina, pribavlja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i stanova za državne dužnosnike; izrađuje objedinjeni plan nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, priprema i provodi sve postupke nabave za potrebe cijelog Ministarstva u suradnji s imenovanim stručnim povjerenstvima; definira načine, procedure i predmete nabave sukladno propisima koji reguliraju javnu nabavu; ovisno o predmetu nabave priprema i izrađuje dokumentaciju za provođenje postupaka nabave; obavlja administrativne i stručne poslove vezane za pripremu postupaka javne nabave i obrađuje dostavljene ponude u postupcima javne nabave, obavlja poslove odabira postupka javne nabave, priprema odluke i provodi objave i pozive za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, određuje uvjete nabave i ugovaranja s obzirom na predmet nabave, priprema dokumentaciju za nadmetanje, prima ponude i provodi postupak javnog otvaranja ponuda, provodi postupak pregleda, ocjene i analize ponuda, provjerava računsku točnost ponuda, priprema upute, obrasce i smjernice za provedbu postupaka nadmetanja sukladno propisima o javnoj nabavi vodi brigu da se nabava odvija sukladno državnom proračunu i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene, definira komercijalne i obvezno-pravne odnose Ministarstva i pravnih subjekata, te fizičkih osoba iz djelokruga rada Službe; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, prati izvršenje ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sukladno propisima koji reguliraju javnu nabavu vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma s redovnim ažuriranjem podataka; vodi skladišno poslovanje potrošnog materijala i sitnog inventara, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
2.1.2. Služba za informatičke i opće poslove

Članak 8.
Služba za informatičke i opće poslove obavlja informatičke poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove koji se odnose na pripremu podataka i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, koordinira i provodi plan razvoja primjene informacijske tehnologije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu; provodi planiranje, organiziranje, nabavu i implementaciju informatičke strojne i programske opreme, brine za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na internet; sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, sudjeluje u projektima povezivanja aplikacijskih sustava između tijela državne uprave, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke opreme, brine za sigurnosti informatičkog sustava u suradnji sa savjetnikom za informacijsku sigurnost, brine se za održavanje strojne i programske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi informatičke izobrazbe korisnika, prati korištenje informatičke opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unaprjeđenja; obavlja administrativne i tehničke poslove vezane za primitak i raspoređivanje pošte, vođenje urudžbenog zapisnika i upisnika predmeta upravnog postupka, internu dostavu, otpremu pošte, stručne i tehničke poslove koji se odnose na pismohranu i čuvanje registraturne građe, te druge upravno-stručne i administrativne poslove pisarnice i pismohrane; stručne poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite; vođenje očevidnika o ozljedi na radu; vođenje evidencija o ugovorima i policama osiguranja službenika i namještenika; poslove iz područja obrane iz nadležnosti Ministarstva u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti, te u situacijama katastrofa i kriza; obavlja poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila i opreme, organizaciju prijevoza državnih dužnosnika Ministarstva, vodi propisane evidencije o korištenju i održavanju službenih vozila, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Služba za proračun i financije

Članak 9.
Služba za proračun i financije obavlja stručne poslove vezane za pripremu i izradu državnog proračuna sukladno zakonskim propisima i smjernicama, daje obrazloženje financijskog plana u djelokrugu Ministarstva, sukladno Zakonu o proračunu, smjernicama Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama, prikuplja, obrađuje i analizira financijske pokazatelje poslovanja, pruža stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s planiranjem i trošenjem sredstava, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, donosi dinamički plan izvršavanja državnog proračuna za Ministarstvo, obavlja administrativne poslove u svezi s izvršavanjem državnog proračuna; sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici, organizira i koordinira rad na izradi strateškog plana za trogodišnje razdoblje, godišnjih planova potrebnih financijskih sredstava, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice; evidentira naplatu prihoda prema izvorima financiranja i korištenje sredstava za pokriće planiranih rashoda, kontrolira naplatu i korištenje sredstava od vlastitih prihoda i analizira financijske pokazatelje.
Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća; obavlja poslove planiranja i plaćanja na osnovi projekata financiranih iz fondova Europske unije, obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i izvan radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza, brine o rokovima i obavlja plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, izrađuje preglede po vrstama troškova, sukladno propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog i računovodstvenog praćenja sredstava koja se odnose na projekte vezane uz financiranje iz fondova Europske unije, pruža potporu ustrojstvenim jedinicama u čijoj su nadležnosti razvojni projekti financirani sredstvima fondova Europske unije u dijelu pripreme metodologije i modela financiranja, planiranja i praćenja tijeka financiranja; prati postupak ugovaranja i povlačenja sredstava iz vanjskih izvora i plaćanja iz državnog proračuna; sudjeluje u poslovima ustrojavanja sustava praćenja tijeka financijskih sredstava, koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola te je usmjerena na uspostavljanje unutarnjih kontrola i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, s ciljem izvršavanja poslova iz nadležnosti rada Ministarstva; ukazuje na nedostatke, inicira i sudjeluje u implementaciji mjera za otklanjanje utvrđenih manjkavosti sustava, inicira i izrađuje smjernice i druge provedbene upute o postupanju kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja i izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijske dokumentacije, internog izvješćivanja o izvršavanju proračunskih sredstava, ostvarenim ciljevima Ministarstva, rizicima i drugo; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova Službe ustrojavaju se:
2.2.1. Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove,
2.2.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu.


2.2.1. Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove

Članak 10.
Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove obavlja stručne poslove vezane za pripremu i izradu državnog proračuna sukladno zakonskim propisima, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih uprava, sukladno zakonskim propisima služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, kontrolira ispravnost dokumentacije za unos u sustav Državne riznice, kontrolira, evidentira i knjiži ovjerenu računovodstvenu dokumentaciju u poslovne knjige Ministarstva, usklađuje stanja na knjigovodstvenim karticama, prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, usklađuje obveze i potraživanja s poslovnim partnerima, obavlja rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima, usklađenima s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama. Ispostavlja račune za koncesijsku naknadu sukladno Zakonu, te kontrolira uplatu koncesijskih naknada, ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice, prati uplate, surađuje s Ministarstvom financija u svezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u svezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modelom plaćanja kroz sustav riznice; obavlja poslove plaćanja koja se odnose na projekte koji se financiraju sredstvima iz fondova Europske unije. U okviru svoje nadležnosti također obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, obavlja kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara; izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog i računovodstvenog praćenja sredstava koja se odnose na projekte vezane uz financiranje iz fondova Europske unije, provodi formalne, suštinske i računske kontrole ispravnosti dokumentacije i redoslijed procedura propisanih od međunarodnih financijskih institucija i tijela Europske unije, sudjeluje u pripremi financijskih izvješća za davatelje financijskih sredstava uz nadležne ustrojstvene jedinice na temelju podataka proizašlih iz računovodstvenog sustava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 11.
2.2.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu
Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu; koordinira izradu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, sudjeluje i pomaže čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima poslovanja Ministarstva; usmjeren je na uspostavljanje unutarnje kontrole i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima u svrhu izvršavanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole; koordinira razvoj financijskog upravljanja i pruža potporu ostalim čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u razvoju financijskog upravljanja u cijeloj organizaciji; u suradnji s čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica osmišljava razvoj prethodnih i naknadnih kontrola u procesima planiranja, realizacije i praćenje realizacije proračunskih sredstava; po potrebi inicira izradu internih akata kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa/projekata, praćenja realizacije programa/projekata, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstva i o ostvarenim ciljevima; u suradnji s ostalim čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica potiče razvoj računovodstvenih sustava, odnosno pruža potporu čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u osmišljavanju evidencija o troškovima i drugim relevantnim financijskim informacijama, kao i o sadržaju i strukturi internih izvješća za potrebe pravovremenog i učinkovitog financijskog upravljanja; ukazuje na nedostatke; inicira mjere za otklanjanje nedostataka; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijsku kontrolu, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM, MEĐUNARODNU SURADNJU I EU

Članak 12.
Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU izrađuje standarde i provodi kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata u neposrednom postupku; provodi postupak kategorizacije objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene standarda i provedbe propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji uredima državne uprave u županijama; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i ostalih propisa.
Predlaže politiku razvoja međunarodne suradnje i suradnje s Europskom unijom te mjere za njezino unaprjeđenje; koordinira s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sve aktivnosti vezane uz sveukupnu međunarodnu suradnju, osobito uz europske poslove; predlaže politiku razvoja bilateralne i multilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje, predlaže sadržaj ugovora o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih ugovora, analizira i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu Svjetske turističke organizacije; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu ostalih međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; zaprima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; Uprava je središnje mjesto kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove i međunarodne fondove i projekte; prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne posebne programe Europske unije; koordinira s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva aktivnosti vezane uz cjelokupnu suradnju s Europskom unijom; prati uvjete dolaska stranih turista, prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; sudjeluje u pripremi i radu svih međunarodnih sastanaka, stručnih skupova i posjeta; vodi baze podataka relevantne za međunarodnu suradnju i europske poslove; sudjeluje u pripremi strateških programskih dokumenata za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na turizam; osigurava uvjete i ispunjava ulogu i zadatke Ministarstva kao Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali« u dijelu koji se odnosi na razvijanje centara kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu i socijalnog turizma; Uprava, u dijelu u kojem obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali«, surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i navedenog Operativnog programa; mjesto je kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz fondove Europske unije; izvan Ministarstva kontaktira i surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, posebice s onima koji su nadležni za fondove Europske unije, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima; sudjeluje u izradi strateških dokumenata na temelju kojih se koriste sredstva fondova Europske unije, pripremi i provedbi javnih natječaja, ocjeni učinaka i svim drugim aktivnostima kojima koordiniraju ministarstva nadležna za fondove Europske unije, te s tim u svezi sudjeluje u radu međuresornih stručnih skupina; prati i druge fondove – Europske i međunarodne izvore financiranja i poduzima aktivnosti za korištenje tih sredstava u svrhu podizanja konkurentnosti turizma i ugostiteljstva. Sudjeluje u definiranju tržišne turističke politike i mjera za njeno provođenje; sudjeluje u koordiniranju mjere i aktivnosti javnog, privatnog i civilnog sektora na pripremi turističke godine; sudjeluje u praćenju i analiziranju djelovanja instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; prati i analizira kretanje zaposlenosti i poduzima mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; izrađuje, provodi i prati Program obrazovanja i obuke kadrova u turizmu; surađuje sa strukovnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike; predlaže i provodi programe poticaja za jačanje strukovnih udruga u ugostiteljstvu i turizmu i za jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u ugostiteljstvu i turizmu, te za podizanje razine sigurnosti domaćih i stranih turista; sustavno prati i analizira provedbu programa, analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; prati, prikuplja i obrađuje statističke i druge relevantne podatke o osnovnim pokazateljima, kretanjima i stanju u turizmu u Republici Hrvatskoj i na međunarodnom tržištu; formira relevantne baze podataka; sudjeluje u izradi brošura, informativnih letaka, te izrađuje druge oblike statističkih izvješća i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; sudjeluje u provedbi mjera strategije razvoja turizma; izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaje; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Uprave; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
3.1. Sektor za upravljanje kvalitetom,
3.2. Sektor za međunarodnu suradnju, poslove s Europskom unijom i projekte,
3.3. Sektor za konkurentnost ljudskih potencijala u turizmu kroz EU fondove.


3.1. Sektor za upravljanje kvalitetom

Članak 13.
Sektor za upravljanje kvalitetom izrađuje standarde i provodi kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata u neposrednom postupku; provodi postupak kategorizacije, postupak za dodjelu posebne oznake i oznake kvalitete objekata; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene standarda i provedbe propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; prati stanje kategoriziranih objekata; prati međunarodne standarde i propise konkurentskih turističkih zemalja o razvrstavanju i kategorizaciji; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji uredima državne uprave u županijama; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u izradi zakona i ostalih propisa; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
3.1.1. Služba za standarde i kategorizaciju,
3.1.2. Služba za kvalitetu i nadzor kategorizacije.

3.1.1. Služba za standarde i kategorizaciju

Članak 14.
Služba za standarde i kategorizaciju sudjeluje u izradi i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata i posebne oznake u neposrednom postupku; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; u neposrednom postupku kategorizacije daje stručna mišljenja i surađuje s nadležnim uredima državne uprave u županijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svojega djelokruga; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
3.1.1.1. Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«,
3.1.1.2. Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma.
3.1.1.1. Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«
Članak 15.
Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli« sudjeluje u izradi i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata i posebne oznake u neposrednom postupku; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; u neposrednom postupku kategorizacije daje stručna mišljenja i surađuje s nadležnim uredima državne uprave u županijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupina: »Hoteli«; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svojeg djelokruga; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.1.2. Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma

Članak 16.
Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma sudjeluje u izradi i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata u neposrednom postupku; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; u neposrednom postupku kategorizacije daje stručna mišljenja i surađuje s nadležnim uredima državne uprave u županijama; prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje periodične izvještaje i analize iz svojeg djelokruga; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.1.2. Služba za kvalitetu i nadzor kategorizacije

Članak 17.
Služba za kvalitetu i nadzor kategorizacije sudjeluje u izradi propisa i provodi postupak za dodjelu oznake kvalitete; prati tehničke i druge standarde i oznaku kvalitete; predlaže mjere za unaprjeđivanje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluge; prati međunarodne propise i propise konkurentskih turističkih zemalja s područja kvalitete; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima kvalitete; provodi propise o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim oznakama ugostiteljskih objekata u neposrednom postupku; provodi prvostupanjski upravni postupak, vezano uz razvrstavanje, kategorizaciju i dodjelu oznake kvalitete, ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; izrađuje preglede, analize i različita izvješća iz svojega djelokruga; provodi prvostupanjski upravni postupak, vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u izradi propisa kojima se uređuju pitanja organizacije i obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji; izrađuje zaključke, rješenja i ostale akte, vezano uz postupak kategorizacije; obavlja pripremu očevida; izrađuje preglede, analize i različita izvješća iz svojega djelokruga; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
3.1.2.1. Odjel za kvalitetu,
3.1.2.2. Odjel za nadzor kategorizacije.

3.1.2.1. Odjel za kvalitetu

Članak 18.
Odjel za kvalitetu sudjeluje u izradi propisa i provodi postupak za dodjelu oznake kvalitete; prati tehničke i druge standarde i oznaku kvalitete; predlaže mjere za unaprjeđivanje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda i kvalitete usluge; prati međunarodne propise i propise konkurentskih turističkih zemalja s područja kvalitete; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima kvalitete; provodi propise o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim oznakama ugostiteljskih objekata u neposrednom postupku.

3.1.2.2. Odjel za nadzor kategorizacije

Članak 19.
Odjel za nadzor kategorizacije provodi prvostupanjski upravni postupak, vezano uz razvrstavanje, kategorizaciju i dodjelu oznake kvalitete, ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«; sudjeluje u izradi zaključaka, rješenja i drugih akata vezano uz postupak kategorizacije; izrađuje preglede, analize i različita izvješća iz svojega djelokruga; provodi prvostupanjski upravni postupak, vezano uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata iz skupina: »Hoteli«, »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« i »Luke nautičkog turizma« iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u izradi propisa kojima se uređuju pitanja organizacije i obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti; vodi upisnik ugostiteljskih i turističkih objekata koje kategorizira Ministarstvo; vodi evidenciju kategoriziranih objekata koje kategorizira Ministarstvo, po vrstama i kategorijama; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u pitanjima primjene i provedbe propisa o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji; izrađuje zaključke, rješenja i ostale akte, vezano uz postupak kategorizacije; obavlja pripremu očevida; izrađuje preglede, analize i različita izvješća iz svojega djelokruga; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.2. Sektor za međunarodnu suradnju, poslove s Europskom unijom i projekte

Članak 20.
Sektor za međunarodnu suradnju, poslove s Europskom unijom i projekte sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u provedbi strategije razvoja; prati i analizira globalna kretanja turističkih tokova na domaćem i stranom tržištu; prati i analizira tržišnu konkurentnost domaće turističke ponude u odnosu na konkurentske zemlje; prati i analizira faktore i razvoj turističke ponude i potražnje na međunarodnom tržištu; predlaže politiku razvoja međunarodne suradnje i suradnje s Europskom unijom te mjere za njezino unaprjeđenje; koordinira s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sve aktivnosti vezane uz sveukupnu međunarodnu suradnju, osobito uz europske poslove; predlaže aktivnosti i redovito sudjeluje u radu Svjetske turističke organizacije (UNWTO) i ostalih međunarodnih organizacija i partnerstava kao i regionalnih asocijacija i inicijativa u turizmu; prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije. Sektor je mjesto kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz europske poslove; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; u svom radu redovno surađuje s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova; izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Sektor prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne programe Europske unije; sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje dijelove strateških dokumenata na temelju kojih se koriste europski strukturni i investicijski fondovi, u dijelu koji se odnosi na turizam; mjesto je kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz fondove Europske unije; usko surađuje sa Sektorom za konkurentnost ljudskih potencijala u turizmu kroz fondove Europske unije; izvan Ministarstva kontaktira i surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, posebice s onima koji su nadležni za fondove Europske unije, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja, ocjeni učinaka i svim drugim aktivnostima kojima koordiniraju ministarstva nadležna za fondove Europske unije, te s tim u svezi sudjeluje u radu međuresornih stručnih skupina.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
3.2.1. Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju,
3.2.2. Služba za poslove s Europskom unijom i projekte.


3.2.1. Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju

Članak 21.
Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju vodi sve poslove bilateralne i multilateralne suradnje Ministarstva; predlaže politiku njihovog razvoja i mjere za njihovo unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih akata, analizira ih i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže i organizira sazivanje mješovitih radnih sastanaka temeljem bilateralnih, odnosno multilateralnih ugovora, sporazuma i memoranduma; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija, inicijativa i udruženja; prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije; organizira međunarodne skupove, sastanke, posjete, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora, osobito u pripremi stručnih podloga, sudjelovanja u organizaciji međunarodnih tematskih skupova i sastanaka; surađuje s drugim tijelima državne uprave vezano uz poslove bilateralne i multilateralne suradnje; sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih gospodarskih odbora koji uključuju turizam; aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, prati susrete unutar Ministarstva turizma s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice, te o njima redovno vodi bilješke; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim i multilateralnim ugovorima/sporazumima iz područja turizma, te stranoj stručnoj literaturi na temu turizma s međunarodnih skupova, odnosno izdanja međunarodnih i regionalnih organizacija; prati uvjete dolaska stranih turista; prati međunarodne propise drugih zemalja koji reguliraju turističke tokove; prati i prikuplja zakonske i druge međunarodne propise, kao i propise drugih zemalja koji reguliraju sektor turizma; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
3.2.1.1. Odjel za bilateralnu suradnju,
3.2.1.2. Odjel za multilateralnu suradnju.

3.2.1.1. Odjel za bilateralnu suradnju

Članak 22.
Odjel za bilateralnu suradnju predlaže politiku razvoja bilateralne suradnju i mjere za njezino unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj suradnji i njihovu provedbu te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; predlaže i organizira sazivanje mješovitih radnih sastanaka temeljem bilateralnih ugovora, sporazuma i memoranduma; predlaže ostale aktivnosti s ciljem poticanja daljnjeg razvoja suradnje između država; redovno prati kretanja i trendove na području turizma drugih zemalja; ažurira podatke iz područja turizma drugih zemalja (pokazatelje, izmjene strukture vlasti, promjene tijela nadležnih za turizam i sl.); aktivno prati bilješke iz diplomatsko- konzularnih predstavništava Republike Hrvatske i unosi relevantne informacije u interne bilješke i dokumente; prati susrete unutar Ministarstva s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice, te o njima redovno vodi bilješke; dostavlja bilješke iz svoga djelokruga rada unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, odnosno Ministarstvu vanjskih i europskih poslova; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim ugovorima, sporazumima odnosno memorandumima iz područja turizma; prati uvjete dolaska stranih turista i međunarodne propise drugih zemalja koji reguliraju turističke tokove; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2.1.2. Odjel za multilateralnu suradnju

Članak 23.
Odjel za multilateralnu suradnju predlaže politiku multilateralne suradnje i mjere za njezino unaprjeđenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma i drugih akata iz područja multilateralne suradnje te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; predlaže aktivnosti i sudjeluje u provedbi multilateralnih ugovora, sporazuma i drugih međunarodnih akata; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija, inicijativa i udruženja (Jadransko-jonska inicijativa, Srednjeeuropska inicijativa /SEI/, Unija za Mediteran itd.); prati i analizira utjecaj međunarodnih turističkih organizacija na razvoj turizma; prikuplja i priprema materijale (i upitnike) za međunarodne organizacije, te organizira međunarodne skupove, sastanke, posjet, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, osobito u pripremi stručnih podloga, sudjelovanja u organizaciji međunarodnih tematskih skupova i sastanaka; vodi baze podataka o potpisanim multilateralnim ugovorima, sporazumima i drugim međunarodnim aktima iz područja turizma, te strane stručne literature na temu turizma s međunarodnih skupova, odnosno izdanja međunarodnih i regionalnih organizacija, kao što su npr. UNWTO, Radna zajednica Alpe-Jadran, Jadransko-jonska inicijativa i sl.; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.2.2. Služba za poslove s Europskom unijom i projekte

Članak 24.
Služba za poslove s Europskom unijom i projekte je središnje mjesto kontakta i koordinacije za sve poslove s Europskom unijom; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; koordinira sve aktivnosti vezane uz poslove i cjelokupnu suradnju s Europskom unijom na razini Ministarstva, i dostavlja podatke o provedbi pojedinih mjera drugim tijelima državne uprave; usko surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva kao i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora radi prikupljanja relevantnih mišljenja, analiza, izvješća koja se dostavljaju tijelima Europske unije; prati javne rasprave i donošenje direktiva na razini Europske unije s utjecajem na turizam i s njima upoznaje sve ustrojstvene jedinice Ministarstva; sudjeluje u pripremi i dostavi dokumenata Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, kao i u radu Savjetodavnog odbora za turizam Europske komisije, Europskog turističkog foruma, te ostalih stručnih skupova koji se organiziraju u Europskoj uniji na temu turizma; redovito izvještava hrvatsku javnost o glavnim događanjima vezanima uz turizam; prati politike i uvjete financiranja za područje turizma iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne programe Europske unije; predstavlja Ministarstvo u zajedničkim odborima za praćenje programa Europske unije; sudjeluje u pripremi strateških programskih dokumenata za provedbu europskih strukturnih i investicijski fondova u djelu koji se odnose na turizam; osigurava uvjete i ispunjava ulogu i zadatke Ministarstva kao Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali« u dijelu koji se odnosi na turizam; obavlja sve poslove vezane uz pripremu, provedbu, praćenje korištenja i vrednovanje programa i projekata Europske unije namijenjenih turizmu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije; mjesto je kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz fondove Europske unije; izvan Ministarstva kontaktira i surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, posebice s onima koji su nadležni za fondove Europske unije; partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja, ocjeni učinaka i svim drugim aktivnostima kojima koordiniraju ministarstva nadležna za fondove Europske unije; te s tim u svezi sudjeluje u radu međuresornih stručnih skupina; unutar Ministarstva koordinira i surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi s korištenjem fondova Europske unije; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i provodi politiku korištenja fondova Europske unije za potrebe unaprjeđenja konkurentnosti turističkog sektora imajući u vidu strateške ciljeve razvoja turizma, utvrđujući prije svega prioritetne namjene korištenja sredstava Europske unije za sektor turizma; izgrađuje sustav informiranja i promicanja mogućnosti korištenja sredstava fondova Europske unije u turizmu za njihove potencijalne korisnike u javnom sektoru (jedinice lokalne samouprave) i privatnom sektoru (poduzetnike); daje stručne savjete potencijalnim korisnicima i surađuje s njihovim konzultantima; surađuje sa strukovnim udrugama kao partnerima u informiranju poduzetnika o mogućnostima korištenja sredstava fondova Europske unije; sudjeluje u pripremi i provedbi plana stručnog usavršavanja službenika za korištenje fondova Europske unije; za potrebe Ministarstva i ministarstava nadležnih za fondove Europske unije; priprema interna periodična izvješća o korištenju sredstava fondova Europske unije u sektoru turizma; pruža stručnu pomoć i koordinira pripremu projektnih prijedloga u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; kandidira projektne prijedloge Ministarstva na javne pozive za dodjelu sredstava iz stranih izvora; sudjeluje u pripremanju stručnih podloga za pripremu nacionalnih dokumenata kao podloga za korištenje međunarodnih fondova i sudjelovanje u međunarodnim projektima; ocjenjuje zahtjeve za partnerstvom i/ili podrškom projektima drugih domaćih i inozemnih subjekata, te za njih priprema mišljenja i pisma potpore; aktivno sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata te pri tome surađuje i s drugim tijelima državne uprave, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima javne vlasti na regionalnoj i lokalnoj razini, razvojnim agencijama, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i drugim dionicima; sustavno komunicira s korisnicima međunarodnih izvora financiranja na svim razinama; izrađuje analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
3.2.2.1. Odjel za poslove s Europskom unijom,
3.2.2.2. Odjel za programe i projekte ESI i drugih fondova.
 
3.2.2.1. Odjel za poslove s Europskom unijom

Članak 25.
Odjel za poslove s Europskom unijom, koordinira sve poslove s Europskom unijom; prati, analizira i sudjeluje u izradi materijala i provedbi aktivnosti vezanih za suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i drugim europskim organizacijama i asocijacijama; koordinira sve aktivnosti vezane uz poslove i cjelokupnu suradnju s Europskom unijom na razini Ministarstva, i dostavlja podatke o provedbi pojedinih mjera drugim tijelima državne uprave; zaprima sve dokumente za rasprave u okviru raznih tijela Europske unije i prosljeđuje ih nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na daljnje postupanje; usko surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva kao i ostalim predstavnicima javnog, ali i privatnog sektora radi prikupljanja relevantnih mišljenja, analiza, izvješća koja se dostavljaju tijelima Europske unije; prati javne rasprave i donošenje direktiva na razini Europske unije s utjecajem na turizam; sudjeluje u pripremi i dostavi dokumenata Europskoj komisiji i pojedinim tijelima Europske unije, kao i u radu Savjetodavnog odbora za turizam Europske komisije, Europskog turističkog foruma, te ostalih stručnih skupova koji se organiziraju u Europskoj uniji na temu turizma; koordinira aktivnosti vezane uz poslove i cjelokupnu suradnju s Europskom unijom na razini Ministarstva i dostavlja podatke o provedbi pojedinih mjera drugim tijelima državne uprave; sudjeluje u aktivnostima vezano za praćenje, usporedbu i prilagodbu novih mjera Europske unije vezanih uz turizam; vodi baze podataka europskih direktiva i smjernica s neposrednim ili posrednim obavezama za turizam, o promjenama o kojima se izvještava ostale/nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva, kao i svi zainteresirani dionici u turizmu; redovito izvještava hrvatsku javnost o glavnim događanjima vezanima uz turizam (stručni skupovi, rasprave); obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.2.2.2. Odjel za programe i projekte ESI i drugih fondova

Članak 26.
Odjel za programe i projekte ESI i drugih fondova prati politike i uvjete financiranja za područje turizma iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne programe Europske unije; predstavlja Ministarstvo u zajedničkim odborima za praćenje programa Europske unije; sudjeluje u pripremi strateških programskih dokumenata za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na turizam; obavlja sve poslove vezane uz pripremu, provedbu, praćenje korištenja i vrednovanje programa i projekata Europske unije namijenjenih turizmu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije; mjesto je kontakta i koordinacije sveukupnih aktivnosti Ministarstva vezanih uz fondove Europske unije; izvan Ministarstva kontaktira i surađuje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, posebice s onima koji su nadležni za fondove Europske unije, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja, ocjeni učinaka i svim drugim aktivnostima kojima koordiniraju ministarstva nadležna za fondove Europske unije, te s tim u svezi sudjeluje u radu međuresornih stručnih skupina; unutar Ministarstva koordinira i surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva po raznim pitanjima u svezi s korištenjem fondova Europske unije; sudjeluje u pratećim aktivnostima na prijavi projektnih prijedloga Ministarstva na javne pozive za dodjelu sredstava iz međunarodnih izvora; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama utvrđuje i provodi politiku korištenja fondova Europske unije za potrebe unaprjeđenja konkurentnosti turističkog sektora imajući u vidu strateške ciljeve razvoja turizma, utvrđujući prije svega prioritetne namjene korištenja sredstava Europske unije za sektor turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u pripremi programa dodjele bespovratnih sredstava za sufinanciranje pripreme projekata, prije svega javne infrastrukture u turizmu kojih su nositelji/investitori gradovi i općine; izgrađuje sustav informiranja i promicanja mogućnosti korištenja sredstava fondova Europske unije u turizmu za njihove potencijalne korisnike u javnom sektoru (jedinice lokalne samouprave) i privatnom sektoru (poduzetnike); daje stručne savjete potencijalnim korisnicima i surađuje s njihovim konzultantima; surađuje sa strukovnim udrugama po raznim pitanjima, a posebno kao partnerima u informiranju poduzetnika o mogućnostima korištenja sredstava fondova Europske unije; sudjeluje u pripremi i provedbi plana stručnog usavršavanja službenika za korištenje fondova Europske unije; za potrebe Ministarstva i ministarstava nadležnih za fondove Europske unije: ustrojava evidencije/baze podataka svih dokumenata iz svoga djelokruga, te evidenciju projekata kojima su dodijeljena sredstava, sustavno prati i analizira provedbu operativnih programa, natječaja za podnošenje zahtjeva/aplikacije za korištenje sredstava, analizira rezultate natječaja, učinke korištenja sredstava u odnosu na postavljene ciljeve; priprema interna periodična izvješća o korištenju sredstava fondova Europske unije u sektoru turizma; pruža stručnu pomoć i koordinira pripremu projektnih prijedloga u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u pratećim aktivnostima na prijavi projektnih prijedloga Ministarstva na javne pozive za dodjelu sredstava iz međunarodnih izvora; kandidira projektne prijedloge Ministarstva na javne pozive za dodjelu sredstava iz stranih izvora; sudjeluje u pripremanju stručnih podloga za pripremu nacionalnih dokumenata kao podloga za korištenje međunarodnih fondova i sudjelovanje u međunarodnim projektima; ocjenjuje zahtjeve za partnerstvom i/ili podrškom projektima drugih domaćih i inozemnih subjekata, te za njih priprema mišljenja i pisma potpore; aktivno sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata te pri tome surađuje i s drugim tijelima državne uprave, partnerskim vijećima statističkih regija, tijelima javne vlasti na regionalnoj i lokalnoj razini, razvojnim agencijama, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i drugim dionicima; pribavlja potrebnu dokumentaciju za ocjenu zahtjeva za partnerstvom i/ili podrškom projektima od predlagatelja; sustavno komunicira s korisnicima međunarodnih izvora financiranja na svim razinama; redovito izvještava hrvatsku javnost o međunarodnim projektima i programima vezanim za turizam; vodi bazu podataka o svim projektima s područja turizma, financiranim iz inozemnih izvora uključujući stanje kandidiranih i izvođenih projekata, načina financiranja i sufinanciranja; izrađuje upute, analize i izvještaje; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
3.3. Sektor za konkurentnost ljudskih potencijala u turizmu kroz EU fondove

Članak 27.
Sektor za konkurentnost ljudskih potencijala u turizmu kroz EU fondove osigurava uvjete i ispunjava ulogu i zadatke Ministarstva kao Posredničkog tijela razine 1 za Europski socijalni fond u dijelu koji se odnosi na razvijanje centara kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu i socijalnog turizma; obavlja poslove izrade strateških, programskih i operativnih dokumenata u vezi s korištenjem sredstava Europskog socijalnog fonda u području razvoja ljudskih potencijala za turizam i socijalnog uključivanja kroz turizam (Turizam za sve); surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja partnerskog sporazuma i operativnog programa; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi; sudjeluje u radu Odbora za praćenje; sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje dijelove operativnog programa i partnerskog sporazuma; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava osim kod projekata za koje financiranje osiguravaju druga sektorski nadležna tijela; izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata, u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013; izrađuje upute za prijavitelje; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata; dostavlja tijelu zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih osim kod projekata za koje financiranje iz javnih sredstava osiguravaju druga sektorski nadležna tijela; osigurava povrat nenamjenski utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka operativnog programa; određuje osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju u mrežu za informiranje i komunikaciju koja je u svom radu odgovorna službeniku za informiranje i komunikaciju za ESI fondove te o tome obavještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo; u skladu s komunikacijskom strategijom za operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo; po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnog programa; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; ako je ujedno i korisnik u okviru operativnog programa, Ministarstvo osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje sektorske analize i utvrđuje programske prioritete za projektne cikluse korištenja sredstava; obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje i upravljanje proračunom iz pristupne pomoći i strukturnih fondova te osigurava provedbu naknade sredstava; Sektor aktivno surađuje s tijelima i institucijama nadležnima za obrazovanje i edukaciju kao i s obrazovnim institucijama radi usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; surađuje s gospodarskim subjektima i komorama u području obrazovanja i obuke kadrova u turizmu; surađuje s međunarodnim institucijama na projektima obrazovanja kadrova u turizmu; prati i analizira kretanje zaposlenosti i odgovarajuće osposobljenosti u odnosu na potrebe turističkog tržišta; predlaže mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; prati, prikuplja i obrađuje statističke i druge relevantne podatke o osnovnim pokazateljima, kretanjima i stanju u turizmu u Republici Hrvatskoj i na međunarodnom tržištu; formira baze podataka relevantne za pripremu i provedbu Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali« u dijelu nadležnosti Ministarstva; surađuje s drugim institucijama nadležnim za tematska područja jačanja ljudskih potencijala i socijalnog turizma; surađuje sa stručnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike s naglaskom na jačanje ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu; sudjeluje u planiranju državnog proračuna; sudjeluje u izradi procesa rada i prati njihovu provedbu, planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke Sektora, izrađuje izvješća iz područja rada te postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
3.3.1. Služba za pripremu i provedbu programa i projekata iz fondova EU,
3.3.2. Služba za nadzor i koordinaciju sustava.
 
3.3.1. Služba za pripremu i provedbu programa i projekata iz fondova EU

Članak 28.
Služba za pripremu i provedbu programa i projekata iz fondova EU obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih programa za korištenje sredstava strukturnih fondova u području razvoja ljudskih potencijala za turizam, socijalnog uključivanja kroz turizam (Turizam za sve); u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva, te drugim državnim i javnim tijelima i ustanovama i organizacijama civilnoga društva sudjeluje u izradi strateških i operativnih dokumenata za korištenje strukturnih fondova Europske unije; surađuje s upravljačkim tijelom na izradi strategije organizacijskog razvoja kao i na drugom poslovima vezanim uz pripremu i provedbu programa i projekata iz fondova Europske unije; s drugim tijelima sudjeluje u pripremi i provođenju mjera informiranja i komunikacije s naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
3.3.1.1. Odjel za pripremu programa i projekata iz fondova EU,
3.3.1.2. Odjel za provedbu programa i projekata iz fondova EU.
 
3.3.1.1. Odjel za pripremu programa i projekata iz fondova EU

Članak 29.
Odjel za pripremu programa i projekata iz fondova EU obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih programa za korištenje sredstava strukturnih fondova u području jačanja ljudskih potencijala u turizmu i socijalnog turizma, tehničke pomoći; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama unutar Službe, Ministarstva te drugim državnim i javnim tijelima i ustanovama i organizacijama civilnoga društva priprema strateške, programske i operativne dokumente za korištenje strukturnih fondova; s drugim tijelima sudjeluje u pripremi i provođenju komunikacijskih akcijskih planova; provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima i sudjeluje u informiranju potencijalnih prijavitelja o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava; provodi javne partnerske konzultacije; utvrđuje planirane krajnje korisnike i priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere te isti podnosi Upravljačkom tijelu na provjeru; inicira i razvija strateške projekte, što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva operativnog programa; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu; koordinira pripremu baze projekata i pruža stručnu podršku korisničkim institucijama u pripremi projektne dokumentacije za korištenje sredstava; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 i Odjelom za praćenje i vrednovanje programa i projekata iz fondova Europske unije sudjeluje u pripremi smjernica/uputa za prijavitelje u dijelu koji se odnosi na kriterije vrednovanja (kriteriji odabira i kriteriji dodjele); sudjeluje u informativnim radionicama organiziranim u okviru natječaja i šire; sudjeluje u radu odbora za ocjenjivanje; priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise u području jačanja ljudskih potencijala u turizmu i socijalnog turizma, kohezijske politike, strukturnih fondova i drugih izvora financiranja; sudjeluje na stručnim skupovima i u radu relevantnih radnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini; priprema izvješća i planove iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.3.1.2. Odjel za provedbu programa i projekata
iz fondova EU

Članak 29.a
Odjel za provedbu programa i projekata iz fondova EU obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu programa strukturnih fondova; prati provedbu operacija/projekata; priprema prognoze korištenja sredstava te financijskih obveza po projektima; priprema planove nabave; planira i upravlja alokacijama iz sredstava Europske unije i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata; priprema i dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava plaćanje javnog doprinosa; osigurava provedbu naknade sredstva koja nisu ispravno plaćena te vodi evidenciju o iznosima koji trebaju biti ili su nadoknađeni; dostavlja tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima; sukladno relevantnim sporazumima surađuje s korisničkim institucijama, te s ugovornim tijelom/Posredničkim tijelom razine 2; organizira mjesečne sastanke sa svim relevantnim dionicima uključenim u provedbu projekata s ciljem praćenja rokova i kvalitete provedbe; provodi kontrolu administrativnog i financijskog upravljanja i sudjeluje u monitoring posjetima prema potrebi; osigurava elektronsko praćenje financijskih podataka i unos u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS); pruža podršku korisničkim institucijama tijekom provedbe operacija/projekata; surađuje sa stručnim voditeljem projekta iz relevantne unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva i drugim suradnicima na projektu; sudjeluje u radu odbora za ocjenjivanje; surađuje s relevantnim financijskim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva; priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise na području socijalnog uključivanja i zapošljavanja, socijalne politike, kohezijske politike, pretpristupne pomoći, strukturnih fondova i drugih izvora financiranja; sudjeluje na stručnim skupovima i u radu relevantnih radnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini; priprema izvješća i planove iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
3.3.2. Služba za nadzor i koordinaciju sustava

Članak 29.b
Služba za nadzor i koordinaciju sustava obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje i analizu uspješnosti provedbe operativnih programa u području jačanja ljudskih potencijala u turizmu i socijalnog turizma te vrednovanje i ugovaranje projekata iz strukturnih fondova; sudjeluje u pripremi strateških, programskih i operativnih dokumenata u području jačanja ljudskih potencijala u turizmu; izrađuje izvješća o svome radu; osigurava elektronsko praćenje pokazatelja uspješnosti te unosi podatke u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS); utvrđuje i prati mjere za provedbu prioriteta operativnih programa; provodi monitoring posjete prema potrebi te sudjeluje u kontroli administrativnog i financijskog upravljanja; prati cjelokupno kontrolno okruženje s ciljem poboljšanja provedbe programa i projekata; održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama ministarstva i drugim relevantnim dionicima u provedbi operacija/projekata i programa; priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i provodi preliminarnu procjenu projekata surađuje s drugim odjelima unutar Službe i Posredničkim tijelom razine 2; provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; planira i pokreće izbor te provodi postupak odabira projekata; odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti; zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2 i druge relevantne ugovore; održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima prilikom vrednovanja i ugovaranja projekata; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise na području strukturnih fondova i drugih izvora financiranja; sudjeluje na stručnim skupovima i u radu relevantnih radnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini; priprema izvješća i planove iz svoga djelokruga rada te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga rada; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom; obavlja poslove podrške pripreme i provedbe aktivnosti operativnog programa iz nadležnosti Ministarstva u dijelu razvoja centara kompetencija u turizmu i razvoja socijalnog turizma: prati, analizira, obrađuje, kreira statistička i druga izvješća iz područja obrazovanja, zapošljavanja, socijalnog turizma; priprema i provodi programe financirane iz državnog proračuna u području jačanja ljudskih potencijala, sigurnosti i drugo; surađuje s drugim institucijama na pripremi programa financiranih iz Europskih fondova i drugih izvora financiranja; surađuje s drugim institucijama nadležnim za tematska područja jačanja ljudskih potencijala i socijalnog turizma, kao i sa strukovnim udrugama u području jačanja ljudskih potencijala.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
3.3.2.1. Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata iz fondova EU,
3.3.2.2. Odjel za analitiku i nacionalne programe.
3.3.2.1. Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata iz fondova EU

Članak 29.c
Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata iz fondova EU u okviru nadležnosti sudjeluje u pripremi strateških, programskih i operativnih dokumenata u području jačanja ljudskih potencijala u turizmu i socijalnog turizma te u pripremi projektne dokumentacije; izrađuje izvješća o svom radu; sudjeluje u izradi pokazatelja uspješnosti i pripadajućih obrazaca; sudjeluje u izradi smjernica/uputa za prijavitelje u dijelu koji se odnosi na pokazatelje provedbe, izradu kriterija i obrazaca za vrednovanje projekata; osigurava praćenje operacija/projekata i programa putem definiranih pokazatelja uspješnosti; osigurava elektronsko praćenje pokazatelja uspješnosti te unosi podatke u Informacijski sustav za upravljanje strukturnim instrumentima (MIS); utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu; prati provedbu prioriteta i mjera odgovarajućeg operativnog programa i o tome izvještava Upravljačko tijelo; provodi monitoring posjete prema potrebi te sudjeluje u kontroli administrativnog i financijskog upravljanja; prati cjelokupno kontrolno okruženje s ciljem poboljšanja provedbe programa i projekata; provodi vrednovanje operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja; sudjeluje u vrednovanju rezultata i utjecaja operativnih programa za razvoj ljudskih potencijala i koordinira usvajanje preporuka vrednovanja u dijelu sektorske nadležnosti; održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima u provedbi operacija/projekata i programa; sudjeluje u radu odbora za ocjenjivanje; priprema interne procedure za provedbu svojih funkcija sukladno smjernicama; obavlja stručne poslove koji se odnose na vrednovanje i ugovaranje projekata iz strukturnih fondova; priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i provodi preliminarnu procjenu projekata; pri izradi smjernica/uputa za prijavitelje i provođenju preliminarne procjene projekata surađuje s drugim odjelima unutar Službe i Posredničkim tijelom razine 2; osigurava i predlaže članove odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga; provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; planira i pokreće izbor projekata u obliku otvorenog poziva za dostavu prijedloga projekata ili ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekata te provodi postupak odabira projekata; osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio odbor za praćenje operativnog programa; odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti; zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2 i druge relevantne ugovore; održava stalnu stručnu komunikaciju sa svim relevantnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim relevantnim dionicima prilikom vrednovanja i ugovaranja projekata; provodi aktivnosti prevencija, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike i korektivne mjere; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; prati nacionalne i međunarodne dokumente i propise na području strukturnih fondova i drugih izvora financiranja; sudjeluje na stručnim skupovima i u radu relevantnih radnih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini; priprema izvješća i planove iz svoga djelokruga rada te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga rada; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

3.3.2.2. Odjel za analitiku i nacionalne programe

Članak 29.d
Odjel za analitiku i nacionalne programe obavlja poslove podrške pripreme i provedbe aktivnosti OP-a iz nadležnosti Ministarstva u dijelu razvoja centara kompetencija u turizmu i razvoja socijalnog turizma; prati i analizira kretanje zaposlenosti te predlaže mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje modela stjecanja znanja, vještina i kompetencija kroz redovno i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada, zahtjevima tržišta potražnje i Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, kao i drugih strateških dokumenta Republike Hrvatske i Europske unije; surađuje s državnim tijelima i institucijama nadležnim za obrazovanje i rad; surađuje sa stručnim udrugama na unaprjeđenju kvalitete i poboljšanju uvjeta poslovanja te stvara pretpostavke za jačanje strukovnih udruga u turističkom sektoru kao partnera u kreiranju ukupne turističke politike s naglaskom na jačanje ljudskih potencijala u turizmu; sudjeluje u provedbi Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine; prati i analizira djelovanje zakona i mjera ukupne gospodarske politike na položaj turizma; formira baze podataka relevantne za pripremu i praćenje operativnog programa u dijelu nadležnosti Ministarstva turizma; sudjeluje u izradi brošura, informativnih letaka, te izrađuje druge oblike statističkih izvješća i informacija vezano za turizam i ugostiteljstvo; priprema, provodi i sustavno prati i analizira provedbu programa financiranih iz državnog proračuna iz područja obrazovanja, jačanja strukovnih udruga, sigurnosti u turizmu iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa financiranih iz ES fonda i državnog proračuna, kao i drugih izvora financiranja; surađuje s drugim institucijama nadležnim za tematska područja jačanja ljudskih potencijala i socijalnog turizma; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave posebice u dijelu koji uređuje obrazovanje i zapošljavanje; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA KONKURENTNOST

Članak 30.
Uprava za konkurentnost sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja; obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanim uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima predstečajne nagodbe; predlaže mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu; surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom, te u utvrđivanju smjernica za ostvarivanje vlasničke politike u trgovačkim društvima koja su od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; daje mišljenje na planove restrukturiranja društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku iz sektora turizma.
Uprava prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; surađuje s nacionalnim Vijećem za konkurentnost u području mjerenja konkurentnosti turizma i izradi preporuka za unaprjeđenje konkurentnosti turizma; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na turističku konkurentnost zemlje; koordinira pripremu i provedbu Akcijskog plana podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turizma.
Uprava prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje; predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih i/ili vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za turistifikaciju; prikuplja i sistematizira podatke te priprema analitičku podlogu za valorizaciju prostornih turističkih potencijala; priprema podlogu za izradu koncepta najbolje uporabe pojedinih lokacija te u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave priprema projektni zadatak (»terms of reference«) za provođenje tendera.
Uprava sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa iz svoga djelokruga; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo, održivi razvoj i posebne oblike turizma; prati stanje i predlaže mjere koje doprinose razvoju poduzetništva u turizmu; usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu (kopnu) i moru (kulturnog, zdravstvenog, poslovnog/kongresnog, cikloturizma, pustolovnog i sportskog turizma, ruralnog i planinskog, eno i gastroturizma, ekoturizma, vjerskog, lovnog, nautičkog, krstarenja/kruzinga, ronilačkog, ribolovnog i dr.), te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja; razvija i provodi različite oblike poticaja i potpora malom turističkom gospodarstvu, sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Uprave; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju poduzetništvo osnovnih i posebnih oblika turizma; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga planova, poticajnih mjera i programa za razvoj turističkog gospodarstva; surađuje s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo, obrt i poduzetništvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, zaštitu okoliša, prirodnu i kulturnu baštinu, zdravstvo, obrazovanje i sport, te drugim nadležnim ministarstvima, tijelima i institucijama državne uprave vezano za prilagodbu propisa novim tržišnim zahtjevima, za provedbu programa, kao i za kreiranje novih programa s povoljnim uvjetima za nove investicije u turizmu; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za očuvanje turističke resursne osnove, klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode te zaštite kulturne baštine u dijelu koji se odnosi na turizam; prati nacionalnu, regionalnu i lokalnu politiku i praksu zaštite turističke resursne osnove, te predlaže mjere valorizacije i očuvanja iste; sudjeluje u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. U suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Uprave; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih fondova vezanih za razvoj i unaprjeđenje turističkog gospodarstva, ruralni razvoj, održivi razvoj, konkurentnost i posebne oblike turizma; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz nadležnosti Uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Uprave; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
4.1. Sektor za podršku investicijama i konkurentnost turizma,
4.2. Sektor za razvoj poduzetništva u turizmu, održivi razvoj i posebne oblike turizma.

4.1. Sektor za podršku investicijama i konkurentnost turizma

Članak 31.
Sektor za podršku investicijama i konkurentnost turizma sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija i konkurentnost; predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma; predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja.
Sektor obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za velike poduzetnike u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera.
Sektor usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i analizira značajke poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku iz sektora turizma; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima predstečajne nagodbe; predlaže mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu.
Sektor surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom, te u utvrđivanju smjernica za ostvarivanje vlasničke politike u trgovačkim društvima koja su od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
U odnosu na trgovačka društva iz sektora turizma koja su od posebnog državnog interesa, Sektor priprema akte kojima se pokreće inicijativa za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama i imenovanje/izbor kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora, akte kojima se predlaže odabir kandidata za članove i predsjednike uprava društava, te priprema mišljenje na planove restrukturiranja tih društava.
Sektor priprema akte kojima se pokreće inicijativa za izbor/imenovanje članova nadzornih odbora i uprava u trgovačkim društvima koja nisu proglašena od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja i druge poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima iz područja turizma koji su posebnim propisom stavljeni u nadležnost Ministarstva.
Sektor surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u svezi s praćenjem i unaprjeđenjem konkurentnosti turizma; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; surađuje s nacionalnim Vijećem za konkurentnost u području mjerenja konkurentnosti turizma i izradi preporuka za unaprjeđenje konkurentnosti turizma; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na turističku konkurentnost zemlje; koordinira pripremu i provedbu Akcijskog plana podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma; sudjeluje u izradi strateških smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih nositelja turističke i gospodarske politike na nacionalnoj razini u funkciji postupnog podizanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma; predlaže i sudjeluje u provedbi aktivnosti, mjera i/ili projekata unaprjeđenja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma na području svih stupova konkurentnosti; koordinira međuresornu suradnju provedbe pojedinih aktivnosti definiranih Akcijskim planom; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turizma.
Sektor surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih i/ili vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za turistifikaciju; prikuplja i sistematizira podatke te priprema analitičku podlogu za valorizaciju prostornih turističkih potencijala; priprema podlogu za izradu koncepta najbolje uporabe pojedinih lokacija; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje.
Sektor predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; priprema mišljenja o opravdanosti darovanja i zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu; potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma; sukladno konceptu najbolje uporabe za pojedinu lokaciju, a u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave priprema projektni zadatak (»terms of reference«) za provođenje tendera.
Sektor surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
4.1.1. Služba za podršku investicijskim projektima,
4.1.2. Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turizma,
4.1.3. Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala.

4.1.1. Služba za podršku investicijskim projektima

Članak 32.
Služba za podršku investicijskim projektima sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija, prati propise koji uređuju pitanja investicija i predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma, predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja.
Služba obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za velike poduzetnike u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera.
Služba usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i analizira značajke poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku iz sektora turizma; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima predstečajne nagodbe; predlaže mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu.
Služba surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom, te u utvrđivanju smjernica za ostvarivanje vlasničke politike u trgovačkim društvima koja su od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
U odnosu na trgovačka društva iz sektora turizma koja su od posebnog državnog interesa, Služba priprema akte kojima se pokreće inicijativa za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama i imenovanje/izbor kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora, akte kojima se predlaže odabir kandidata za članove i predsjednike uprava društava, te priprema mišljenje na planove restrukturiranja tih društava.
Služba priprema akte kojima se pokreće inicijativa za izbor/imenovanje članova nadzornih odbora i uprava u trgovačkim društvima koja nisu proglašena od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja i druge poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima iz područja turizma koji su posebnim propisom stavljeni u nadležnost Ministarstva.
Služba u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
4.1.1.1. Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu,
4.1.1.2. Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva.

4.1.1.1. Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu

Članak 33.
Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih strateških dokumenata vezanih uz poticanje investicija, prati propise koji uređuju pitanja investicija i predlaže mjere poticanja investicijske aktivnosti, kao i mjere za otklanjanje prepreka ulaganju u području turizma, predlaže i inicira provedbu aktivnosti na stvaranju uvjeta za realizaciju strateških projekata ulaganja u turizam; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima te gospodarskim subjektima na realizaciji konkretnih strateških projekata ulaganja u turizam, prati njihovu provedbu i pruža podršku investitorima; u okviru svoga djelokruga surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja.
Odjel obavlja i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz pripremu i provedbu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske iz područja turizma sukladno posebnim propisima; surađuje s ministarstvom nadležnim za velike poduzetnike u poslovima vezanim uz odobrenje poticajnih mjera za investicije iz područja turizma, te nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera.
Odjel u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.1.2. Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva

Članak 34.
Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; usmjerava proces restrukturiranja turističkoga gospodarstva; prati i analizira značajke poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku iz sektora turizma; prati i sudjeluje u procesu privatizacije državnog turističkog portfelja; u suradnji s drugim državnim tijelima i gospodarskim subjektima sudjeluje u postupcima predstečajne nagodbe; predlaže mjere usmjerene na ubrzanje procesa privatizacije i restrukturiranja u turizmu.
U okviru svoga djelokruga Odjel domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima ulaganja; surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz promociju investicija u području turizma; daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata i sudjeluje u praćenju njihove provedbe; surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom, te u utvrđivanju smjernica za ostvarivanje vlasničke politike u trgovačkim društvima koja su od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
U odnosu na trgovačka društva iz sektora turizma koja su od posebnog državnog interesa, Odjel priprema akte kojima se pokreće inicijativa za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama i imenovanje/izbor kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora, akte kojima se predlaže odabir kandidata za članove i predsjednike uprava društava, te priprema mišljenje na planove restrukturiranja tih društava.
Odjel priprema akte kojima se pokreće inicijativa za izbor/imenovanje članova nadzornih odbora i uprava u trgovačkim društvima koja nisu proglašena od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja i druge poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima iz područja turizma koji su posebnim propisom stavljeni u nadležnost Ministarstva.
Odjel u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turizma

Članak 35.
Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turizma sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i koordinira poslove u svezi s praćenjem i unaprjeđenjem konkurentnosti turizma; koordinira izradu konceptualnog modela konkurentnosti turističkog sektora, prati i analizira stanje konkurentnosti turističkog sektora i predlaže mjere i instrumente za njeno unaprjeđenje; surađuje s nacionalnim Vijećem za konkurentnost u području mjerenja konkurentnosti turizma i izradi preporuka za unaprjeđenje konkurentnosti turizma; koordinira djelovanja s drugim dionicima turističkog razvoja na izabranim područjima koja utječu na turističku konkurentnost zemlje; koordinira pripremu i provedbu Akcijskog plana podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma; sudjeluje u izradi strateških smjernica za usuglašeno djelovanje glavnih nositelja turističke i gospodarske politike na nacionalnoj razini u funkciji postupnog podizanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma; predlaže i sudjeluje u provedbi aktivnosti, mjera i/ili projekata unaprjeđenja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma na području svih stupova konkurentnosti; koordinira međuresornu suradnju provedbe pojedinih aktivnosti definiranih Akcijskim planom; prati i predviđa trendove dugoročnog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave u poslovima i aktivnostima vezanima uz jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na konkurentnost turizma; sudjeluje u pripremi nacionalnih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na konkurentnost turizma.
Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.3. Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala

Članak 36.
Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih i/ili vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za turistifikaciju; prikuplja i sistematizira podatke te priprema analitičku podlogu za valorizaciju prostornih turističkih potencijala; priprema podlogu za izradu koncepta najbolje uporabe pojedinih lokacija; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje.
Služba predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; u okviru svoje nadležnosti surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom; priprema mišljenja o opravdanosti darovanja i zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu; na temelju provedene analize prostornih turističkih potencijala potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma; sukladno konceptu najbolje uporabe za pojedinu lokaciju, a u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave priprema projektni zadatak (»terms of reference«) za provođenje tendera.
Služba u okviru svoga djelokruga pruža informacije o mogućnostima ulaganja domaćim i stranim investitorima; surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima u realizaciji konkretnih projekata ulaganja, te prati njihovu provedbu.
Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
4.1.3.1. Odjel za analize prostornih turističkih potencijala,
4.1.3.2. Odjel za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala.

4.1.3.1. Odjel za analize prostornih turističkih potencijala

Članak 37.
Odjel za analize prostornih turističkih potencijala sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim državnim i lokalnim tijelima u identifikaciji postojećih, ali napuštenih industrijskih i/ili vojnih objekata i devastiranih područja potencijalno pogodnih za turistifikaciju; prikuplja i sistematizira podatke te priprema analitičku podlogu za valorizaciju prostornih turističkih potencijala; priprema podlogu za izradu koncepta najbolje uporabe pojedinih lokacija; prati stanje u prostoru vezano za turizam, sudjeluje u izradi kriterija za planiranje i definiranje turističkih zona i drugih turističkih sadržaja u prostoru te u pripremi strateških dokumenata vezanih uz prostorno uređenje.
Odjel surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.1.3.2. Odjel za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala

Članak 38.
Odjel za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala sudjeluje u poslovima vezanim uz provedbu strategije razvoja hrvatskog turizma; predlaže mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala; u okviru svoje nadležnosti surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom u pripremi i provedbi dokumenata upravljanja državnom imovinom; priprema mišljenja o opravdanosti darovanja i zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu; na temelju provedene analize prostornih turističkih potencijala potiče ubrzanje procesa aktiviranja državne imovine u funkciji razvoja turizma; sukladno konceptu najbolje uporabe za pojedinu lokaciju, a u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave priprema projektni zadatak (»terms of reference«) za provođenje tendera.
U okviru svoga djelokruga Odjel pruža informacije o mogućnostima ulaganja domaćim i stranim investitorima; surađuje s državnim agencijama nadležnim za investicije i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i promociju investicija u području turizma; surađuje s drugim državnim i lokalnim tijelima, te gospodarskim subjektima u realizaciji konkretnih projekata ulaganja, te prati njihovu provedbu.
Odjel u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u izradi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička i vijećnička pitanja iz svoga djelokruga, te daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2. Sektor za razvoj poduzetništva u turizmu, održivi razvoj i posebne oblike turizma

Članak 39.
Sektor za razvoj poduzetništva u turizmu, održivi razvoj i posebne oblike turizma sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Sektora; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo, održivi razvoj i posebne oblike turizma; prati stanje i predlaže mjere koje doprinose razvoju poduzetništva u turizmu za sve vrste osnovnih i posebnih oblika turizma; usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu (kopnu) i moru (kulturnog, zdravstvenog, poslovnog/kongresnog, cikloturizma, pustolovnog i sportskog turizma, ruralnog i planinskog, eno i gastroturizma, ekoturizma, vjerskog, lovnog, nautičkog, krstarenja/kruzinga, ronilačkog, ribolovnog i dr.), te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja; razvija i provodi različite oblike poticaja i potpora malom turističkom gospodarstvu, sukladno strateškim dokumentima, planovima i provedbenim mjerama Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Sektora; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unaprjeđuju poduzetništvo osnovnih i posebnih oblika turizma; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga planova, poticajnih mjera i programa za razvoj poduzetništva različitih ciljnih skupina (skupine hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih usluga, seoskog turizma i drugih posebnih oblika turizma); surađuje s ministarstvima nadležnim za obrt, malo i srednje poduzetništvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, zaštitu okoliša, prirodnu i kulturnu baštinu, zdravstvo, obrazovanje i sport, te drugim nadležnim ministarstvima, tijelima i institucijama državne uprave vezano za prilagodbu propisa novim tržišnim zahtjevima, za provedbu programa, kao i za kreiranje novih programa s povoljnim uvjetima za nove investicije u turizmu; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za očuvanje turističke resursne osnove, klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode te zaštite kulturne baštine u dijelu koji se odnosi na turizam; prati nacionalnu, regionalnu i lokalnu politiku i praksu zaštite turističke resursne osnove, te predlaže mjere valorizacije i očuvanja iste; sudjeluje u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Sektora; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za poduzetništvo u turizmu, ruralni razvoj, održivi razvoj i posebne oblike turizma; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz nadležnosti Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Sektora; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Sektor bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Sektora; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
4.2.1. Služba za razvoj poduzetništva u turizmu,
4.2.2. Služba za održivi razvoj i posebne oblike turizma.

4.2.1. Služba za razvoj poduzetništva u turizmu

Članak 40.
Služba za razvoj poduzetništva u turizmu sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Službe; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na poduzetništvo; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži razvoj poduzetništva u sektoru turizma; razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju maloga gospodarstva; u suradnji s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo i obrt predlaže, provodi i nadzire konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG-INVEST) i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Službe; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za poduzetništvo u turizmu; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na programe iz djelokruga Službe; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
4.2.1.1. Odjel za pripremu i provedbu planova i programa razvoja poduzetništva u turizmu,
4.2.1.2. Odjel za financijsko praćenje, nadzor provedbe i analizu učinaka programa razvoja poduzetništva u turizmu.

4.2.1.1. Odjel za pripremu i provedbu planova i programa razvoja poduzetništva u turizmu

Članak 41.
Odjel za pripremu i provedbu planova i programa razvoja poduzetništva u turizmu sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Odjela; prati stanje i trendove u razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva; razvija različite oblike potpore malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u turizmu i ugostiteljstvu na temelju strateških dokumenata, planova i provedbenih mjera Vlade Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva; potiče, usmjerava i olakšava razvoj malog obiteljskog hotelijerstva i ugostiteljstva kao i ostalih vrsta turističke ponude; predlaže unaprjeđenje mjera poticanja investicijske aktivnosti poduzetnika; u suradnji s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo i obrt predlaže i provodi konkretne programe razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u turizmu i ugostiteljstvu; malim gospodarstvenicima i obrtnicima pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u turizam, te na programima gospodarske integracije nerazvijenih područja; prati rad i surađuje sa strukovnim udrugama u turističkom sektoru kao partnerima u kreiranju prijedloga poticajnih programa za razvoj poduzetništva ciljnih skupina (malo hotelijerstvo, kampovi, hosteli i dr.); surađuje s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo i obrt te drugim nadležnim tijelima državne uprave, s HBOR-om, HAMAG-INVEST-om i drugim institucijama u provedbi programa, kao i u kreiranju novih programa s povoljnim uvjetima za poduzetničke projekte u turizmu; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Odjela; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnog programa za konkurentnost i koheziju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za poduzetništvo u turizmu; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; ustrojava i vodi odgovarajuću evidenciju programa iz svoga djelokruga, te priprema informacije s podacima o kojima vodi evidenciju; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.1.2. Odjel za financijsko praćenje, nadzor provedbe i analizu učinaka programa razvoja poduzetništva u turizmu

Članak 42.
Odjel za financijsko praćenje, nadzor provedbe i analizu učinaka programa razvoja poduzetništva u turizmu obavlja poslove vezane uz financijsko planiranje i praćenje provedbe programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; provodi praćenje, kontrolu i izvještavanje o financijskom tijeku provedbe poticajnih programa; u okviru svoga djelokruga surađuje s drugim tijelima državne uprave, kao i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a posebno s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama nadležnim za kategorizaciju objekata; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; surađuje s bankama i drugim institucijama uključenima u provedbu programa, te poduzetnicima, korisnicima poticajnih mjera iz programa radi dobivanja podataka i izvješća o neposrednim učincima programa; sudjeluje u poslovima vezanima uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se odnose na programe iz djelokruga Odjela; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u aktivnostima vezanima za korištenje sredstava fondova Europske unije, u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za održivi razvoj i posebne oblike turizma

Članak 43.
Služba za održivi razvoj i posebne oblike turizma sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Službe; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na održivi razvoj turizma i posebne oblike turizma; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam i posebne oblike turizma; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode u dijelu koji se odnosi na turizam; prati nacionalnu, regionalnu i lokalnu politiku i praksu zaštite turističke resursne osnove, te predlaže mjere valorizacije i očuvanja iste; sudjeluje u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu (kopnu) i moru (kulturnog, zdravstvenog, poslovnog/kongresnog, cikloturizma, pustolovnog i sportskog turizma, ruralnog i planinskog, eno i gastroturizma, ekoturizma, vjerskog, lovnog, nautičkog, krstarenja/kruzinga, ronilačkog, ribolovnog i dr.), te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu unaprjeđenja različitih dijelova/segmenata turističke ponude, odnosno diverzifikacije ukupne turističke ponude i smanjivanja razlika u razvoju turizma između kontinentalnih i primorskih područja/regija; predlaže i provodi konkretne programe i mjere razvoja posebnih oblika turizma; prati i analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji doprinose održivom razvoju i unaprjeđuju posebne oblike turizma; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Službe; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za ruralni razvoj, održivi razvoj i posebne oblike turizma; surađuje s lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, gospodarskim subjektima, strukovnim udrugama te nevladinim udrugama vezano za pitanja iz nadležnosti Službe; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Službe; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Služba bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
4.2.2.1. Odjel za održivi razvoj turizma,
4.2.2.2. Odjel za posebne oblike turizma.

4.2.2.1. Odjel za održivi razvoj turizma

Članak 44.
Odjel za održivi razvoj turizma sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Odjela; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na održivi turizam i zaštitu turističke resursne osnove; prati i koordinira aktivnosti vezane za održivi turizam; predlaže mjere koje doprinose razvoju održivog turizma; prati i sudjeluje u aktivnostima vezanim za klimatske promjene i energetsku učinkovitost u dijelu koji se odnosi na turizam; sudjeluje u izradi i provedbi strateških dokumenata, planova, projekata i studija iz područja zaštite okoliša i prirode u dijelu koji se odnosi na turizam; prati mjere vezane za nacionalnu politiku zaštite turističke resursne osnove, te surađuje s nadležnim tijelima u donošenju propisa iz tih područja; sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu dokumenata vezanih uz zaštitu turističkih resursa; utvrđuje i vrednuje turističku resursnu osnovu te predlaže njezinu zaštitu; daje očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na značajnije projekte u turizmu u svezi sa zaštitom turističke resursne osnove; sudjeluje u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje sredstava iz fondova Europske unije iz djelokruga Odjela; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za održivi razvoj; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

4.2.2.2. Odjel za posebne oblike turizma

Članak 45.
Odjel za posebne oblike turizma sudjeluje u provedbi strategije razvoja hrvatskog turizma; sudjeluje u planiranju, izradi i provedbi razvojnih dokumenata, planova i programa vezanih za djelokrug Odjela; prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih gospodarskih djelatnosti koje utječu na razvoj posebnih oblika turizma; prati i analizira razvoj posebnih oblika turizma na kontinentu (kopnu) i moru (kulturnog, zdravstvenog, poslovnog/kongresnog, cikloturizma, pustolovnog i sportskog turizma, ruralnog i planinskog, eno i gastroturizma, ekoturizma, vjerskog, lovnog, nautičkog, krstarenja/kruzinga, ronilačkog, ribolovnog i dr.), te predlaže mjere za poticanje njihovog razvoja u svrhu unaprjeđenja različitih dijelova/segmenata turističke ponude, odnosno diverzifikacije ukupne turističke ponude i smanjivanja razlika u razvoju turizma između kontinentalnih i primorskih područja/regija; predlaže i provodi konkretne programe i mjere razvoja posebnih oblika turizma; prati i analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji doprinose razvoju i unaprjeđuju posebnih oblika turizma; surađuje s odgovarajućim udruženjima, strukovnim udrugama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje posebnih oblika turizma; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi i provedbi strateških dokumenata, operativnih programa i drugih aktivnosti vezanih za korištenje sredstava fondova Europske unije iz djelokruga Odjela; sudjeluje u međuresornim tijelima za pripremu, provedbu i praćenje operativnih programa europskih strukturnih i investicijskih fondova vezanih za ruralni razvoj i posebne oblike turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svoga djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svoga djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područja kojima se Odjel bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE TURISTIČKOM DESTINACIJOM

Članak 46.
Uprava za upravljanje turističkom destinacijom prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava; provodi nadzor nad radom turističkih zajednica sukladno propisu kojim se regulira sustav turističkih zajednica; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice u dijelu koji se financira iz državnog proračuna; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; prati transparentnost rada turističkih zajednica; provodi postupak vezano za raspuštanje skupštine turističke zajednice, imenovanje povjerenika u turističkoj zajednici i zabranu djelovanja turističke zajednice; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Uprave; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture; osmišljava, provodi, prati i nadzire programe razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove u destinaciji; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; nadzire provedbu programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma; obrađuje i priprema podatke vezano uz zahtjeve za dodjelu koncesije u svrhu pripreme prijedloga odluka o davanju koncesije koje donosi Vlada Republike Hrvatske; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama; vodi brigu o naplati koncesija; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Uprave; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava državnog proračuna i Fonda za razvoj turizma; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
5.1. Sektor za sustav upravljanja turističkom destinacijom,
5.2. Sektor za razvoj turističkih destinacija.

5.1. Sektor za sustav upravljanja turističkom destinacijom

Članak 47.
Sektor za sustav upravljanja turističkom destinacijom prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Sektora koje donosi Vlada Republike Hrvatske; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava; prati, prikuplja, obrađuje podatke i vodi evidencije o potporama koje se dodjeljuju privatnom i javnom sektoru; provodi posredan i neposredan nadzor nad radom turističkih zajednica, a osobito nadzor: zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice u dijelu koji se financira iz državnog proračuna; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; prati transparentnost rada turističkih zajednica; provodi postupak vezano za raspuštanje skupštine turističke zajednice, imenovanje povjerenika u turističkoj zajednici i zabranu djelovanja turističke zajednice; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Uprave; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
5.1.1. Služba za razvoj i praćenje sustava upravljanja turističkom destinacijom,
5.1.2. Služba za nadzor sustava upravljanja turističkom destinacijom.

5.1.1. Služba za razvoj i praćenje sustava upravljanja turističkom destinacijom

Članak 48.
Služba za razvoj i praćenje sustava upravljanja turističkom destinacijom daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; predlaže i izrađuje plan normativnih aktivnosti koji se odnosi na propise iz djelokruga Službe; predlaže i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; obavlja poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenta za procjenu učinaka propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Službe, surađuje s Upravom za pravne poslove u dijelu koji se odnosi na normativnu aktivnost; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ove Uprave; priprema odgovore na zastupnička pitanja; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; daje prethodne suglasnosti na statute turističkih zajednica; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz upis turističke zajednice u Upisnik turističkih zajednica, upis promjene podataka upisanih u Upisnik turističkih zajednica i brisanje turističke zajednice iz Upisnika turističkih zajednica; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga službe; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; prati, analizira, ocjenjuje i daje prethodnu suglasnost na prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske i standardima Europske unije, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja; prati prikuplja i obrađuje podatke o broju ostvarenih noćenja, prosječnoj godišnjoj popunjenosti kapaciteta u privatnom smještaju, broju privatnih iznajmljivača koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, boravišnoj pristojbi, članarini, prihodima koje turističke zajednice ostvaruju od jedinica lokalne samouprave; evidentira podatke o odlukama općinskih i gradskih vijeća o povećanju koeficijenta razreda turističkog mjesta i određivanju zona u turističkim mjestima; vodi evidenciju podataka o zaposlenima u turističkim zajednicama, te evidenciju podataka o osnovanim i ukinutim turističkim zajednicama; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za nadzor sustava upravljanja turističkom destinacijom

Članak 49.
Služba za nadzor sustava upravljanja turističkom destinacijom provodi neposredan nadzor nad radom turističkih zajednica i posredan nadzor na temelju dokumentacije zatražene od turističke zajednice, a osobito nadzor zakonitosti sastava, rada i postupanja tijela turističkih zajednica, zakonitosti akata turističkih zajednica, izvršavanja zadaća turističkih zajednica, zakonitosti rada i postupanja zaposlenika turističkih ureda turističkih zajednica i ispunjavanja uvjeta zaposlenika turističkih ureda za rad u turističkom uredu; provodi posredan nadzor nad radom turističkih zajednica putem uvida u dostavljena izvješća Hrvatske turističke zajednice osobito nadzor rada turističkih zajednica u stručnim poslovima, djelotvornosti, ekonomičnosti i svrhovitosti izvršavanja zadaća turističkih zajednica, svrhovitosti i učinkovitosti korištenja financijskih sredstava, svrhovitosti unutarnjeg ustrojstva i osposobljenosti zaposlenika za obavljanje poslova; provodi nadzor namjenskog trošenja sredstava u skladu s utvrđenim procedurama; sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom u obavljanju nadzora nad radom turističkih zajednica nižeg ustroja; nalaže mjere u svrhu otklanjanja u provedbi nadzora uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz raspuštanje skupštine turističke zajednice, imenovanje povjerenika u turističkoj zajednici i zabranu djelovanja turističke zajednice; prati transparentnost rada turističkih zajednica; daje prijedloge i preporuke u svezi s provođenjem aktivnosti koje su usmjerene na veću transparentnost poslovanja turističkih zajednica; daje mišljenje na prijedlog godišnjeg financijskog izvješća, u dijelu koji se odnosi na specificiranje izdataka i obveza koje se financiraju iz državnog proračuna; provodi nadzor učinkovitosti korištenja i namjenskog trošenja sredstava Hrvatske turističke zajednice koja se financira iz državnog proračuna te sastavlja izvješća o obavljenom nadzoru i nalaže mjere za otklanjanje u tom nadzoru uočenih nezakonitosti i nepravilnosti; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom iz djelokruga Službe; predlaže mjere za unaprjeđenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2. Sektor za razvoj turističkih destinacija

Članak 50.
Sektor za razvoj turističkih destinacija prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva osmišljava, provodi, prati i nadzire programe razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove u destinaciji; javnom sektoru u destinaciji pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe iz djelokruga Sektora; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; obavlja poslove vezane uz financijsko praćenje provedbe programa poticanja razvoja javne turističke infrastrukture; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma; predlaže i provodi politiku koncesija na temelju posebnih propisa koji reguliraju turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje se namjerava dati u koncesiju, vodi evidenciju zahtjeva za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima, obrađuje i priprema podatke vezano uz zahtjeve za dodjelu koncesije u svrhu pripreme prijedloga odluka o davanju koncesije koje donosi Vlada Republike Hrvatske i ugovora o koncesiji, te sudjeluje u pripremi tih odluka i ugovora; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s korisnicima koncesije, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz koncesije; obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama; vodi brigu o naplati koncesija; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Uprave; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u aktivnostima vezanim korištenje sredstava državnog proračuna i Fonda za razvoj turizma; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
5.2.1. Služba za javnu turističku infrastrukturu,
5.2.2. Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma.

5.2.1. Služba za javnu turističku infrastrukturu

Članak 51.
Služba za javnu turističku infrastrukturu prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama, prati stanje i analizira aktivnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva razvija različite oblike potpore javnom sektoru za razvoj javne turističke infrastrukture u destinaciji, potiče i usmjerava razvoj javne turističke infrastrukture; javnom sektoru pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe iz djelokruga Službe; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; obavlja poslove vezane uz financijsko praćenje provedbe programa poticanja razvoja javne turističke infrastrukture; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Službe; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava državnog proračuna i Fonda za razvoj turizma; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
5.2.1.1. Odjel za pripremu i razvoj programa javne turističke infrastrukture,
5.2.1.2. Odjel za praćenje i nadzor programa javne turističke infrastrukture.

5.2.1.1. Odjel za pripremu i razvoj programa javne turističke infrastrukture

Članak 52.
Odjel za pripremu i razvoj programa javne turističke infrastrukture prati trendove razvoja javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i drugim turističkim zemljama; prati stanje i analizira aktivnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi s upravljanjem javnom turističkom infrastrukturom; na temelju strateških dokumenata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva razvija različite oblike potpore javnom sektoru za razvoj javne turističke infrastrukture u destinaciji; potiče i usmjerava razvoj javne turističke infrastrukture; priprema i provodi javne natječaje za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma za razvoj javne turističke infrastrukture; priprema ugovore s korisnicima poticajnih sredstava; javnom sektoru pruža stručnu pomoć i informacije iz javnog sektora vezane uz programe iz djelokruga Odjela; surađuje s nadležnim državnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa obnove, izgradnje i ulaganja u javnu turističku infrastrukturu; potiče suradnju među destinacijama bez obzira na administrativne granice; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.1.2. Odjel za praćenje i nadzor programa javne turističke infrastrukture

Članak 53.
Odjel za praćenje i nadzor programa javne turističke infrastrukture obavlja poslove vezane uz financijsko praćenje provedbe programa poticanja razvoja javne turističke infrastrukture; provodi aktivnosti vezane uz nadzor provedbe programa i namjensko trošenje sredstava Fonda za razvoj turizma; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; priprema godišnja izvješća o realizaciji programa; surađuje s korisnicima poticajnih sredstava radi dobivanja podataka kao i izvješća o neposrednim učincima programa; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave sudjeluje u aktivnostima vezanim uz korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma

Članak 54.
Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma predlaže i provodi politiku koncesija na temelju posebnih propisa koji reguliraju turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje se namjerava dati u koncesiju, vodi evidenciju zahtjeva za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima, obrađuje i priprema podatke vezano uz zahtjeve za dodjelu koncesije u svrhu pripreme prijedloga odluka o davanju koncesije koje donosi Vlada Republike Hrvatske i ugovora o koncesiji, te sudjeluje u pripremi tih odluka i ugovora; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s korisnicima koncesije, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz koncesije; obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama; vodi brigu o naplati koncesija; predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; priprema i provodi programe poticanja razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma; sudjeluje u pripremi ugovora o dodijeljenim sredstvima Fonda za razvoj turizma na temelju provedenih javnih natječaja; ustrojava i vodi evidenciju ugovora i prati njihovo izvršenje; obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; priprema i provodi godišnje programa rada Fonda za razvoj turizma, te priprema godišnja izvješća o realizaciji programa; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
5.2.2.1. Odjel za koncesije,
5.2.2.2. Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma.

5.2.2.1. Odjel za koncesije

Članak 55.
Odjel za koncesije predlaže i provodi politiku koncesija na temelju posebnih propisa koji reguliraju turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije; sudjeluje u rješavanju neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu koje se namjerava dati u koncesiju, sudjeluje u pripremi ugovora o koncesiji; vodi evidenciju ugovora i svih podataka o dodijeljenim koncesijama; surađuje s korisnicima koncesije, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima u pitanjima vezanim uz koncesije; obavlja nadzor nad dodijeljenim koncesijama; vodi brigu o naplati koncesija; sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada Fonda za razvoj turizma i godišnjeg izvješća o realizaciji tog programa; u okviru svoga djelokruga sudjeluje u pripremi mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga akata iz svoga djelokruga za čije je donošenje nadležna Vlada Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.2.2.2. Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma

Članak 56.
Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma predlaže i provodi politiku korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; priprema i provodi programe poticanja razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove; sudjeluje u pripremi i provedbi javnih natječaja za dodjelu sredstava Fonda za razvoj turizma; sudjeluje u pripremi ugovora o dodijeljenim sredstvima Fonda za razvoj turizma na temelju provedenih javnih natječaja; ustrojava i vodi evidenciju ugovora i prati njihovo izvršenje; obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; priprema i koordinira izradu godišnjeg programa rada Fonda za razvoj turizma i godišnjeg izvješća o realizaciji tog programa; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE

Članak 57.
Uprava za pravne poslove obavlja normativne, upravno-pravne i druge pravne poslove iz područja turizma i to: predlaže, koordinira i izrađuje plan normativnih aktivnosti Ministarstva; priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa; koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; obavlja i surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; priprema odgovore na zastupnička pitanja; provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; predlaže plan i provodi upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; izrađuje potvrde, uvjerenja, suglasnosti, ugovore i druge akte iz nadležnosti Uprave; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva koje donosi Vlada Republike Hrvatske, u suradnji s Upravom za upravljanje turističkom destinacijom, na temelju obrađenih i pripremljenih podataka iste Uprave vezano uz zahtjeve za dodjelu koncesije, priprema prijedlog odluke o koncesiji na turističkom zemljištu u kampovima koje donosi Vlada Republike Hrvatske i prijedlog ugovora o koncesijama na turističkom zemljištu u kampovima; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; priprema odgovore na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Uprave; sudjeluje u izradi pravnih i drugih dokumenata iz djelokruga drugih Uprava; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga i poslove po nalogu ministra i zamjenika ministra.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave ustrojavaju se:
6.1. Sektor za normativne poslove,
6.2. Sektor za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor.

6.1. Sektor za normativne poslove

Članak 58.
Sektor za normativne poslove priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; predlaže, koordinira i izrađuje plan normativnih aktivnosti Ministarstva, priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću, izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokruga Ministarstva; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja te mišljenja na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; priprema odgovore na zastupnička pitanja; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva koje donosi Vlada Republike Hrvatske, u suradnji s nadležnom službom Uprave za upravljanje turističkom destinacijom na temelju obrađenih i pripremljenih podataka iste službe vezano uz zahtjeve za dodjelu koncesije, priprema prijedloge odluka o davanju koncesije na turističkom zemljištu u kampovima koje donosi Vlada Republike Hrvatske i prijedloge ugovora o koncesijama na turističkom zemljištu u kampovima; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
6.1.1. Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica,
6.1.2. Služba za normativne poslove za usluge u turizmu.

6.1.1. Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica

Članak 59.
Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Službe, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Službe; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Službe; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja te mišljenja na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Službe; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Vlada Republike Hrvatske; u suradnji s nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Uprave za upravljanje turističkom destinacijom, na temelju obrađenih i pripremljenih podataka iste službe vezano uz zahtjeve za dodjelu koncesije, priprema prijedloge odluka o davanju koncesija na turističkom zemljištu u kampovima koje donosi Vlada Republike Hrvatske i prijedloge ugovora o koncesijama na turističkom zemljištu u kampovima; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za normativne poslove za usluge u turizmu

Članak 60.
Služba za normativne poslove za usluge u turizmu priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa koji uređuju pružanje usluga u turizmu i posebnim oblicima turizma; predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; koordinira poslove u svezi s postupkom procjene učinaka propisa i izradom dokumenata za procjenu učinaka propisa, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću iz djelokruga Službe, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave vezanih uz djelokrug Službe; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Službe; izrađuje i koordinira izradu uputa, pravnih stajališta, objašnjenja te mišljenja na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova u svezi s primjenom pravnih propisa Europske unije; priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Službe; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama iz djelokruga Službe; priprema prijedloge uredbi, odluka, zaključaka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Vlada Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.2. Sektor za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor

Članak 61.
Sektor za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima; predlaže plan upravnog nadzora i provodi upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akta iz djelokruga Sektora; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora ustrojavaju se:
6.2.1. Služba za upravno-pravne poslove,
6.2.2. Služba za pravne poslove i upravni nadzor.

6.2.1. Služba za upravno-pravne poslove

Članak 62.
Služba za upravno-pravne poslove provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu iz djelokruga Ministarstva povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima iz nadležnosti Službe; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Sektora; priprema odgovore na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u donošenju plana upravnog nadzora; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
6.2.1.1. Odjel za upravno-pravne poslove za ugostiteljstvo,
6.2.1.2. Odjel za upravno-pravne poslove za usluge u turizmu.

6.2.1.1. Odjel za upravno-pravne poslove za ugostiteljstvo

Članak 63.
Odjel za upravno-pravne poslove za ugostiteljstvo provodi drugostupanjski upravni postupak u području ugostiteljske djelatnosti povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima u području ugostiteljske djelatnosti; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima iz djelokruga Odjela; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akta iz djelokruga Odjela, sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Odjela i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.2.1.2. Odjel za upravno-pravne poslove za usluge u turizmu

Članak 64.
Odjel za upravno-pravne poslove za usluge u turizmu provodi drugostupanjski upravni postupak u području pružanja usluga u turizmu povodom žalba izjavljenih protiv prvostupanjskih rješenja nadležnih ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima u području pružanja usluga u turizmu; provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima iz djelokruga Odjela; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na upite u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana; izrađuje prijedloge potvrda, uvjerenja, suglasnosti i drugih akta iz djelokruga Odjela; vodi Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga Odjela i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za pravne poslove i upravni nadzor

Članak 65.
Služba za pravne poslove i upravni nadzor izrađuje i surađuje u izradi prijedloga potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akata iz djelokruga Službe; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; predlaže plan upravnog nadzora; provodi upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru; prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Službe, sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe ustrojavaju se:
6.2.2.1. Odjel za pravne poslove,
6.2.2.2. Odjel za upravni nadzor.
6.2.2.1. Odjel za pravne poslove

Članak 66.
Odjel za pravne poslove izrađuje i surađuje u izradi prijedloga potvrda, uvjerenja, suglasnosti, ugovora i drugih akata iz djelokruga Odjela; u pravilu odobrava prijedloge potvrda, uvjerenja, ugovora i drugih akata drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; sudjeluje u izradi pravnih akata i drugih dokumenata iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Službe; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

6.2.2.2. Odjel za upravni nadzor

Članak 67.
Odjel za upravni nadzor predlaže plan upravnog nadzora; provodi upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u županijama u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu, jedinica lokalne samouprave u području ugostiteljstva i turizma sukladno propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu te pravnih osoba s javnim ovlastima sukladno propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu; predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru, prati primjenu i izvršavanje zakona i drugih propisa te predlaže njihove izmjene; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim zajednicama, udrugama i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga Odjela; sudjeluje u poslovima vezanim uz proces strateškog planiranja Ministarstva; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7. SAMOSTALNI SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE

Članak 68.
Samostalni sektor turističke inspekcije obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga i/ili pružanja usluga u turizmu, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja usluga u ugostiteljstvu i/ili turizmu; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga; pruža stručnu pomoć inspektorima; izrađuje i predlaže upute za rad inspektora za provođenje inspekcijskih nadzora te daje mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje strateške i operativne planove rada iz djelokruga Samostalnog sektora; izrađuje izvješća o radu turističkih inspektora za potrebe Ministarstva; provodi analizu stanja u ugostiteljstvu i turizmu; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika iz područja ugostiteljstva i turizma; inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma; vodi brigu o urednoj primjeni propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja e-očevidnika turističkih inspektora; koordinira i usmjerava razvoj e-očevidnika turističkih inspektora u skladu s razvojem novih tehnoloških rješenja i racionalnim korištenjem proračunskih sredstava; predlaže modele za unaprjeđenje rada inspektora; za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora; izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe; provodi stručni nadzor nad radom inspektora koji se odnosi na pravilnost vođenja inspekcijskog, upravnog, te postupka koji prethodni sudskim postupcima, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada; obavlja poslove zastupanja pred upravnim i prekršajnim sudovima u sporovima iz djelokruga turističke inspekcije; daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Samostalnog sektora; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Samostalnog sektora, ustrojavaju se:
7.1. Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma,
7.2. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb,
7.3. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula,
7.4. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka,
7.5. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split,
7.6. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek.

7.1. Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma

Članak 69.
Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga i/ili pružanja usluga u turizmu, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja usluga u ugostiteljstvu i/ili turizmu; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, te inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa; priprema, koordinira, izrađuje i predlaže strateške i operativne planove Sektora, te prati njihovo provođenje uz korištenje postojećih i predlaganje novih aplikativnih rješenja, posebice razvoj e-očevidnika; prati primjenu propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja e-očevidnika turističkih inspektora; vodi evidencije o obavljenim inspekcijskim nadzorima, te provodi analitičku obradu podataka o poduzetim mjerama i utvrđenim povredama propisa, te drugim pojavama i procesima iz djelokruga rada i nadležnosti Sektora; izrađuje izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima; prati i kontrolira ažurnost i točnost unesenih podataka u e-očevidnik, te izvješćuje o eventualnim nepravilnostima; analizira provedene mjere iz inspekcijskog nadzora i predlaže modele za njegovo praćenje uz procesni pristup i izradu dijagrama tijeka poslovnih procesa, te racionalizaciju troškova poslovanja; za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe protiv rješenja Povjerenstva za žalbe; obavlja poslove zastupanja pred upravnim i prekršajnim sudovima u sporovima iz djelokruga turističke inspekcije; pruža stručnu pomoć te predlaže i izrađuje upute za rad inspektora; obavlja i provodi stručni nadzor nad radom inspektora koji se odnosi na pravilnost vođenja inspekcijskog postupka, upravnog postupka, te postupka koji prethodni sudskim postupcima, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada; daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

7.2. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb

Članak 70.
Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb sa sjedištem u Zagrebu obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova, ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb obavlja poslove na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije.
Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.
U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:
7.2.1. Ispostava Bjelovar,
7.2.2. Ispostava Jastrebarsko,
7.2.3. Ispostava Karlovac,
7.2.4. Ispostava Ogulin,
7.2.5. Ispostava Sisak,
7.2.6. Ispostava Vrbovec,
7.2.7. Ispostava Varaždin,
7.2.8. Ispostava Koprivnica,
7.2.9. Ispostava Krapina.


7.3. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula

Članak 71.
Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula sa sjedištem u Puli, obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula obavlja poslove na području Istarske županije.
Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.
U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Pula ustrojava se sljedeća ispostava sa samostalnim izvršiteljima:
7.3.1. Ispostava Poreč.

7.4. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka

Članak 72.
Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka sa sjedištem u Rijeci, obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka obavlja poslove na području Ličko-senjske, Primorsko-goranske županije i na dijelu otoka Paga koji pripada Zadarskoj županiji.
Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.
U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:
7.4.1. Ispostava Crikvenica,
7.4.2. Ispostava Krk,
7.4.3. Ispostava Pag,
7.4.4. Ispostava Rab,
7.4.5. Ispostava Senj.

7.5. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split

Članak 73.
Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split sa sjedištem u Splitu obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split obavlja poslove na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, osim dijela otoka Paga iz nadležnosti Službe turističke inspekcije – Područne jedinice Rijeka.
Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.
U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Split ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:
7.5.1. Ispostava Dubrovnik,
7.5.2. Ispostava Makarska,
7.5.3. Ispostava Šibenik,
7.5.4. Ispostava Zadar.

7.6. Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek

Članak 74.
Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek sa sjedištem u Osijeku, obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma u prvom stupnju; sastavlja i dostavlja pisane odgovore podnositeljima predstavke i strankama, te drugim tijelima vezano uz obavljanje inspekcijskih poslova ako ove poslove ne obavlja Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma; poslove prikupljanja, objedinjavanja i analize izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima u sjedištu područne jedinice i ispostavama o predmetima iz svoga djelokruga rada; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek obavlja poslove na području Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.
Poslove iz djelokruga Službe obavljaju turistički inspektori u sjedištu područne jedinice i ispostavama.
U Službi turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:
7.6.1. Ispostava Slavonski Brod,
7.6.2. Ispostava Virovitica.

8. SAMOSTALNI ODJEL ZA PROVEDBU I PRAĆENJE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA

Članak 75.
Samostalni odjel za provedbu i praćenje strategije razvoja turizma obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu sjednica Međuministarskog stručnog vijeća za turizam, izrađuje izvješća i informacije vezano za sjednice Međuministarskog stručnog vijeća za turizam, sustavno prati i analizira ostvarenje godišnjih akcijskih planova provedbe Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine prema aktivnostima i nositeljima, prati i analizira učinke provedbe i izvršavanje dogovorenih aktivnosti prema pojedinim nositeljima, prati, prikuplja i obrađuje podatke u svezi s provedbom Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, inicira i predlaže korekciju aktivnosti i mjera definiranih akcijskim planovima za provedbu Strategije, prati stanje i tijek realizacije planiranih aktivnosti na Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, surađuje s drugim tijelima državne uprave i drugim nadležnim institucijama vezano za provedbu Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, sudjeluje s drugim ustrojstvenim jedinicama na poslovima u svezi s donošenjem i provedbom strategije razvoja hrvatskog turizma, surađuje u izradi prijedloga godišnjih akcijskih planova za provedbu Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, izrađuje odgovarajuća statistička izvješća i informacije vezano za provedbu Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, ustrojava odgovarajuće evidencije iz svoga djelokruga.

9. SAMOSTALNI ODJEL ZA INFORMIRANJE I ODRŽAVANJE MREŽNIH STRANICA

Članak 76.
Samostalni odjel za informiranje i održavanje mrežnih stranica obavlja poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja, poslove izvješćivanja javnost o stavovima i aktivnostima Ministarstva koristeći raspoloživa internetska komunikacijska sredstva i kanale javnog priopćavanja (društvene mreže), organizira online komuniciranje kroz objave na mrežnim stranicama Ministarstva te prati ostale medijske objave o resoru turizma, predlaže i priprema edukativne aktivnosti i organizira događanja, priprema tjedne i mjesečne preglede događanja, najave za njih, obavlja poslove promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva; poslove uređivanja internetskih (web) stranica Ministarstva; poslove uređivanja i izdavanja publikacija Ministarstva i drugih informativnih sadržaja o aktivnostima Ministarstva, planira i koordinira pripremu i izdavanje informativnih materijala (publikacije, periodika, tiskani promotivni materijali i sl.) i drugih tekstova; poslove suradnje s online timom Službe za odnose s javnošću u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, osobama ili službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost u Vladinim i nevladinim organizacijama; poslove organizacije odgovora na pitanja građana i vođenja baze podataka o interesu javnosti za rad Ministarstva; poslove savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i provedbu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te surađuje s Uredom za udruge i Savjetom za razvoj civilnog društva, koji u okviru svojih nadležnosti prate njegovu primjenu; osigurava pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo, rješava pitanja prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, poslove izdavačkih projekata Ministarstva, kao i promocijskih aktivnosti hrvatskog turizma, koordinira pripremu i izradu dizajna i prijeloma tekstova za tisak, izrađuje i nabavlja fotografije i ostale materijale za objavu i surađuje s vanjskim suradnicima; obavlja druge poslove usmjerene na promidžbu rada pojedinih ustrojstvenih jedinica i Ministarstva u cjelini.

10. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 77.
Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u svrhu poboljšanja poslovanja Ministarstva; procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenima s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i operativne planove revizije; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacije i institucija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Samostalnog odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijsku kontrolu, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća toj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 78.
Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar.
Upravama u sastavu Ministarstva upravljaju pomoćnici ministra.
Radom Glavnog tajništva Ministarstva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Članak 79.
Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta. Tajnik Kabineta ministra odgovoran je za svoj rad ministru i zamjeniku ministra.
Radom sektora upravlja načelnik sektora. Načelnik sektora u sastavu upravne organizacije odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.
Radom Samostalnog sektora upravlja načelnik samostalnog sektora. Načelnik Samostalnog sektora odgovoran je za svoj rad ministru i zamjeniku ministra.
Radom službe upravlja voditelj službe. Voditelj službe odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu služba nalazi. Voditelj službe u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i glavnom tajniku Ministarstva.
Radom odjela upravlja voditelj odjela. Voditelj odjela odgovoran je za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu odjel nalazi.
Radom Samostalnog odjela upravlja voditelj samostalnog odjela. Voditelj Samostalnog odjela odgovoran je za svoj rad ministru i zamjeniku ministra.

V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 80.
Poslovi Ministarstva utvrđuju se godišnjim planom rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog i inspekcijskog nadzora, te praćenje stanja u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva, podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.
Izradu Prijedloga godišnjeg plana rada koordinira glavni tajnik Ministarstva.
Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.
Godišnji plan rada donosi ministar, najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

VI. RADNO VRIJEME MINISTARSTVA

Članak 81.
Radno vrijeme Ministarstva, te održavanje uredovnih dana uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

VII. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA

Članak 82.
Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta u skladu s propisima.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.
Pitanja važna za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.
Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja važna za rad Ministarstva.
Ministar će, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva s odredbama ove Uredbe u roku 15 dana od dana njezina stupanja na snagu.
Ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika na odgovarajuća radna mjesta i sklopiti ugovore o radu s namještenicima u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 84.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (»Narodne novine«, broj 21/2012).

Članak 85.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA TURIZMA

Redni broj
Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj
službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

9
2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1

 

– neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva

1
2.1.

Sektor za ljudske potencijale, za pravne poslove i javnu nabavu te informatičke i opće poslove

1
2.1.1.

Služba za ljudske potencijale, pravne poslove i javnu nabavu

8
2.1.2.
Služba za informatičke i opće poslove
9
2.2.

Služba za proračun i financije

1
2.2.1.

Odjel za izvršavanje proračuna i računovodstvene poslove

7
2.2.2.
Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu
3

Glavno tajništvo – ukupno

31
3.

UPRAVA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM, MEĐUNARODNU SURADNJU I EU

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1
3.1.

Sektor za upravljanje kvalitetom

1
3.1.1.
Služba za standarde i kategorizaciju
1
3.1.1.1.

Odjel za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli«

5
3.1.1.2.

Odjel za kategorizaciju kampova i luka nautičkog turizma

5
3.1.2.
Služba za kvalitetu i nadzor kategorizacije
1
3.1.2.1.
Odjel za kvalitetu
5
3.1.2.2.
Odjel za nadzor kategorizacije
5
3.2.

Sektor za međunarodnu suradnju, poslove s Europskom unijom i projekte

1
3.2.1.

Služba za bilateralnu i multilateralnu suradnju

1
3.2.1.1.
Odjel za bilateralnu suradnju
4
3.2.1.2.
Odjel za multilateralnu suradnju
4
3.2.2.

Služba za poslove s Europskom unijom i projekte

1
3.2.2.1.
Odjel za poslove s Europskom unijom
5
3.2.2.2.

Odjel za programe i projekte ESI i drugih fondova

5
3.3.

Sektor za konkurentnost ljudskih potencijala u turizmu kroz EU fondove

1
3.3.1.

Služba za pripremu i provedbu programa i projekata iz fondova EU

1
3.3.1.1.

Odjel za pripremu programa i projekata iz fondova EU

3
3.3.1.2.

Odjel za provedbu programa i projekata iz fondova EU

3
3.3.2.
Služba za nadzor i koordinaciju sustava
1
3.3.2.1.

Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata iz fondova EU

3
3.3.2.2.
Odjel za analitiku i nacionalne programe
5

Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU – ukupno

62
4.

UPRAVA ZA KONKURENTNOST

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1
4.1.

Sektor za podršku investicijama i konkurentnost turizma

1
4.1.1.
Služba za podršku investicijskim projektima
1
4.1.1.1.

Odjel za strateške investicijske projekte u turizmu

5
4.1.1.2.

Odjel za restrukturiranje turističkoga gospodarstva

4
4.1.2.

Služba za praćenje i unaprjeđenje konkurentnosti turizma

8
4.1.3.

Služba za valorizaciju prostornih turističkih potencijala

1
4.1.3.1.

Odjel za analize prostornih turističkih potencijala

4
4.1.3.2.

Odjel za unaprjeđenje i gospodarsko korištenje prostornih turističkih potencijala

5
4.2.

Sektor za razvoj poduzetništva u turizmu, održivi razvoj i posebne oblike turizma

1
4.2.1.
Služba za razvoj poduzetništva u turizmu
1
4.2.1.1.

Odjel za pripremu i provedbu planova i programa razvoja poduzetništva u turizmu

4
4.2.1.2.

Odjel za financijsko praćenje, nadzor provedbe i analizu učinaka programa razvoja poduzetništva u turizmu

5
4.2.2.

Služba za održivi razvoj i posebne oblike turizma

1
4.2.2.1.
Odjel za održivi razvoj turizma
5
4.2.2.2.
Odjel za posebne oblike turizma
4

Uprava za konkurentnost – ukupno

51
5.

UPRAVA ZA UPRAVLJANJE TURISTIČKOM DESTINACIJOM

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1
5.1.

Sektor za sustav upravljanja turističkom destinacijom

1
5.1.1.

Služba za razvoj i praćenje sustava upravljanja turističkom destinacijom

8
5.1.2.

Služba za nadzor sustava upravljanja turističkom destinacijom

8
5.2.

Sektor za razvoj turističkih destinacija

1
5.2.1.
Služba za javnu turističku infrastrukturu
1
5.2.1.1.

Odjel za pripremu i razvoj programa javne turističke infrastrukture

4
5.2.1.2.

Odjel za praćenje i nadzor programa javne turističke infrastrukture

4
5.2.2.

Služba za upravljanje sredstvima Fonda za razvoj turizma

1
5.2.2.1.
Odjel za koncesije
4
5.2.2.2.

Odjel za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma

4

Uprava za upravljanje turističkom destinacijom – ukupno

37
6.

UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE

 

– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1
6.1.

Sektor za normativne poslove

1
6.1.1.

Služba za normativne poslove za ugostiteljstvo i sustav turističkih zajednica

8
6.1.2.

Služba za normativne poslove za usluge u turizmu

8
6.2.

Sektor za upravno-pravne, pravne poslove i upravni nadzor

1
6.2.1.
Služba za upravno-pravne poslove
1
6.2.1.1.

Odjel za upravno-pravne poslove za ugostiteljstvo

5
6.2.1.2.

Odjel za upravno-pravne poslove za usluge u turizmu

4
6.2.2.
Služba za pravne poslove i upravni nadzor
1
6.2.2.1.
Odjel za pravne poslove
4
6.2.2.2.
Odjel za upravni nadzor
4

Uprava za pravne poslove – ukupno

38
7.

SAMOSTALNI SEKTOR TURISTIČKE

INSPEKCIJE
1
7.1.

Služba inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma

8
7.2.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb

6
7.2.1.
Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)
1
7.2.2.

Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)

1
7.2.3.
Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelj)
1
7.2.4.
Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelj)
1
7.2.5.
Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)
2
7.2.6.
Ispostava Vrbovec (samostalni izvršitelj)
1
7.2.7.
Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelj)
3
7.2.8.

Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)

1
7.2.9.
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)
2
7.3.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula

4
7.3.1.
Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)
2
7.4.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka

7
7.4.1.

Ispostava Crikvenica (samostalni izvršitelj)

1
7.4.2.
Ispostava Krk (samostalni izvršitelj)
1
7.4.3.
Ispostava Pag (samostalni izvršitelj)
1
7.4.4.
Ispostava Rab (samostalni izvršitelj)
1
7.4.5.
Ispostava Senj (samostalni izvršitelj)
1
7.5.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split

12
7.5.1.
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)
2
7.5.2.
Ispostava Makarska (samostalni izvršitelj)
3
7.5.3.
Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)
1
7.5.4.
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)
2
7.6.

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek

5
7.6.1.

Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)

1
7.6.2.

Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)

1

Samostalni sektor turističke inspekcije – ukupno

73
8.

SAMOSTALNI ODJEL ZA PROVEDBU I PRAĆENJE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA

3
9.

SAMOSTALNI ODJEL ZA INFORMIRANJE I ODRŽAVANJE MREŽNIH STRANICA

3
10.

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

3

MINISTARSTVO TURIZMA – UKUPNO

310
 

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA TURIZMA


(„Narodne novine“, broj 17/15 od 13.02.2015.)

Članak 28.
Ministar turizma uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva turizma, s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 29.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.