Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) 111.111
ZAKON O HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 79/06 i 110/15) 476.002
UREDBA O JEDINSTVENIM ZNAKOVIMA ZA UZBUNJIVANJE („Narodne novine“, broj 61/16) 476.101
UREDBA O NAČINU UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIVREMENO ODUZETE POKRETNINE RADI PROVEDBE MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA («Narodne novine», broj 85/06) 476.551
UREDBA O VISINI NAKNADE OSOBAMA ANGAŽIRANIM U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU IZVAN GRANICA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 90/06) 476.651
UREDBA O SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 27/17) 476.652
UREDBA O NAČINU I UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE MATERIJALNIH PRAVA MOBILIZIRANIH PRIPADNIKA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE ZA VRIJEME SUDJELOVANJA U AKTIVNOSTIMA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 33/17) 476.751
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE I ZNAČKE SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA („Narodne novine“, broj 48/21) 111.111
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NEPOVRATNE MATERIJALNE POMOĆI KOJU MOŽE UPUTITI RAVNATELJ DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE („Narodne novine“, broj 76/12) 476.352
PRAVILNIK O VRSTI I POSTUPKU DODJELE NAGRADA I PRIZNANJA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 75/16 i 101/18) 476.352
PRAVILNIK O SASTAVU STOŽERA, NAČINU RADA TE UVJETIMA ZA IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 126/19 i 17/20) 476.301
PRAVILNIK O POSTUPKU UZBUNJIVANJA STANOVNIŠTVA („Narodne novine“, broj 69/16) 476.351
PRAVILNIK O USTROJSTVU, POPUNI I OPREMANJU POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBI ZA UZBUNJIVANJE (”Narodne novine”, broj 111/07) 476.351
PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENE OSOBE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA CIVILNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 57/16) 476.352
PRAVILNIK O ODORI PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 141/06 i 25/08) 476.352
PRAVILNIK O ODORI PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE ("Narodne novine", broj 99/16) 476.353
PRAVILNIK O NAČINU DJELOVANJA ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 93/12) 476.354
PRAVILNIK O ZEMLJOPISNO-OBAVIJESNOM SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE („Narodne novine“, broj 57/16) 476.355
PRAVILNIK O VOĐENJU JEDINSTVENE EVIDENCIJE I INFORMACIJSKIH BAZA PODATAKA O OPERATIVNIM SNAGAMA, MATERIJALNIM SREDSTVIMA I OPREMI OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 99/16) 476.356
POPIS PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU PLANIRANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 8/09, 19/10, 34/11, 11/12, 13/13 i 70/14) 476.356
POPIS PRAVNIH OSOBA KOJIMA JE IZDANA SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 70/14 i 36/15) 476.357
Zaštita od požara
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA („Narodne novine“, broj 92/10) 481.001
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O TEHNIČKIM MJERAMA ZA ZAŠTITU ŠUMA OD POŽARA («Narodne novine», broj 24/77) 481.101
PRAVILNIK O PROVJERI ISPRAVNOSTI STABILNIH SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA (UPT, „Narodne novine“, broj 44/12 i 98/21) 111.111
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE, OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŽARA („Narodne novine“, broj 48/21) 111.111
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“, broj 4/21) 221.018
PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRI IZVOĐENJU RADOVA ZAVARIVANJA, REZANJA, LEMLJENJA I SRODNIH TEHNIKA («Narodne novine», broj 44/88) 481.102
PRAVILNIK O PLANU ZAŠTITE OD POŽARA («Narodne novine», broj 51/12) 481.111
PRAVILNIK O IZRADI PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 35/94, 110/05 i 28/10) 481.121
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA VATROGASNE PRISTUPE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 35/94, 55/94 i 142/03) 481.131
PRAVILNIK O SADRŽAJU OPĆEG AKTA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA («Narodne novine», broj 116/11) 481.141
PRAVILNIK O ISKAZNICI OSOBA OVLAŠTENIH ZA OBAVLJANJE KONTROLE PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA („Narodne novine“, broj 88/11) 481.151
PRAVILNIK O ZAHVATIMA U PROSTORU U KOJIMA TIJELO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU OD POŽARA NE SUDJELUJE U POSTUPKU IZDAVANJA RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA ODNOSNO LOKACIJSKE DOZVOLE («Narodne novine», broj 115/11) 481.161
PRAVILNIK O VATROGASNIM APARATIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 101/11 i 74/13) 481.191
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/11 i 141/11) 481.211
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA U KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 62/94 i 32/97) 481.221
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA OCJENU ISPRAVNOSTI I PODOBNOSTI PROIZVODA ZA ZAŠTITU OD POŽARA („Narodne novine“, broj 119/11) 481.231
PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA («Narodne novine», broj 56/99) 481.251
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA («Narodne novine», broj 100/99) 481.261
PRAVILNIK O ZAŠTITI ŠUMA OD POŽARA («Narodne novine», broj 33/14) 481.271
PRAVILNIK O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA ZAŠTITUOD POŽARA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA I UREĐAJA («Narodne novine», broj 146/05) 481.281
PRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MREŽI ZA GAŠENJE POŽARA ("Narodne novine", broj 8/06) 481.291
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ZNAČKI INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŽARA "Narodne novine", broj 88/11 i 147/20 481.301
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA U SKLADIŠTIMA („Narodne novine“, broj 93/08) 476.353
PRAVILNIK O POSTUPKU PEČAĆENJA, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU UPORABE PEČATA U PROVEDBI MJERA ZABRANE U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA („Narodne novine“, broj 50/11) 476.354
PRAVILNIK O PROVJERI TEHNIČKIH RJEŠENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENIH U GLAVNOM PROJEKTU („Narodne novine“, broj 88/11) 476.355
PRAVILNIK O ZAHVATIMA U PROSTORU U POSTUPCIMA DONOŠENJA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA U KOJIMA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, ODNOSNO NADLEŽNA POLICIJSKA UPRAVA NE SUDJELUJE U DIJELU KOJI SE. („Narodne novine“, broj 88/11) 476.356
PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA („Narodne novine“, broj 141/11) 476.357
PRAVILNIK O MINIMALNOJ OSOBNOJ ZAŠTITNOJ I TEHNIČKOJ OPREMI INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŽARA („Narodne novine“, broj 141/11) 476.358
PRAVILNIK O REVIDENTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA („Narodne novine“, broj 141/11) 476.359
PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA („Narodne novine“, broj 141/11) 476.361
PRAVILNIK O STRUČNIM ISPITIMA U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA („Narodne novine“, broj 141/11) 476.362
PRAVILNIK O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA („Narodne novine“, broj 35/12) 476.363
PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA („Narodne novine“, broj 51/12) 467.364
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/12 i 61/12) 467.365
PRAVILNIK O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA ZAŠTITE OD POŽARA ZA POTREBE MINISTARSTVA OBRANE I MINISTARSTVA PRAVOSUĐA („Narodne novine“, broj 74/12) 467.366
PRAVILNIK O OTPORNOSTI NA POŽAR I DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJITI U SLUČAJU POŽARA (Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15) 467.367
POPIS PRAVNIH OSOBA, RADNJI I STRUČNIH SLUŽBI KOJE IMAJU OVLAST ZA KONTROLU I ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 52/95, 90/95, 61/96, 71/96, 112/98 i 106/00) 481.311
POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU OVLAST ZA ISPITIVANJE STABILNIH INSTALACIJA ZA DOJAVU, GAŠENJE I SPREČAVANJE NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 90/95, 61/96, 112/98 i 106/00) 481.321
POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU OVLAST ZA ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PLINOVA I PARA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 61/96, 112/98 i 106/00) 481.331
POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU OVLAST ZA ISPITIVANJE UVEZENIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 61/69, 112/98 i 106/00) 481.341
PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINI ("Narodne novine", broj 3/20) 481.351
NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2022. GODINE ("Narodne novine", broj 68/13) 481.355
Zaštita majčinstva
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20) 474.301
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA STANKU ZA DOJENJE DJETETA, PRAVA NA DOPUST TRUDNE RADNICE, PRAVA NA DOPUST RADNICE KOJA JE RODILA I PRAVA NA DOPUST RADNICE KOJA DOJI DIJETE (“Narodne novine”, broj 112/11) 474.401
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA PORODNI DOPUST NEZAPOSLENE MAJKE KOJA JE STEKLA PRAVO NA NAKNADU PRI HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE, NEZAPOSLENE MAJKE KOJA OSTVARUJE PRAVO NA INVALIDSKU MIROVINU ZBOG PROFESIONALNE... (“Narodne novine”, broj 105/01) 474.701
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA O KORISNICIMA PRAVA NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE („Narodne novine“, broj 18/09) 474.702
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU ZA STJECANJE PRAVA ZAPOSLENOG RODITELJA ILI SAMOZAPOSLENOG RODITELJA DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST ILI NA RAD U SKRAĆENOM RADNOM VREMENU RADI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/09 i 25/09) 474.703
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OSTVARIVANJU PRAVA NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE („Narodne novine“, broj 18/09) 474.704
PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU STJECANJA PRAVA NA RAD U SKRAĆENOM RADNOM VREMENU RADI POJAČANE BRIGE I NJEGE DJETETA ("Narodne Novine", broj 25/09) 474.705
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA ("Narodne novine", broj 42/18) 474.803
ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine”, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 - pročišćeni tekst) 474.801
ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (Pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 106/12) 474.802
UREDBA O NAČINU VOĐENJA I OBRASCU EVIDENCIJE O ZBIRKAMA OSOBNIH PODATKA (“Narodne novine”, broj 105/04) 476.901
UREDBA O NAČINU POHRANJIVANJA I POSEBNIM MJERAMA TEHNIČKE ZAŠTITE POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA («Narodne novine», broj 139/04) 477.001
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA („Narodne novine“, broj 61/21) 111.111
ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI TAJNOSTI PODATAKA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 108/96 i 79/07) 475.101
ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 79/07 i 86/12) 475.102
ZAKON O SIGURNOSNIM PROVJERAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/08 i 86/12) 475.103
ZAKON O OBRADI BIOMETRIJSKIH PODATAKA („Narodne novine“, broj 127/19) 475.104
UREDBA O NAČINU OZNAČAVANJA KLASIFICIRANIH PODATAKA, SADRŽAJU I IZGLEDU UVJERENJA O OBAVLJENOJ SIGURNOSNOJ PROVJERI I IZJAVE O POSTUPANJU S KLASIFICIRANIM PODACIMA (“Narodne novine“, broj 102/07) 475.103
UREDBA O SADRŽAJU, IZGLEDU, NAČINU ISPUNJAVANJA I POSTUPANJU S UPITNIKOM ZA SIGURNOSNU PROVJERU („Narodne novine“, broj 114/08) 475.104
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O ZAŠTITI TAJNOSTI PODATAKA OBRANE (“Narodne novine”, broj 112/97) 475.201
PRAVILNIK O INFORMACIJSKOJ SIGURNOSTI MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 168/03) 475.301
PRAVILNIK O TAJNOSTI SLUŽBENIH PODATAKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ("Narodne novine", broj 107/12) 475.301
PRAVILNIK O TAJNOSTI PODATAKA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (“Narodne novine”, broj 75/08) 475.401
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE STUPNJEVA TAJNOSTI PODATAKA IZ DJELOKRUGA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI („Narodne novine“, broj 148/08) 473.401
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA KLASIFICIRANJE PODATAKA IZ DJELOKRUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST („Narodne novine“, broj 43/14) 473.402
KRITERIJI ZA OBROČNU OTPLATU I UVJETE ZA RASKID OBROČNE OTPLATE UPRAVNE NOVČANE KAZNE AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA („Narodne novine“, broj 5/20) 473.404
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE STUPNJEVA TAJNOSTI PODATAKA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE (“Narodne novine”, broj 27/17) 473.404
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE STUPNJEVA TAJNOSTI PODATAKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 20/11) 473.403
PRAVILNIK O OBRADI BIOMETRIJSKIH PODATAKA („Narodne novine“, broj 122/20) 473.403
CIVILNA ZAŠTITA
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NOSITELJIMA, SADRŽAJU I POSTUPCIMA IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA U CIVILNOJ ZAŠTITI TE NAČINU INFORMIRANJA JAVNOSTI O POSTUPKU NJIHOVOG DONOŠENJA („Narodne novine“, broj 66/21) 111.111
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE I ZNAČKE INSPEKTORA CIVILNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 48/21) 111.111
ODLUKA O POSLOVIMA OBVEZNIKA CIVILNE SLUŽBE (“Narodne novine”, broj 71/94) 476.401
ODLUKA O NUŽNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJELATNOSTI I ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/20, 54/20, 55/20, 56/20, 59/20, 63/20 i 67/20) 476.402
ODLUKA O GRANIČNIM PRIJELAZIMA PREKO KOJIH ĆE SE ODVIJATI TRANZITNI PROMET TERETNIH VOZILA PREKO TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/20 i 48/20) 476.404
ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA DJEČJIH IGRALIŠTA I OTVORENIH SPORTSKIH IGRALIŠTA TE NAČINU BAVLJENJA REKREATIVNIM SPORTOM NA OTVORENOM ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 54/20) 476.404
ODLUKA O MJERAMA PRILIKOM SKLAPANJA BRAKA I ŽIVOTNOG PARTNERSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/20, 48/20, 54/20 i 63/20) 476.404
ODLUKA O NAČINU ODRŽAVANJA POGREBA I POSLJEDNJIH ISPRAĆAJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/20, 48/20, 54/20 i 63/20) 476.406
PRAVILNIK O ODORI, ZNAKOVLJU I POSEBNOJ OZNACI PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE (Urednički pročišćen tekst, “Narodne novine”, broj 31/95 i 23/96) 476.501
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O MJERAMA OGRANIČAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU („Narodne novine“, broj 59/20) 476.507
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNE MJERE POSEBNE ORGANIZACIJE RADA EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE I POSEBNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA VEZANIH UZ VIRUS SARS CoV-2 ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID19 („Narodne novine“, broj 35/20) 476.508
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNE MJERE POSEBNE ORGANIZACIJE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I SANITETSKOG PRIJEVOZA ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID19 („Narodne novine“, broj 35/20) 476.509
PRAVILNIK O STANDARDNIM OPERATIVNIM POSTUPCIMA ZA PRUŽANJE POMOĆI NIŽOJ HIJERARHIJSKOJ RAZINI OD STRANE VIŠE RAZINE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKOJ NESREĆI I KATASTROFI („Narodne novine“, broj 37/16) 476.502
PRAVILNIK O IZGLEDU, NAČINU I MJESTU ISTICANJA OBAVIJESTI O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 („Narodne novine“, broj 38/16) 476.503
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O ZABRANI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA U REPUBLICI HRVATSKOJ („Narodne novine“, broj 56/20) 476.407
ODLUKA O MJERI STROGOG OGRANIČAVANJA ZADRŽAVANJA NA ULICAMA I DRUGIM JAVNIM MJESTIMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 33/20 i 48/20) 476.508
ODLUKA O OPĆIM I SPECIFIČNIM MJERAMA ZAŠTITE KOJE OBAVEZNO PROVODE PRUŽATELJI USLUGE TAXI PRIJEVOZA („Narodne novine“, broj 35/20) 476.511
ODLUKA O RADNOM VREMENU I NAČINU RADA U DJELATNOSTI TRGOVINE ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 51/20, 62/20, 64/20, 67/20 i 69/20) 476.513
ODLUKA O POSEBNOM NAČINU RADA TRŽNICA ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 43/20, 51/20 i 62/20) 476.506
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENE OSOBE ZA ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME CIVILNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 57/16) 476.506
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O UVOĐENJU IZVANREDNE BRZOBRODSKE LINIJE OLIB – SILBA – PREMUDA – ZADAR I OBRATNO RADI OPSKRBE OTOKA („Narodne novine“, broj 59/20) 476.514
PRAVILNIK O VRSTAMA I NAČINU PROVOĐENJA VJEŽBI OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 49/16) 476.505
ODLUKA O UVOĐENJU NUŽNE MJERE POSEBNE ORGANIZACIJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 37/20) 476.512
ODLUKA O UVOĐENJU IZVANREDNOG MEĐUGRADSKOG PROMETA („Narodne novine“, broj 37/20) 476.515
ODLUKA O IZNIMNOJ OBUSTAVI MJERE OGRANIČENJA RADA PRODAVAONICA U KOJIMA SE PRODAJE GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZBOG SANIRANJA POSLJEDICA POTRESA U GRADU ZAGREBU I KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI („Narodne novine“, broj 38/20) 476.517
ODLUKA O MJERAMA ZA VOZAČE TERETNIH VOZILA MEĐUNARODNOG TRANSPORTA ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 („Narodne novine“, broj 55/20) 476.516
PRAVILNIK O MOBILIZACIJI, UVJETIMA I NAČINU RADA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 69/16) 476.509
PRAVILNIK O SMJERNICAMA ZA IZRADU PROCJENA RIZIKA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE („Narodne novine“, broj 65/16) 476.507
PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA INSPEKCIJSKOG NADZORA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 69/16) 476.510
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA SUSTAVA JAVNOG UZBUNJIVANJA STANOVNIŠTVA („Narodne novine“, broj 69/16) 476.508
PRAVILNIK O NAČINU RADA U AKTIVNOSTIMA RADIJSKE KOMUNIKACIJE ZA POTREBE DJELOVANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKIM NESREĆAMA I KATASTROFAMA („Narodne novine“, broj 53/17) 476.512
PRAVILNIK O POSTUPKU PRIMANJA I PRENOŠENJA OBAVIJESTI RANOG UPOZORAVANJA, NEPOSREDNE OPASNOSTI TE DAVANJU UPUTA STANOVNIŠTVU („Narodne novine“, broj 67/17) 476.513
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJA PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 75/16) 476.509
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZDRAVSTVENIH SPOSOBNOSTI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIPADNICI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE, KRITERIJIMA ZA RASPOREĐIVANJE I UVJETIMA ZA IMENOVANJE POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE I NJEGOVOG ZAMJENIKA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 98/16 i 67/17) 476.511
ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O ZAŠTITI OSOBA I IMOVINE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 83/96, 90/96, 96/01, 68/03 - Zakon o privatnoj zaštiti i 24/09) 476.601
ZAKON O PRIVATNIM DETEKTIVIMA („Narodne novine“, broj 24/09) 475.602
ZAKON O PRIVATNOJ ZAŠTITI („Narodne novine“, broj 16/20) 476.701
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA U DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 19/21) 111.111
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE („Narodne novine“, broj 48/21) 111.111
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE NA JAVNIM POVRŠINAMA („Narodne novine“, broj 36/12) 476.802
PRAVILNIK O SADRŽAJU I IZGLEDU DETEKTIVSKE ISKAZNICE PRIVATNOG DETEKTIVA („Narodne novine“, broj 37/10) 476.901
PRAVILNIK O OBAVLJANJU DETEKTIVSKIH POSLOVA ("Narodne novine" broj 40/98.) 477.001
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE TEHNIČKE ZAŠTITE ("Narodne novine", broj 198/03) 477.101
PRAVILNIK O SADRŽAJU I IZGLEDU ČUVARSKE I ZAŠTITARSKE ISKAZNICE TE ISKAZNICE ZAŠTITARA – TEHNIČARA („Narodne novine“, broj 31/11) 477.301
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I ZAŠTITARA U PRIVATNOJ ZAŠTITI (Urednički pročišćen tekst, »Narodne no­vine«, broj 38/04, 106/04, 38/08 i 16/11) 477.401
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POSEBNOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA I PRATNJE NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 87/04, 14/07, 64/07 i 86/08) 477.501
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZA NADZOR DJELANOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA («Narodne novine», broj 95/04) 477.601
PRAVILNIK O IZOBRAZBI I STRUČNOM ISPITU ZA ZAŠTITARE I ČUVARE (Urednički pročišćeni tekst »Narodne novine«, broj 103/04, 21/07, 86/08 i 42/13) 477.701
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA TE PROGRAMU STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA – TEHNIČARA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 161/04 i 87/08) 477.801
PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 29/05 i 86/08) 477.901
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE TJELESNE ZAŠTITE (Urednički pročišćeni tekst »Narodne novine«, broj 45/05, 21/07, 32/09 i 68/09) 478.001
PRAVILNIK O UVJETIMA, NAČINU I PROGRAMU OBAVLJANJA VJEŽBENIČKOG STAŽA TE POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA PRIVATNOG DETEKTIVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 37/10 i 104/13) 478.002
PRAVILNIK O PROSTORNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA POSLOVNI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DETEKTIVSKA DJELATNOST („Narodne novine“, broj 37/10) 478.003
PRAVILNIK O IZGLEDU I NAČINU NOŠENJA ODORE SLUŽBENIKA ZA NADZOR ZAŠTITARSKE I DETEKTIVSKE DJELATNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA („Narodne novine“, broj 42/11) 478.004
PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA TE SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA ZBIRKE PODATAKA („Narodne novine“, broj 121/11) 478.005
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE DOZVOLE BORAVKA ZA AZILANTA I STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 98/16 i 102/16) 478.006
Na temelju članka 37. stavka 3. Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privatne zaštite (»Narodne novine« br. 85/16), ministar unutarnjih poslova donosi RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTOVNICE IZDANE SUKLADNO (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 98/16 i 102/16) 478.007
GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAŠTITARSKU DJELATNOST ("Narodne novine", broj 120/08) 476.851
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA Z A OBAVLJANJE POSLOVA PROVJERE OPĆE ZDRAVSTVENE TE POSEBNE DUŠEVNE I TJELESNE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA, PRIVATNIH DETEKTIVA I ZAPOSLENIKA ZAŠTITARSKIH SLUŽBI TE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI OSNIVAČA I Č (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 13/97, 26/97, 19/99, 45/99, 108/99, 2/00, 30/00, 101/00, 11/01 i 51/01) 478.101
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine«, broj 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 130/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07 i 133/07, 15/08, 29/08, 45/08, 90/08, 135/08, 15/09, 26/09, 33/09 do 26/19) 478.201
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE ČUVARSKE I ZAŠTITARSKE ISKAZNICE (»Narodne novine«, broj 102/04) 478.301
RJEŠENJE O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA I ČUVARA (Urednički pročišćen tekst, »Narodne novine«, broj 155/04 i 56/05) 478.401
RJEŠENJE O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA-TEHNIČARA (»Narodne novine«, broj 33/05) 478.501
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID