Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Državni proračun (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 135/20 i 69/21) 111.111
ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI („Narodne novine“, broj 111/18) 166.002
UREDBA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA TRAŽBINAMA REPUBLIKE HRVATSKE S NASLOVA DUGA PO KREDITIMA I PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PREDSTEČAJNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA („Narodne novine“, broj 47/16) 166.216
ZAKON O PRORAČUNU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) 166.001
ZAKON O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/15 i 102/19) 166.204
UREDBA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU PO MODELU PRIVATNE FINANCIJSKE INICIJATIVE (»Narodne novine«, broj 73/08) 166.403
UREDBA O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA („Narodne novine“, broj 95/19) 166.403
UREDBA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU PO MODELU PRIVATNE FINANCIJSKE INICIJATIVE (“Narodne novine”, broj 20/07) 166.402
UREDBA O INSTITUCIONALNOM OKVIRU SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/13 i 19/17) 166.403
UREDBA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE PRODAJU, OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 52/13 i 94/14) 166.403
PODZAKONSKI AKT(I)
NAPUTAK O ISPLATI SREDSTAVA BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE USLIJED PADA PRIHODA („Narodne novine“, broj 130/20) 111.111
ODLUKA O ZADUŽENJU REPUBLIKE HRVATSKE DEVIZNIM KREDITOM SINDICIRANIM KOD DOMAĆIH BANAKA, U IZNOSU OD 750.000.000,00 EURA („Narodne novine“, broj 116/10) 166.703
PRAVILNIK O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU (P2015-003-0059) (UPT, „Narodne novine“, broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) 111.111
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVAN (UPT, "Narodne novine", broj 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21) 111.111
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE AKTIVNE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA (UPT, „Narodne novine“, broj 77/20, 28/21 i 75/21) 111.111
NAPUTAK O NAČINU ISPLATE BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, HRVATSKOM ZAVODU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (UPT „Narodne novine“, broj 46/20, 5/21 i 73/21) 111.111
NAPUTAK O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2021. GODINI (UPT, „Narodne novine“, broj 11/2021, 49/21 i 73/21) 111.111
PRAVILNIK O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA (UPT, „Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) 111.111
ODLUKA O PRIJENOSU SREDSTAVA I USKLAĐIVANJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU („Narodne novine“, broj 30/21) 111.111
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU (P2017-124-2812) („Narodne novine“, broj 124/17 i 108/18) 492.004
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 152/13, 39/14 i 141/14) 168.018
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU („Narodne novine“, broj 124/17 i 108/18) 492.004
ODLUKA O ZADUŽENJU REPUBLIKE HRVATSKE DEVIZNIM KREDITOM SINDICIRANIM KOD DOMAĆIH BANAKA U IZNOSU OD 500.000.000,00 EUR-a („Narodne novine“, broj 41/10) 166.702
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA OSTVARENIH OD OBAVLJANJA OSNOVNE I OSTALE DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI ("Narodne novine", broj 54/19) 492.013
PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE („Narodne novine“, broj 65/17) 167.663
PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA KAZNENIH TIJELA („Narodne novine“, broj 114/15) 123.124
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 105/20 i 105/20) 166.529
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 (UPT, „Narodne novine“, broj 77/20, 116/20 i 5/21) 167.192
ODLUKA O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU („Narodne novine“, broj 113/18 i 111/19) 167.152
ODLUKA O PRIVREMENOM ODGAĐANJU PRIMJENE FISKALNIH PRAVILA („Narodne novine“, broj 41/20) 166.499
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA USTANOVA U KULTURI I ZAŠTITI PRIRODE („Narodne novine“, broj 85/12) 166.501
ODLUKA O PROVOĐENJU DUBINSKE ANALIZE RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 124/14) 166.196
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 139/12, 53/13 i 145/13) 169.001
ODLUKA O ZAŠTITI OD MEĐUVALUTNIH TEČAJNIH PROMJENA PO OBVEZAMA EUROOBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE KOJA JE IZDANA 14. SRPNJA 2010. GODINE U IZNOSU OD USD 1.250.000.000,00, S DOSPIJEĆEM 14. SRPNJA 2020. GODINE („Narodne novine“, broj 85/11) 116.595
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU, U RAZDJELU 095 MINISTARSTVO UPRAVE, NA AKTIVNOSTI A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA („Narodne novine“, broj 54/11) 166.569
ODLUKA O RASPOREDU NEUTROŠENIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU – SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM I FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2011. GODINU („Narodne novine“, broj 85/11) 116.599
ODLUKA O ISPLATI OBVEZNICA ZA RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA IZ 1991. GODINE („Narodne novine“, broj 108/11) 116.604
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“, broj 72/14) 116.636
ODLUKA O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 148/14) 116.648
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 63/19) 116.668
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU ZA UČENJE HRVATSKOG JEZIKA I STIPENDIRANJE ISELJENIKA, USELJENIKA I PRIPADNIKA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE («Narodne novine», broj 148/02) 166.701
PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM NADZORU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 71/13 i 57/15) 166.901
PRAVILNIK O POSTUPKU ZADUŽIVANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I DAVANJU JAMSTVA JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 55/09 i 139/10) 166.951
ODLUKA O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU („Narodne novine“, broj 26/16) 116.654
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 45/16, 78/16 i 2/17) 116.663
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 48/18 i 116/18) 492.014
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ZNAČKI INSPEKTORA FINANCIJSKOG I PRORAČUNSKOG NADZORA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 125/13 i 57/15) 166.902
PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI PRORAČUNSKIH KORISNIKA («Narodne novine», broj 111/04) 167.101
PRAVILNIK O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 26/10, 120/13 i 01/20) 167.501
PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) 167.301
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2013. GODINI ("Narodne novine", broj 02/13, 68/13, 103/13, 120/13 i 143/13) 167.304
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2014. GODINI („Narodne novine“, broj 95/14 i 150/14) 167.305
IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU („Narodne novine“, broj 103/15) 116.641
IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU ("Narodne novine", broj 113/17) 492.002
NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU (“Narodne novine” broj 8/07) 167.903
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2018. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 11/18 i 71/18) 492.012
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 11/17, 38/17 i 130/17) 492.011
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2016. GODINI („Narodne novine“, broj 35/16 i 118/16) 116.642
PRAVILNIK O OBAVLJANJU PROVJERE KVALITETE AKTIVNOSTI UNUTARNJE REVIZIJE („Narodne novine“, broj 35/16) 167.904
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA TE O NAČINU POVRATA SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN I VOĐENJA EVIDENCIJA O POVRATU SREDSTAVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/11 i 126/17) 167.902
PRAVILNIK O IZOBRAZBI, UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOGA UNUTARNJEG REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR („Narodne novine“, broj 138/20) 167.903
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I REGISTRA OVLAŠTENIH UNUTARNJIH REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR („Narodne novine“, broj 42/16) 167.905
NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 132/11) 167.903
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2012. GODINI („Narodne novine“, broj 37/12, 65/12 i 130/12) 167.302
NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2019. GODINI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/19 i 61/19) 167.303
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 137/06 i 78/07) 167.905
GODIŠNJI OBRAČUN DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU ("Narodne novine", broj 70/07) 166.102
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU («Narodne novine», broj 148/05) 166.101
PREGLED IZDANIH FINANCIJSKIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2006. DO 31. 12. 2006. GODINE (“Narodne novine”, broj 30/07) 167.906
PREGLED ČINIDBENIH JAMSTAVA IZDANIH OD 1. 1. 2006. DO 31. 12. 2006. («Narodne novine», broj 11/07) 167.907
PREGLED IZDANIH DRŽAVNIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2007. – 30. 6. 2007. GODINE (“Narodne novine”, broj 77/07) 167.908
PREGLED IZDANIH FINANCIJSKIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2007. – 31. 12. 2007. GODINE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/08 i 66/08) 167.909
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 24/12, 36/12 i 132/12) 167.913
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU (“Narodne novine”, broj 28/08) 167.911
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU („Narodne novine“, broj 140/10) 167.912
PRAVILNIK O POSTUPANJU I IZVJEŠTAVANJU O NEPRAVILNOSTIMA U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU („Narodne novine“, broj 78/20) 167.915
PREGLED IZDANIH DRŽAVNIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2008. – 31. 12. 2008. GODINE („Narodne novine“, broj 25/09) 167.915
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU („Narodne novine“, broj 135/20) 167.915
GODIŠNJI OBRAČUN DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU ("Narodne novine", broj 118/08) 167.151
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU ("Narodne novine", broj 90/09) 166.552
OBJAVA PODATAKA IZ REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA („Narodne novine“, broj 148/09) 166.551
PREGLED IZDANIH DRŽAVNIH JAMSTAVA OD 1. 1. 2008. – 30. 6. 2008. GODINE ("Narodne novine", broj 81/08) 166.551
ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/17 i 132/17) 167.662
ODLUKA O RASPOREDU NEUTROŠENIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU („Narodne novine“, broj 11/19) 167.665
NAPUTAK O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2020. GODINI („Narodne novine“, broj 6/20 i 67/20) 167.672
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU („Narodne novine“, broj 117/19, 58/20 i 124/20) 167.678
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID