Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Okoliš (opći dio)
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 107/03 i 144/12) 310.301
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/ („Narodne novine“, broj 127/19) 313.114
ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006 („Narodne novine“, broj 127/19) 313.115
UREDBA O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ UGLJIKOVOG DIOKSIDA (UPT, „Narodne novine“, broj 73/07, 48/09, 2/18 i 46/21) 111.111
UREDBA O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON (UPT, „Narodne novine“, broj 114/14, 147/14 i 2/21) 311.315
ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 80/13, 153/13 - Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18) 310.401
ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. SVIBNJA 2017. O ŽIVI I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1102/2008 („Narodne novine“, broj 115/18) 310.402
UREDBA O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 34/97, 37/97, 128/99- Zakon o zaštiti okoliša i 59/00 - Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš) 310.801
UREDBA O STANDARDIMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 76/97, 66/99 i 149/99) 310.901
UREDBA O INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZAŠTITE OKOLIŠA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 74/99 i 79/99) 311.101
UREDBA O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADA NA OPTEREĆIVANJE OKOLIŠA OTPADOM («Narodne novine», broj 71/04) 311.201
UREDBA O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA SUMPORA IZRAŽENIH KAO SUMPOROV DIOKSID I OKSIDA DUŠIKA IZRAŽENIH KAO DUŠIKOV DIOKSID (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 71/04 i 115/15) 311.301
UREDBA O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) 311.303
UREDBA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ („Narodne novine“, broj 3/17) 311.304
UREDBA O INFORMIRANJU I SUDJELOVANJU JAVNOSTI I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA („Narodne novine“, broj 64/08) 311.305
UREDBA O INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZAŠTITE OKOLIŠA («Narodne novine», broj 68/08) 311.306
UREDBA O KAKVOĆI MORA ZA KUPANJE (»Narodne novine«, broj 73/08) 311.307
UREDBA O SPRJEČAVANJU VELIKIH NESREĆA KOJE UKLJUČUJU OPASNE TVARI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 44/14, 31/17 i 45/17 - Ispravak) 311.309
UREDBA O OKOLIŠNOJ DOZVOLI (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 08/14 i 5/18) 311.308
UREDBA O DOBROVOLJNOM SUDJELOVANJU ORGANIZACIJA U SUSTAVU ZA EKOLOŠKO UPRAVLJANJE I NEOVISNO OCJENJIVANJE (EMAS) („Narodne novine“, broj 131/20) 311.311
UREDBA O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE U OKOLIŠU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 31/17 i 50/20) 311.312
UREDBA O TEHNIČKIM STANDARDIMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SMANJENJE EMISIJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA KOJE NASTAJU TIJEKOM PUNJENJA MOTORNIH VOZILA BENZINOM NA BENZINSKIM POSTAJAMA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 44/16 i 107/19) 311.313
UREDBA O IZRADI I PROVEDBI DOKUMENATA STRATEGIJE UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/14, 39/17 i 112/18) 311.314
PODZAKONSKI AKT(I)
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE OPĆIH OBVEZUJUĆIH PRAVILA ZA UZGOJ PERADI S OBRASCEM ZAHTJEVA („Narodne novine“, broj 30/21) 111.111
ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE OPĆIH OBVEZUJUĆIH PRAVILA ZA UZGOJ SVINJA S OBRASCEM ZAHTJEVA („Narodne novine“, broj 30/21) 111.111
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU IZDANIH OKOLIŠNIH DOZVOLA („Narodne novine“, broj 51/16) 313.113
ODLUKA O ODREĐIVANJU GODIŠNJE KOLIČINE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA KOJA SE SMIJE STAVLJATI U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, A NE UDOVOLJAVA GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA I DRUGIM ZNAČAJKAMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA (“Narodne novine”, broj 21/09) 311.402
STATUT FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (pročišćeni tekst) (''Narodne novine'', broj 155/14) 320.107
ODLUKA O IZRADI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA ZAŠTITE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI («Narodne novine», broj 40/97) 311.401
ODLUKA O ODREĐIVANJU REFERENTNOG CENTRA ZA MORE AGENCIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA („Narodne novine“, broj 34/12) 311.402
ODLUKA O ODREĐIVANJU REFERENTNOG CENTRA ZA MORE ("Narodne novine", broj 91/18) 313.117
ODLUKA O OSNIVANJU HRVATSKOG IPPC FORUMA („Narodne novine“, broj 113/13) 311.403
PRAVILNIK O KATASTRU EMISIJA U OKOLIŠ («Narodne novine», broj 36/96) 311.501
PRAVILNIK O REFERENTNOM CENTRU ZA MORE HRVATSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ I PRIRODU („Narodne novine“, broj 76/17) 313.116
PRAVILNIK O ZNAKU ZAŠTITE OKOLIŠA »PRIJATELJ OKOLIŠA« („Narodne novine“, broj 91/16) 311.601
PRAVILNIK O ISKAZNICI INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠA («Narodne novine», broj 97/98) 311.701
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠA („Narodne novine“, broj 126/10) 311.702
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON («Narodne novine», broj 156/14) 312.001
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA OBVEZNIKA PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON («Narodne novine», broj 44/04) 312.101
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADA NA OPTEREĆIVANJE OKOLIŠA OTPADOM («Narodne novine», broj 95/04) 312.201
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA SUMPORA IZRAŽENIH KAO SUMPOROV DIOKSID I OKSIDA DUŠIKA IZRAŽENIH KAO DUŠIKOV DIOKSID (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 95/04 i 142/13) 312.301
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA DUŠIKA IZRAŽENIH KAO DUŠIKOV DIOKSID («Narodne novine», broj 120/04) 312.401
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA SUMPORA IZRAŽENIH KAO SUMPOROV DIOKSID («Narodne novine», broj 120/04) 312.501
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE NA OPTEREĆIVANJE OKOLIŠA OTPADOM («Narodne novine», broj 120/04) 312.601
PRAVILNIK O MJERAMA OTKLANJANJA ŠTETA U OKOLIŠU I SANACIJSKIM PROGRAMIMA („Narodne novine“, broj 145/08) 313.105
PRAVILNIK O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA ZA DOSTIGNUĆA NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA („Narodne novine“, broj 31/10) 313.106
PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST I UGOVORENIH PRAVA I OBVEZA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 183/04 i 29/14) 312.701
PRAVILNIK O POSTUPKU OBJAVLJIVANJA NATJEČAJA I O ODLUČIVANJU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 153/11, 29/14 i 155/14) 312.801
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, TE KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA ZA DODJELJIVANJE SREDSTAVA FONDA (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14) 313.001
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ UGLJIKOVOG DIOKSIDA (“Narodne novine”, broj 77/07) 313.101
PRAVILNIK O DOSTUPNOSTI PODATAKA O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJI CO NOVIH OSOBNIH AUTOMOBILA („Narodne novine“, broj 120/07) 313.102
PRAVILNIK O OČEVIDNIKU UPORABNIH DOZVOLA KOJIMA SU UTVRĐENI OBJEDINJENI UVJETI ZAŠTITE OKOLIŠA I RJEŠENJA O OBJEDINJENIM UVJETIMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTOJEĆA POSTROJENJA („Narodne novine“, broj 113/08) 313.103
PRAVILNIK O REGISTRU POSTROJENJA U KOJIMA SU PRISUTNE OPASNE TVARI I O OČEVIDNIKU PRIJAVLJENIH VELIKIH NESREĆA („Narodne novine“, broj 139/14) 313.104
PRAVILNIK O MJERAMA ZA SPREČAVANJE EMISIJE PLINOVITIH ONEČIŠĆIVAČA I ONEČIŠĆIVAČA U OBLIKU ČESTICA IZ MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM KOJI SE UGRAĐUJU U NECESTOVNE POKRETNE STROJEVE TPV 401 (IZDANJE 02) („Narodne novine“, broj 113/15) 313.105
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA („Narodne novine“, broj 57/10) 313.106
PRAVILNIK O DOSTUPNOSTI PODATAKA POTROŠAČIMA O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJAMA CO2 NOVIH OSOBNIH VOZILA („Narodne novine“, broj 07/15) 313.111
PRAVILNIK O ZNAKU ZAŠTITE OKOLIŠA EUROPSKE UNIJE – EU ECOLABEL („Narodne novine“, broj 116/16) 313.111
PRAVILNIK O STRUČNOM VIJEĆU („Narodne novine“, broj 121/14) 313.111
PRAVILNIK O NAČINU PEČAĆENJA PROSTORIJA, PROSTORA I SREDSTAVA ZA RAD NADZIRANIH OSOBA PREMA PROPISIMA O ZAŠTITI OKOLIŠA („Narodne novine“, broj 43/12) 313.108
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAKU INSPEKTORA/ICA ZAŠTITE OKOLIŠA („Narodne novine“, broj 43/12) 313.109
PRAVILNIK O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA („Narodne novine“, broj 87/15) 313.112
DEKLARACIJA O ZAŠTITI OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ («Narodne novine», broj 34/92) 313.201
STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI («Narodne novine», broj 81/99) 313.401
POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA (“Narodne novine”, broj 34/07) 313.502
NACIONALNI PLAN DJELOVANJA NA OKOLIŠ («Narodne novine», broj 46/02) 313.701
NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OKOLIŠA («Narodne novine», broj 46/02) 313.801
POPIS OSOBA KOJE SE MOGU IMENOVATI ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE POVJERENSTVA U POSTUPKU PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ("Narodne novine", broj 23/08) 319.101
STATUT FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13 i 70/14) 320.102
PROGRAM PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2009. GODINU („Narodne novine“, broj 5/09) 320.103
STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE ("Narodne Novine", broj 30/09) 320.103
STRATEGIJU PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE DO 2040. GODINE S POGLEDOM NA 2070. GODINU („Narodne novine“, broj 46/20) 320.104
POPIS OSOBA KOJE SE MOGU IMENOVATI ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE POVJERENSTVA U POSTUPCIMA STRATEŠKE PROCJENE, PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA ("Narodne novine", broj 126/09 i 65/12) 320.104
OPĆA OBVEZUJUĆA PRAVILA ZA UZGOJ PERADI S OBRASCEM ZAHTJEVA („Narodne novine“, broj 140/14) 320.105
OPĆA OBVEZUJUĆA PRAVILA ZA UZGOJ SVINJA S OBRASCEM ZAHTJEVA („Narodne novine“, broj 140/14) 320.106
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID