Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Gradnja
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O GRADNJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 175/03, 100/04, 76/07 i 26/08) 183.901
ZAKON O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/15, 118/18 i 110/19) 186.031
ZAKON O GRADNJI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 183.902
UREDBA O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA, DRUGIH ZAHVATA U PROSTORU I POVRŠINA DRŽAVNOG I PODRUČNOG (REGIONALNOG) ZNAČAJA (UPT, „Narodne novine“, broj 37/14, 154/14 i 30/21)) 111.111
ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI („Narodne novine“, broj 153/13) 183.903
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13 - Zakon o zaštiti okoliša, 153/13 - Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji i 78/1 - Zakon o poslovima i djelat 183.902
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 183.903
ZAKON O UREĐIVANJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA U SVRHU IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH GRAĐEVINA („Narodne novine“, broj 80/11) 186.037
ZAKON O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20) 186.036
ZAKON O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI POTICANJA ULAGANJA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 69/09, 128/10, 136/12 i 76/13) 186.036
ZAKON O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 78/15, 114/18 i 110/19) 186.038
ZAKON O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 78/15) 186.039
ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) 186.037
UREDBA O NAKNADI ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 98/12 i 139/14 - O i RUSRH) 186.037
UREDBA O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU I GRAĐEVINA ZA KOJE MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA IZDAJE LOKACIJSKU I/ILI GRAĐEVINSKU DOZVOLU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 116/07 i 56/11) 186.036
UREDBA O MASOVNOJ PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 28/19) 186.039
UREDBA O INFORMACIJSKOM SUSTAVU PROSTORNOG UREĐENJA („Narodne novine“, broj 115/15) 186.039
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU („Narodne novine“, broj 56/13) 186.038
PODZAKONSKI AKT(I)
TEHNIČKI PROPIS ZA ASFALTNE KOLNIKE („Narodne novine“, broj 48/21) 111.111
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE LONJSKO POLJE („Narodne novine“, broj 37/10) 184.099
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA SJEVERNI VELEBIT („Narodne novine“, broj 35/12) 184.103
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV – SAVA („Narodne novine“, broj 121/11) 184.102
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA („Narodne novine“, broj 89/14) 184.104
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA PARKA PRIRODE TELAŠĆICA („Narodne novine“, broj 22/14) 184.103
ODLUKA O LISTI IZMIRITELJA CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE („Narodne novine“, broj 3/19) 184.108
ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOGA PLANA PARKA PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 125/14 i 05/15 - Ispravak) 184.106
ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »VRŠNA ZONA«, MEDVEDNICA („Narodne novine“, broj 61/15) 184.106
ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA »SKIJAŠKI KOMPLEKS«, MEDVEDNICA („Narodne novine“, broj 61/15) 184.107
ODLUKA O IZRADI IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 96/12) 184.104
ODLUKA O IZRADI IZMJENE I DOPUNE STRATEGIJE PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE („Narodne novine“, broj 96/12) 184.105
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOGA PLANA PARKA PRIRODE BIOKOVO („Narodne novine“, broj 108/15) 184.106
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA MLJET („Narodne novine“, broj 113/19) 184.107
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA KORNATI („Narodne novine“, broj 119/19) 184.108
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U IZGRADNJI OBJEKATA («Narodne novine», broj 23/89 i «Narodne novine», broj 77/92-Zakon o građenju i 52/99-Zakon o gradnji) 184.101
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA POVRŠINE I OBUJMA U PROJEKTIMA ZGRADA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 90/10, 111/10 i 55/12) 184.203
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE («Narodne novine», broj 1/98) 184.201
PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI PROJEKATA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 98/99, 29/03 i 20/17) 184.401
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI INSPEKTORA I NADZORNIKA U GRAÐEVNOJ INSPEKCIJI («Narodne novine», broj 98/99) 184.801
PRAVILNIK O SADRŽAJU IZJAVE PROJEKTANTA O USKLAÐENOSTI GLAVNOG ODNOSNO IDEJNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA («Narodne novine», broj 98/99) 184.601
PRAVILNIK O UPISU U RAZRED REVIDENATA („Narodne novine“, broj 50/20) 184.701
PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE („Narodne novine“, broj 55/20) 184.902
PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19) 184.901
PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 46/18 i 98/19) 184.902
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA GRAĐEVNE INSPEKCIJE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 9/00 i 99/02) 185.001
PRAVILNIK O MANJE SLOŽENIM RADOVIMA („Narodne novine“, broj 14/20) 185.002
PRAVILNIK O KONTROLI PROJEKATA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 32/14 i 72/20) 185.101
PRAVILNIK O VRSTI I SADRŽAJU PROJEKATA ZA JAVNE CESTE (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 53/02 i 20/17) 185.201
PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI («Narodne novine», broj 78/13) 185.301
PRAVILNIK O SADRŽAJU PISANE IZJAVE IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA I UVJETIMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE («Narodne novine», broj 43/14) 185.401
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA ZA KOJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA NIJE POTREBNA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 138/04 I 28/06) 185.501
PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, ISPRAVAMA O SUKLADNOSTI I OZNAČAVANJU GRAĐEVNIH PROIZVODA (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 i 118/19) 185.602
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU URBANISTIČKOG INSPEKTORA ("Narodne novine", broj 47/12) 185.701
PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA («Narodne novine», broj 42/14) 185.801
PRAVILNIK O NAČINU PEČAĆENJA ORUĐA, STROJEVA I DRUGIH SREDSTAVA ZA RAD IZVOĐAČA NA GRADILIŠTU („Narodne novine“, broj 47/12) 185.802
PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA (Urednički pročišćeni tekst «Narodne novine», broj 89/06 i 139/06) 185.751
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU OSOBA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE GEODETSKE POSLOVE ("Narodne novine", broj 90/18) 185.852
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 02/14, 65/14, 136/14, 23/15 i 129/15) 185.851
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA (UPT, «Narodne novine», broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) 185.652
PRAVILNIK O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA („Narodne novine“, broj 136/15) 185.653
PRAVILNIK O NADZORU GRAĐEVNIH PROIZVODA („Narodne novine“, broj 113/08) 185.655
PRAVILNIK O TIJELIMA, DOKUMENTACIJI I POSTUPCIMA TRŽIŠTA GRAĐEVNIH PROIZVODA ("Narodne novine", broj 118/19) 185.654
PRAVILNIK O PRODUŽENJU RAZDOBLJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 87/10 i 23/11) 185.659
PRAVILNIK O SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA („Narodne novine“, broj 43/09) 185.657
PRAVILNIK O PPRAVILNIK O POTREBNIM ZNANJIMA IZ PODRUČJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMAOTREBNIM ZNANJIMA IZ PODRUČJA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA („Narodne novine“, broj 85/15) 185.658
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 48/14 i 19/15) 135.659
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 42/14) 135.660
PRAVILNIK O OPĆINAMA KOJE MOGU DONIJETI PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SMANJENOG SADRŽAJA I SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA I OBVEZNIM PRILOZIMA TOGA PLANA („Narodne novine“, broj 135/10) 135.661
PRAVILNIK O SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA, OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA, STANDARDU ELABORATA I OBVEZNIH PRILOGA PROSTORNIH PLANOVA („Narodne novine“, broj 148/10) 135.662
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA, OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA, STANDARDU ELABORATA I OBVEZNIH PRILOGA PROSTORNIH PLANOVA („Narodne novine“, broj 9/11) 135.663
PRAVILNIK O GEODETSKOM PROJEKTU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/14 i 56/14) 135.664
PRAVILNIK O MATERIJALNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA RAD GRAĐEVINSKIH INSPEKTORA („Narodne novine“, broj 116/19) 135.665
PRAVILNIK O SADRŽAJU I IZGLEDU PLOČE KOJOM SE OZNAČAVA GRADILIŠTE („Narodne novine“, broj 42/14) 135.666
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU IDEJNOG PROJEKTA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/19 i 65/20) 135.667
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 i 118/19) 135.667
PRAVILNIK O METODAMA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 79/14) 135.667
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE HRVATSKIM DRŽAVLJANIMA I PRAVNIM OSOBAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM .. („Narodne novine“, broj 47/14) 135.666
PRAVILNIK O ODRŽAVANJU GRAĐEVINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 122/14 i 98/19) 135.667
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/19 i 65/20) 135.668
PRAVILNIK O METODAMA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 105/15) 135.668
PRAVILNIK O INFORMACIJSKOM SUSTAVU TRŽIŠTA NEKRETNINA („Narodne novine“, broj 68/20) 135.669
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE OSOBAMA IZ DRŽAVA UGOVORNICA UGOVORA O EUROPSKOM GOSPODARSKOM PROSTORU ZA PRUŽANJE USLUGE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U REPUBLICI HRVATSKOJ TE PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH („Narodne novine“, broj 77/15) 135.668
ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE („Narodne novine“, broj 39/17) 135.670
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA »KRKA« (“Narodne novine”, broj 99/17) 186.332
POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU («Službeni list» broj 18/77 i «Narodne novine» broj 53/91- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima) 185.901
NAPUTAK O IZRADI NACRTA AKATA U POSTUPKU IZDAVANJA AKATA NA TEMELJU ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I ZAKONA O GRADNJI TE PROVEDBI TIH POSTUPAKA ELEKTRONIČKIM PUTEM („Narodne novine“, broj 56/14) 185.902
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 132/15 i 123/19) 185.902
STATUT HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE („Narodne novine“, broj 109/18) 185.903
TEHNIČKI PROPIS ZA PROZORE I VRATA («Narodne novine», broj 69/06) 186.301
TEHNIČKI PROPIS O SUSTAVIMA VENTILACIJE, DJELOMIČNE KLIMATIZACIJE I KLIMATIZACIJE ZGRADA (“Narodne novine”, broj 3/07) 186.311
TEHNIČKI PROPIS ZA DIMNJAKE U GRAĐEVINAMA (“Narodne novine”, broj 3/07) 186.321
TEHNIČKI PROPIS ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 17/17 i 75/20) 186.322
TEHNIČKI PROPIS ZA SUSTAVE ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINAMA (Urednički pročišćeni tekst,"Narodne novine", broj 87/08 i 33/10) 186.323
TEHNIČKI PROPIS O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 35/18 i 104/19) 186.325
TEHNIČKI PROPIS O SUSTAVIMA GRIJANJA I HLAĐENJA ZGRADA ("Narodne novine", broj 110/08) 186.323
TEHNIČKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE („Narodne novine“, broj 5/10) 186.326
TEHNIČKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE („Narodne novine“, broj 5/10) 186.326
TEHNIČKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE („Narodne novine“, broj 5/10) 186.326
TEHNIČKI PROPIS KOJIM SE UTVRĐUJU TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRAĐEVNE PROIZVODE U USKLAĐENOM PODRUČJU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17 i 43/19) 186.329
TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 128/15, 70/18, 73/18 - Ispravak i 86/18 - Ispravak) 186.329
TEHNIČKI PROPIS ZA STAKLENE KONSTRUKCIJE („Narodne novine“, broj 53/17) 186.331
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 137/15, 35/19 i 129/19) 186.325
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 56/19 i 17/20) 186.326
KODEKS STRUKOVNE ETIKE OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE ("Narodne novine", broj 88/13) 186.328
KODEKS STRUKOVNE ETIKE U OBAVLJANJU STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE („Narodne novine“, broj 3/19) 186.327
IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU REPUBLIKE HRVATSKE 2008. – 2012. („Narodne novine“, broj 61/13) 186.328
NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU GRAĐEVINSKI INSPEKTORI U PROVEDBI ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI („Narodne novine“, broj 122/14) 186.329
NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU KOMUNALNI REDARI U PROVEDBI ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI („Narodne novine“, broj 122/14) 186.331
NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU KOMUNALNI REDARI ("Narodne novine", broj 23/18) 186.333
NAPUTAK O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU GRAĐEVINSKI INSPEKTORI ("Narodne novine", broj 23/18) 186.332
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE IZMIRITELJA CENTRA ZA MIRENJE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA („Narodne novine“, broj 56/19) 186.333
Komora arhitekata i inženjera
PODZAKONSKI AKT(I)
STATUT HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA („Narodne novine“, broj 15/21) 111.111
PRAVILNIK O NATJEČAJIMA S PODRUČJA ARHITEKTURE I URBANIZMA (“Narodne novine”, broj 112/06) 186.04
STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA («Narodne novine», broj 30/08) 186.041
xxx (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 64/09 i 129/10) 186.042
KODEKS STRUKOVNE ETIKE HRVATSKIH ARHITEKATA («Narodne novine», broj 40/99) 186.045
KODEKS STRUKOVNE ETIKE ČLANOVA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA („Narodne novine“, broj 43/16) 180.050
KODEKS STRUKOVNE ETIKE OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA („Narodne novine“, broj 53/12) 180.051
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID