Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Vode i vodno gospodarstvo (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O VODAMA (UPT, „Narodne novine“, broj 66/19 i 85/21) 111.111
ZAKON O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) 633.003
ZAKON O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine” broj 107/95, 19/96, 88/98, 150/05 i 153/09 - Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva) 633.101
ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) 633.102
ZAKON O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE („Narodne novine“, broj 118/18) 633.103
ZAKON O VODNIM USLUGAMA („Narodne novine“, broj 66/19) 633.104
UREDBA O KATEGORIZACIJI VODOTOKA («Narodne novine», broj 15/81) 633.201
UREDBA O UVJETIMA DAVANJA KONCESIJA ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/10, 46/12, 51/13 i 120/14) 633.301
UREDBA O STANDARDU KAKVOĆE VODA („Narodne novine“, broj 96/19) 633.401
UREDBA O VISINI VODNOGA DOPRINOSA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19 i 73/20) 633.601
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA UREĐENJE VODA (Urednički pročišćeni tekt, „Narodne novine“, broj 82/10 i 108/13) 633.701
UREDBA O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA (“Narodne novine”, broj 112/10) 633.702
UREDBA O MJERILIMA EKONOMIČNOG POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA (“Narodne novine”, broj 112/10) 633.703
UREDBA O USLUŽNIM PODRUČJIMA („Narodne novine“, broj 67/14) 633.705
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/10, 83/12, 151/13 i 116/18) 633.703
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/10, 83/12, 10/14 i 32/20) 633.704
UREDBA O KAKVOĆI VODA ZA KUPANJE („Narodne novine“, broj 51/14) 633.703
UREDBA O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE („Narodne novine“, broj 109/11) 633.704
PODZAKONSKI AKT(I)
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada - Cittanova („Narodne novine“, broj 5/21) 221.029
PRAVILNIK O SADRŽAJU AKCIJSKOG PROGRAMA ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA („Narodne novine“, broj 72/21) 111.111
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA LABINA I OPĆINA RAŠE, KRŠANA, SV. NEDELJE I PIĆNA („Narodne novine“, broj 22/21) 111.111
ODLUKA O GRANICAMA VODNIH PODRUČJA („Narodne novine“, broj 79/10) 633.801
ODLUKA O POPISU VODA I. REDA („Narodne novine“, broj 79/10) 633.901
ODLUKA O PRODAJI PIJESKA NA SLOBODNOM TRŽIŠTU PUTEM JAVNOG NADMETANJA („Narodne novine“, broj 68/11) 633.902
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA („Narodne novine“, broj 82/13) 633.903
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ („Narodne novine“, broj 67/20) 633.904
PRAVILNIK O GRANICAMA PODRUČJA PODSLIVOVA, MALIH SLIVOVA I SEKTORA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 97/10 i 31/13) 634.001
PRAVILNIK O POSTUPKU I OBAVLJANJU OBVEZNOG INFORMIRANJA JAVNOSTI I SUDJELOVANJA KORISNIKA VODA U IZRADI PLANSKIH OSNOVA UPRAVLJANJA VODAMA ("Narodne novine", broj 70/08) 640.051
ODLUKA O VISINI I OBRAČUNU NAKNADE ZA VAĐENJE PIJESKA I ŠLJUNKA («Narodne novine», broj 103/02) 634.131
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 14/06 i 20/07) 634.141
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE DRUŠTVU KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d., KRIŽEVCI, ZA CRPLJENJE MINERALNIH VODA RADI PRODAJE (PRIRODNE MINERALNE VODE) NA TRŽIŠTU I KORIŠTENJA U PROIZVODNOM POSTUPKU (ZA TEHNOLOŠKE I SLIČNE POTREBE) („Narodne novine“, broj 28/09) 634.144
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENJE VODNE SNAGE RADI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE DRUŠTVU HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB U HE LEŠĆE NA RIJECI DOBRI („Narodne novine“, broj 130/09) 634.143
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA CRPLJENJE TERMALNIH VODA SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 39/98 i 31/11) 634.149
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA CRPLJENJE MINERALNIH VODA DRUŠTVU JAMNICA d.d., ZAGREB („Narodne novine“, broj 139/09) 643.144
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA ZAHVAĆANJE VODA ZA POTREBE JAVNE VODOOPSKRBE "KOMUNALCU" d.o.o., DELNICE („Narodne novine“, broj 31/11) 634.148
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE DRUŠTVU PODRAVKA d.d., KOPRIVNICA ZA ZAHVAĆANJE PITKE VODE (PRIRODNE IZVORSKE VODE) RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU („Narodne novine“, broj 155/09) 643.144
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA („Narodne novine“, broj 4/20) 643.145
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA („Narodne novine“, broj 132/20) 643.146
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKIH VODA („Narodne novine“, broj 62/11) 645.152
PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI VODNOGA DOPRINOSA („Narodne novine“, broj 107/14) 633.751
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA CRPLJENJE TERMALNIH VODA DRUŠTVU TOPLISSA d.o.o., VARAŽDINSKE TOPLICE („Narodne novine“, broj 43/10) 643.145
ODLUKA O ODREĐIVANJU OSJETLJIVIH PODRUČJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/10 i 141/15) 643.147
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIJENOS PRAVA I OBVEZA KORISNIKA KONCESIJE USTANOVE ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI, VARAŽDIN ZA CRPLJENJE TERMALNE VODE NA DRUŠTVO TERME JEZERČICA d.o.o., VARAŽDIN – PODRUŽNICA JEZERČICA ZA TURIZAM.. („Narodne novine“, broj 79/10) 643.146
ODLUKA O VISINI NAKNADE ŠTETE ZA PROTUPRAVNO IZVAĐEN ŠLJUNAK I PIJESAK („Narodne novine“, broj 80/10) 643.147
ODLUKA O VISINI NAKNADE NAJMA, ZAKUPA, SLUŽNOSTI I GRAĐENJA NA JAVNOM VODNOM DOBRU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 89/10 i 88/11) 643.148
ODLUKA O ODREĐIVANJU PODRUČJA VODA POGODNIH ZA ŽIVOT SLATKOVODNIH RIBA („Narodne novine“, broj 33/11) 645.149
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKIH VODA („Narodne novine“, broj 104/12) 645.152
ODLUKA O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI IZ TIJELA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA ZA VRIJEME TEŽIH POREMEĆAJA U VODOOPSKRBI I DRUGIM OBLICIMA KORIŠTENJA VODA („Narodne novine“, broj 95/12) 645.151
ODLUKA O ODREĐIVANJU RANJIVIH PODRUČJA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 130/12) 645.152
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE („Narodne novine“, broj 104/19) 645.153
PRAVILNIK O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA („Narodne novine“, broj 9/20) 634.151
PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA („Narodne novine“, broj 36/20) 643.162
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODOISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH HIDROGEOLOŠKIH USLUGA, POSLOVA PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA TE POSLOVA I MJERA REDOVITE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA TE ODRŽAVANJA DETALJNIH GRAĐEVINA ZA MELIORAC („Narodne novine“, broj 26/20) 643.161
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 28/11 i 16/14) 634.171
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU ZAHVAĆENIH I KORIŠTENIH KOLIČINA VODA (“Narodne novine”, broj 81/10) 634.181
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 28/11 i 16/14) 634.191
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA („Narodne novine“, broj 3/20) 640.001
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU VAĐENJA ŠLJUNKA I PIJESKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/10 i 03/14) 640.101
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU DEPONIRANOG ŠLJUNKA I PIJESKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 80/10 i 03/14) 640.102
PRAVILNIK O TEHNIČKIM, GOSPODARSKIM I DRUGIM UVJETIMA ZA UREĐENJE SUSTAVAMELIORACIJSKE ODVODNJE, TE OSNOVAMA ZA TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE SUSTAVA (“Narodne novine”, broj 4/98) 640.111
PRAVILNIK O OBRASCIMA SLUŽBENE ISKAZNICE VODOPRAVNIH INSPEKTORA (“Narodne novine”, broj 20/98) 640.121
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE VODOČUVARSKIH POSLOVA (“Narodne novine”, broj 46/98) 640.131
PRAVILNIK O OBRAČUNU I PLAĆANJU NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 97/07 i 84/10) 640.161
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13) 640.181
PRAVILNIK O IZRADI VODNOGOSPODARSKE OSNOVE HRVATSKE («Narodne novine», broj 120/03) 640.191
PRAVILNIK O VODNOJ DOKUMENTACIJI (“Narodne novine”, broj 13/06) 641.001
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI VODOPRAVNIH INSPEKTORA («Narodne novine», broj 17/07) 641.002
PRAVILNIK O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU (“Narodne novine”, broj 37/07) 641.002
PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA („Narodne novine“, broj 26/20) 641.003
PRAVILNIK O SADRŽAJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA („Narodne novine“, broj 102/12) 641.102
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM NADZORIMA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 73/10) 641.101
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE GRADNJE GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE U VLASNIŠTVU FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA („Narodne novine“, broj 83/10) 641.102
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU I UREĐENJU SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/10 i 76/14) 641.103
PRAVILNIK O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA („Narodne novine“, broj 48/19) 641.104
PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA UREĐENJE VODA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 83/10 i 126/13) 641.105
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VODOČUVARSKE SLUŽBE («Narodne novine», broj 114/10) 641.106
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA VODNE DOKUMENTACIJE („Narodne novine“, broj 120/10) 641.108
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA („Narodne novine“, broj 9/11) 641.109
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I OTKLANJANJA POSLJEDICA IZVANREDNIH I IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA VODA I VODNOGA DOBRA („Narodne novine“, broj 3/20) 641.110
PRAVILNIK O NAČINU KONZULTIRANJA I INFORMIRANJA JAVNOSTI O NACRTU STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA I PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA („Narodne novine“, broj 48/14) 641.111
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA GRAĐEVINE ODVODNJE OTPADNIH VODA, KAO I ROKOVIMA OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA („Narodne novine“, broj 03/11) 641.112
II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA ("Narodne novine", broj 60/17) 641.114
PRAVILNIK O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI, METODAMA ANALIZE, MONITORINGU I PLANOVIMA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU TE NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 125/17 i 39/20) 641.115
PRAVILNIK O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 74/13, 53/16 i 64/18) 641.114
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA ZAHVAĆANJE VODE ZA POTREBE JAVNE VODOOPSKRBE GRADSKOM KOMUNALNOM DRUŠTVU KOMUNALAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SENJ („Narodne novine“, broj 129/11) 634.152
ODLUKA O GRANICI IZMEĐU KOPNENIH VODA I VODA MORA („Narodne novine“, broj 89/10) 641.111
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA 2016. – 2021. („Narodne novine“, broj 66/16) 641.115
ODLUKA O DONOŠENJU VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA („Narodne novine“, broj 117/15) 641.113
ODLUKA O DONOŠENJU VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE REGULACIJSKIH I ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I GRAĐEVINA ZA MELIORACIJE („Narodne novine“, broj 117/15) 641.114
ODLUKA O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ TIJELA PODZEMNIH VODA S VODOCRPILIŠTA UTINJA VRELO („Narodne novine“, broj 78/17) 641.116
ODLUKA O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ BUNARA JADREŠKI („Narodne novine“, broj 80/17) 641.117
ODLUKA O REDU PRVENSTVA KORIŠTENJA VODA IZ IZVORIŠTA GRADOLE („Narodne novine“, broj 80/17) 641.118
DRŽAVNI PLAN OBRANE OD POPLAVA („Narodne novine“, broj 84/10) 641.121
PLAN INTERVENCIJA KOD IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA MORA U REPUBLICI HRVATSKOJ (“Narodne novine”, broj 8/97) 641.131
DRŽAVNI PLAN ZA ZAŠTITU VODA (“Narodne novine”, broj 8/99) 641.141
DRŽAVNI PLAN MJERA ZA SLUČAJ IZVANREDNIH I IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA VODA („Narodne novine“, broj 5/11) 641.142
OBJAVA POPISA OVLAŠTENIH LABORATORIJA (“Narodne novine”, broj 107/00) 641.151
STRATEGIJA UPRAVLJANJA VODAMA ("Narodne novine", broj 91/08) 634.143
OBJAVA POPISA OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA („Narodne novine“, broj 147/09) 634.144
POPIS GRAĐEVINA ZA OSNOVNU MELIORACIJSKU ODVODNJU I MJEŠOVITIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU („Narodne novine“, broj 83/10) 634.145
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID